Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Svinary - CZ052.3602.5205.160768 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hradec Králové

Číslo obce PRVKUK 160768
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.160768
Kód obce 569810
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.160768.01 Svinary 16076 160768

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Svinary jsou místní část a současně katastrální území statutárního města Hradec Králové, nachází se na východě města.
 
Podklady:
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodů a kanalizací vč. objektů na síti
Podklady od provozovatele
Kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svinary Trvale bydlící - - - 983 991 988 985
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 983 991 988 985

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hradec Králové 94493 93801 93490 93035 92904 92808 92891 92929 92917 92742 92939 92683 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svinary - - - 963 962 636 634

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 76 76 76 76
Maximální potřeba vody m3/den - - - 96 95 95 95
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 76,45 76,26 76,08 75,89
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 64,37 64,21 64,06 63,90
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 58,36 58,22 58,08 57,94
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 6,01 6,00 5,98 5,97
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 12,08 12,05 12,02 11,99

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části je vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy (skupinový vodovod Hradec Králové). Na systém veřejného vodovodu místní část obce jsou napojeni téměř všichni trvale bydlící obyvatelé. Část obce je zásobována individuálně z domovních studní.
 
Podrobnější popis vodovodní sítě je uveden v kartě Hradec Králové

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V místní části Svinary budou v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající vodovodní sítě a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že skupinový vodovod Hradec Králové je zásobován z více zdrojů (v rámci Vodárenské soustavy východní Čechy), je možné při vyřazení jednoho či několika zdrojů zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zdrojů zbývajících.  Při vyřazení celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících domovní studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svinary - - - 638 638 636 634

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svinary - - - 638 638 636 634

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 63,33 63,20 63,07 62,93
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 30,38 30,32 30,25 30,19
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 3,83 3,82 3,81 3,81
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 1,84 1,84 1,83 1,83

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Svinary má v současnosti vybudovanou novou kanalizační síť – oddílnou (část obce – kombinace gravitační a tlakové kanalizace) a jednotnou, která přečerpává odpadní vody do kanalizačního tlakového přivaděče Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové, který je v Hradci Králové – Slezském předměstí zaústěn do městské kanalizační sítě (kmenová stoka „A“). V obci se nachází několik čerpacích stanic.
 
Podrobnější popis kanalizační sítě je uveden v kartě Hradec Králové.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Svinary budou v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající stokové sítě a bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Svinary 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Svinary - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva