Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Červená Hora - CZ052.3605.5209.196568 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Červená Hora

Číslo obce PRVKUK 196568
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.196568
Kód obce 505099
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2291
Červený Kostelec

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.196568.01 Červená Hora 19656 196568

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Červená Hora (337 – 386 m n. m.) leží na katastrálním území Červená Hora (796565).
 
Trvale zde žije celkem 200 obyvatel a 50 rekreantů.
 
V obci Červená Hora se eviduje celkem 64 domů, z toho obydlených je 49, k rekreaci je využíváno 15 domů. Zástavba je uspořádána podél místní komunikace, obec má liniový tvar.
 
Do katastrálního území Červená Hora zasahuje NPP Babiččino údolí.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Červená Hora Trvale bydlící - - - 200 200 200 200
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 250 250 250 250

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Červená Hora 201 207 203 203 196 193 198 193 197 200 202 201 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Červená Hora - - - 140 140 140 140

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 14 14 14 14
Maximální potřeba vody m3/den - - - 17 17 17 17
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 14,00 14,00 14,00 14,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 14,00 14,00 14,00 14,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Vybudovaný Vodovod Červená Hora o celkové délce 3556 m, který je součástí Skupinového vodovodu Červený Kostelec (IČPE: 5209-621102-00272566-1/1-25917919), je ve vlastnictví Obce Červená Hora. Jeho provozovatelem je společnost VODA Červený Kostelec s.r.o. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Základní data vodovod:
IČME:5209-796565-00486299-1/1
Vodovod Červená Hora nemá IČPE.
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 140
 
Vodovod Červená Hora je zásobován vodou z vrtů S1, S2 (IČME: 5209-621102-00272566-2/1, IČPE: 5209-621102-00272566-2/1-25917919) a Větrník (Červený Kostelec) (IČME: 5209-621102-00272566-2/2, iČPE: 5209-621102-00272566-2/2-25917919), na místě upravena dávkováním chlornanu sodného a prostřednictvím VDJ Mstěnín (250 m3) je voda zásobními řady dodávána přímo ke spotřebiteli.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní. Množství je dostatečné, informace o kvalitě nejsou k dispozici.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody po úpravě na stripovacích kolonách a hygienickém zabezpečení v úpravně vody (Hygienické zabezpečení Vodojem Chrby a Chrby „TIBA“) je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Je zpracována projektová dokumentace na rozšíření vodovodního řadu Červená Hora.
 
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Jakost vody při využití stávajícího způsobu úpravy na stripovacích kolonách umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti upravována provzdušněním a hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Je plánováno prodloužení vodovodního řadu Červená Hora PE 100 mm o délce 165 m.
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Červený Kostelec bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno druhým nepoškozeným zdrojem. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. skupinového vodovodu Hořičky z konce vodovodního řadu ve Slatině nad Úpou (dovozová vzdálenost 2 km), příp. dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (cca 15 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Červená Hora - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Červená Hora - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci není vybudována  veřejná kanalizace. Je využíváno i systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Obci Červená Hora není obecní ČOV. Odpadní vody ze 46 bezodtokých jímek  jsou vyváženy na ČOV Červený Kostelec (IČME: 5209-710369-00272566-4/1, IČPE: 5209-710369-00272566-4/1-25917919) s projektovanou kapacitou 8000 EO. Z 18 septiků  a 11 DČOV jsou svedeny systémem příkopů, struh a propustků a dále odváděny do povrchové vodoteče. Recipientem je řeka Úpa č.h.p. 1-01-02-051. Stáří a technický stav jímek a septiků je různý. DČOV byly postaveny v posledních 25-ti letech.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Obec plánuje výhledově do budoucna výstavbu jednotné kanalizační sítě s odvedením do řeky Úpy. Není plánována výstavba ČOV.
  
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Dále navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády  č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Červená Hora 506,0 0,0 506,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Červená Hora - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva