Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kunčice nad Labem - CZ052.3610.5215.077062 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kunčice nad Labem

Číslo obce PRVKUK 77062
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.077062
Kód obce 579424
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2577
Vrchlabí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.077062.01 Kunčice nad Labem 07706 77062

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Kunčice nad Labem (398 - 442 m n.m.) je obec s venkovskou zástavbou roztroušenou podél silnice, kde počet přechodných návštěvníků dosahuje zlomku počtu trvale bydlících obyvatel.
V obci jsou PHO I. a II. vnitřního a vnějšího stupně veřejného zdroje pitné vody pro Kunčice.
Obcí protéká vodohospodářsky významný tok řeka Labe. Nad řekou Labe, která tvoří hranici s obcí Horní Klná, prochází prastará cesta, tzv. kalenská příčnice (XII.století), nadmořská výška kolem 460m n.m.
Obec se nachází na území s vysokým rizikem výskytu radonu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017
Informace od provozovatele kanalizace - Vodohospodářské služby RT s.r.o.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kunčice nad Labem Trvale bydlící - - - 569 570 575 580
Přechodně bydlící - - - 79 79 79 79
Celkem - - - 648 649 654 659

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kunčice nad Labem 577 572 586 583 579 580 587 588 577 573 555 563 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kunčice nad Labem - - - 388 388 388 388

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 35 35 35 35
Maximální potřeba vody m3/den - - - 42 42 42 42
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 34,78 34,78 34,78 34,78
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 28,82 28,82 28,82 28,82
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 21,76 21,76 21,76 21,76
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 7,06 7,06 7,06 7,06
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,96 5,96 5,96 5,96

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Veřejný vodovod v Kunčicích nad Labem zásobuje pitnou a užitkovou vodou celou obec Kunčice nad Labem.
Vodovod je v majetku Obce Kunčice nad Labem a zásobuje pitnou a užitkovou vodou cca 440 trvale bydlících obyvatel obce.
Zdrojem pitné vody pro vodovod je vrtaná studna St-1. Alternativně lze vodu odebírat z vodovodního systému Města Vrchlabí, na který je kunčický vodovodní rozvod napojen ve vodoměrné šachtě v lokalitě Podhůří-Harta. Z vrtu St-1 je voda čerpána přívodním řadem „V“ do vodojemu VDJ Kunčice. Zde je voda upravena odradonováním a je hygienicky zabezpečena. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem „A“ do spotřebiště. Zásobované území je tvořeno jedním tlakovým pásmem, které je dáno výškovým umístěním vodojemu Kunčice – zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2 x 75 m3 (467,40/464,40 m n.m.).
 
Zdroj vody
Zdrojem vody je vrtaná studna St-1. Jedná se o hydrogeologický jímací vrt, vybudovaný v roce 1961. Vrtaný profil je 600 – 430 mm, profil ocelové zárubnice je 325 mm. Původní hloubka vrtu je 76 m. Využitelná vydatnost vrtu je cca 1,5 l/s při snížení cca 4 m. Nad vrtem je nasazena armaturní šachta z prefabrikovaných skruží. U objektu studny se nachází nadzemní zděný objekt původní hydroforové stanice, který je využit pro osazení elektrozařízení.
 
Ochranná pásma vodního zdroje
Ochranná pásma vodních zdrojů jsou speciální ochranou vod, tj. nad rámec obecné ochrany vod dané právními předpisy ČR. Slouží především k tomu, aby v nich byly vyloučeny činnosti ohrožující vydatnost vodního zdroje, jakost nebo zdravotní nezávadnost zdroje a stanovena technická opatření, která je potřeba v ochranných pásmech provést, aby byl účel ochranných pásem splněn.
Ochranná pásma stanovuje vodoprávní úřad rozhodnutím zpravidla na návrh oprávněného odběratele z uvedeného zdroje.  
Minimální rozsah pásma I. stupně je dán § 30 zákona      č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. O další velikosti rozhoduje místně příslušný vodoprávní úřad na návrh oprávněného k odběru vody ze zdroje.
 
Vodojem s úpravnou vody
Jedná se o zemní dvoukomorový vodojem o obsahu 2 x 75 m3  s příslušným potrubím a armaturním vybavením. Podzemní část vodojemu je tvořena železobetonovou konstrukcí. Nadzemní  vstupní část je zděná, rozdělená na technologickou část a samostatný vstup do vodovodních komor. Ve vstupním armaturním prostoru je umístěno příslušné zařízení na úpravu vody (odradonování, hygienické zabezpečení vody) a elektrozařízení. Součástí objektu je slaboproudé elektrozařízení  pro řízení a bezdrátový přenos dat.
Pro úpravnu vody je vypracován podrobný návod k použití jednotlivých částí úpravny. Obsluha se dále řídí současně platnými právními předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci apod.
 
Vodoměrná šachta Harta
Objekt je podzemní a funguje jako předávací objekt vody mezi vodovodem Vrchlabí a Kunčice nad Labem. Šachta je vybavena příslušnými uzavíracími armaturami, vodoměrem a elektroventilem. Na šachtu navazuje elektročást – vysílací a přijímací zařízení pro dálkový bezdrátový provoz zařízení. Ventil je ovládán (zavřeno – otevřeno) v závislosti na stavu hladiny (naplnění) vody ve vodojemu.
 
Vodovodní rozvody
Vodovod byl postaven na konci 90. let minulého století a rozsah vodovodní sítě umožňuje napojení téměř všech obyvatel v obci.
Vodovodní rozvod v obci je vybudován jako větevná vodovodní síť.
Ze zdroje St-1 je voda čerpána přívodním řadem PVC Ø 90 délky 0,4 km do vodojemu Kunčice. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena PVC zásobním řadem Ø 110 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v obci.
Rozvodné řady jsou z tlakového PVC potrubí o profilech Ø 40, 90, 110. Celková délka vodovodních rozvodů v Kunčicích nad Labem je cca 6,14 km.
Na síti jsou podzemní a nadzemní hydranty, které slouží k odkalení a odvzdušnění potrubí a zároveň mohou sloužit jako zdroj požární vody.
Dále byly instalovány sekční uzávěry, díky kterým lze při poruchách a údržbě odstavovat v některých částech spotřebiště pouze část sítě.
 
Ochranná pásma vodovodních řadů
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok vymezuje § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích. Ochranná pásma slouží k ochraně řadů a stok před poškozením a zajišťují přístupnost trasy pro provádění údržby a oprav poruch. Vymezené ochranné pásmo pro vodovodní sítě a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně je 1,5 m   na každou stranu od vnějšího líce potrubí a na d 500 mm je 2,5 m. Výjimku z ochranných pásem může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad.  
 
Měření a signalizace provozních hodnot
Centrální dispečink je zařízení pro vizualizaci, analýzu a řízení technologie připoje­né k telemetrické síti prostřednictvím jednotlivých stanic, s kterými pravidelně komunikuje. Takto se získávají potřebné údaje o funkci připojené technologie. Zpětně je schopen posílat para­metry a povely, podle kterých jednotlivé PLC automaty umístěné v podřízených stanicích jednotlivých technologických objektů provádějí vlastní řízení technologického procesu. Je vybaveno běžným počítačem typu PC, radiovým modemem a patřičným vizulizačním soft­warem.
 
Měřeny jsou objekty: vodojem Kunčice, zdroj St-1 + čerpací stanice, vodoměrná šachta Harta - a to následujícím způsobem:
 
Vodojem Kunčice
Měření výšky hladin v obou komorách VDJ
Měření přítoku z vrtu a odběru z VDJ
Kontrola chodu zařízení
Kontrola vstupu do objektu
 
Čerpadlo ve zdroji
Ovládání chodu čerpadla na základě polohy hladin ve vodojemu Kunčice
 
Vodoměrná šachta Harta
Ovládání uzávěru potrubí na základě polohy hladin ve vodojemu Kunčice
Měření přítoku z vrchlabské vodovodní sítě
 
Dálkové přenosy
Všechna řídící a informační data jsou přenášena bezdrátově.
Ovládací a signalizační zařízení - dispečink je umístěn v sídle vlastníka – Obec Kunčice nad Labem, č.p. 86, Kunčice nad Labem.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování obce pitnou vodou se v budoucnu nebude měnit. Vodovod bude postupně rozšiřován do zástavbových lokalit.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Kunčice je napojena na vodovod Vrchlabí, který má vlastní záložní zdroj pitné vody – vrt Lánovská. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno následovně:
v případě místní havárie bude do systému zásobování pitnou vodou zapojen záložní zdroj, ze kterého bude voda buď dodávána přímo do sítě, nebo dovážena do místního vodojemu cisternami. U zdroje je třeba sledovat kvalitu a zajistit hygienické zabezpečení vody.
Pokud nebude možné využít žádný z místních zdrojů, bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z města Hostinné.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna Lánovská na katastru města Vrchlabí.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kunčice nad Labem - - - 172 430 600 600

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kunčice nad Labem - - - 0 0 0 600

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 18,51 18,51 18,51 18,51
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 10,32 10,32 10,32 10,32
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Kunčice nemá v současnosti vybudovaný celoplošný systém veřejné kanalizace. Pouze v centru obce je vybudováno několik sběračů jednotné a splaškové kanalizace zaústěných na několika místech do Vápenického potoka. Kanalizace byla vybudována z kameninových trub. Zbytek obce je odvodňován systémem příkopů, struh a propustků do vodotečí.
Délka vybudovaných sběračů v rámci kanalizace označené „1“ je cca 717,0 m. Byly použity kameninové trouby profilů DN 200, 250 a 400; betonové trouby DN 500, 400, 300; PVC trouby DN 200. Na kanalizaci je pomocí 22 kanalizačních přípojek napojeno cca 100 obyvatel.
Délka vybudovaných sběračů v rámci kanalizace označené „2“ je cca 511,0 m. Byly použity kameninové trouby profilů DN 200 a 300. Na kanalizaci je pomocí 18 kanalizačních přípojek napojeno cca 109 obyvatel.
Délka vybudovaných sběračů v rámci kanalizace označené „3“ je cca 397,0 m. Byly použity kameninové trouby profilů DN 300 a 400. Na kanalizaci je pomocí 6 kanalizačních přípojek napojeno cca 12 obyvatel.
Celková délka kanalizace v obci Kunčice nad Labem je tedy 1,625 km.
Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci Kunčice nad Labem, kteří jsou napojeni na kanalizaci je cca 221 obyvatel. Je provedeno cca 46 přípojek.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Kunčice je výhledově uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace.
Severozápadní část obce je rozdělena na dvě lokality, ze kterých budou splaškové vody odvedeny gravitační kanalizací v celkové délce 2,4 km do čerpacích stanic ČS1, ČS2. Z nich pak budou čerpány společným výtlakem (celk. délka 2,85 km) na ČOV Vrchlabí. Zástavba ležící na pravém břehu Vápenického potoka bude odkanalizována tlakovou kanalizací (délky cca 0,5 km) zaústěnou do výtlaku na čistírnu.
V kanalizačním systému budou využity pouze ty části stávající gravitační splaškové kanalizace, které nevykazují přítok většího množství balastů.
Likvidace odpadních vod z objektů v jihovýchodní části obce bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.
V současné době obec preferuje podporu individuálního zneškodňování odpadních vod. Postupně je třeba stávající kanalizaci rekonstruovat.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kunčice nad Labem 0,0 22 717,0 22 717,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kunčice nad Labem - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva