Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Prostřední Lánov - CZ052.3610.5215.078913 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lánov

Číslo obce PRVKUK 78913
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.078913
Kód obce 579432
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2577
Vrchlabí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.078913.01 Prostřední Lánov 07891 78913

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Lánov (395 - 510 m n.m.) je obec se zástavbou roztroušenou podél státní silnice. Počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně třetiny počtu trvale bydlících obyvatel.
Přímo v obci jsou PHO veřejného zdroje pitné vody - PHO I. a II. vnitřního a vnějšího stupně. Lánov leží v ochranném pásmu KRNAP.
Obcí protéká vodohospodářsky významný tok Malé Labe.
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME + VUPE 2017
Informace od provozovatele vodovodu, Vodárenská Lánov, p.Stránský
Situace kanalizace a ČOV (VIS HK, 6/2011)

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prostřední Lánov Trvale bydlící - - - 1 200 1 200 1 250 1 250
Přechodně bydlící - - - 400 400 400 400
Celkem - - - 1 600 1 600 1 650 1 650

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lánov 1668 1708 1761 1772 1790 1808 1800 1816 1820 1807 1815 1816 - -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prostřední Lánov - - - 1 250 1 300 1 300 1 300

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 125 127 128 130
Maximální potřeba vody m3/den - - - 150 152 154 156
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 125,00 126,67 128,33 130,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 125,00 126,67 128,33 130,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Lánov má veřejný rozvod vody, který je součástí místního vodovodu Lánov-Prosečné. Z místního vodovodu Lánov jsou kromě vlastního Lánova dále zásobovány obce Dolní Lánov a Prosečné. Místní vodovod Lánov má své vlastní zdroje vody zdroj Hádek (viz. Lánov) a vrt P2 (viz. 014.01 Dolní Lánov) a v případě potřeby je dotován z městského vodovodu Vrchlabí.
V Lánově je z vodovodu zásobeno téměř veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem vodovodu je obec Lánov a jeho provozovatelem Vodárenská společnost Lánov spol. s r.o..
Vodovod je zásobován vodou ze zdroje Hádek, který leží na katastru obce Dolní Dvůr. Jedná se o prameniště Hádek se soustavou pramenních jímek o maximální vydatnosti 14 l/s a průměrně 8 l/s, v suchém období klesá vydatnost prakticky k nulové hodnotě. V případě potřeby je doplňováno vodou ze Zlatého potoka přes pískové filtry v množství 2-5 l/s. Voda ze zdroje je gravitačně svedena řadem DN 100 přes přerušovací komory Hádek do vodojemu Dolní Dvůr.
Vodojem Dolní Dvůr - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x200 m3 (545,0/541,0 m.n.m.) vybudovaný v roce 1907. Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena plastovým vodovodním řadem DN 150 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Lánově. Vodovodní síť průběžně pokračuje z Lánova do Dolního Lánova a Prosečné. Na hranicích katastrů obcí jsou na řadech vodoměrné šachty, která vodovody rozdělují. V roce 2004 byla dokončena kompletní rekonstrukce vodovodních řadů a přípojek všech zásobených obcí. Součástí vodovodních řadů jsou šachty vybavené redukčními ventily k rozdělení na různá tlaková pásma.
V rámci rekonstrukce byla provedena výměna přívodního řadu z prameniště do VDJ Dolní Dvůr (PE DN 110 dl. 2,48 km), ke kterému bylo přiloženo další přívodní potrubí pro odběr ze Zlatého potoka (PE DN 110 dl. 1,30 km). Stávající vodojem Dolní Dvůr byl zrekonstruován.
Součástí akce je i rekonstrukce dalšího zdroje vody, kterým je odběr ze Zlatého potoka (vydatnost 2-5 l/s), který v průběhu roku 2004 nahradil původní dnovou infiltraci. U odběru z potoka je vybudována úpravna vody, která je tvořena pískovým filtrem.
Jako doplňkový zdroj vody pro vodovod Lánov slouží PVC přivaděč DN 160 z městského vodovodu Vrchlabí (napojení na dolní tlakové pásmo vodojemu Městský Park (529,70/- m n.m.), který je využíván pouze v případě havárie vodovodní sítě nebo při dlouhodobém nedostatku vody ve zdrojích. Další možností pro případ nedostatku vody v síti je dotace z vodovodu Dolní Lánov vrt.
Vzhledem k nedostatečné kapacitě obecních zdrojů v suchém období byly v roce 2013 vybudovány dva vrty z Dolní Dvoře Hádku. Kapacita vrtu je v průměru 2,5 l/s, hloubka 60 m.
Druhý vrt je monitorovací – sleduje výšku hladiny podzemní vody se záznamem – KRNAP.
Areál firmy ZOD Lánov je zásoben z vlastního zdroje, ze kterého je voda vedena do vodojemu patřícího firmě a odtud do areálu závodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Po dokončení rekonstrukce vodovodu v Lánově je celý systém zásobování obce pitnou vodou ve vyhovujícím technickém stavu a v budoucnu se nebude měnit.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jako doplňkový zdroj vody pro vodovod Lánov slouží PVC přivaděč DN 160 z městského vodovodu Vrchlabí (napojení na dolní tlakové pásmo vodojemu Městský Park (529,70/- m n.m.), který je využíván pouze v případě havárie vodovodní sítě nebo při dlouhodobém nedostatku vody ve zdrojích.
Vzhledem k nedostatečné kapacitě obecních zdrojů v suchém období byly v roce 2013 vybudovány dva vrty z Dolní Dvoře Hádku. Kapacita vrtu je v průměru 2,5 l/s, hloubka 60 m.
Druhý vrt je monitorovací – sleduje výšku hladiny podzemní vody se záznamem – KRNAP.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prostřední Lánov - - - 840 900 950 1 000

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prostřední Lánov - - - 840 900 950 1 000

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 84,00 89,33 94,67 100,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Vlastníkem stávající kanalizace a ČOV je Obec Lánov. Provozovatelem je Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o.
Nedávno byla realizována nová kombinovaná stoková síť složená z úseků nové gravitační (oddílné splaškové i jednotné) a tlakové kanalizace. Je využíváno dílčích úseků původní oddílné splaškové, jednotné i dešťové kanalizace. Veškeré odpadní vody z obce pak jsou pomocí této ucelené kanalizační sítě odváděny na novou centrální čistírnu odpadních vod (ČOV Lánov - 1850EO), kde jsou tyto odpadní vody čištěny a posléze jako vyčištěné vypuštěny do přilehlého vodního toku – řeka Malé Labe.
V území Prostředního Lánova byla provedena převážně jednotná kanalizace, která podchycuje původní kanalizace jak oddílné tak i jednotné. V malé míře je navržena kanalizace tlaková a to zejména v lokalitách s nevyhovujícími spádovými podmínkami.
V území Horního Lánova je provedena převážně kanalizace gravitační oddílná splašková a tlaková kanalizace. Návrh tlakové kanalizace byl v této lokalitě zvolen z důvodů roztroušenosti zástavby a stísněných místních podmínek pro výkopové práce pro uložení potrubí kanalizace.
Úseky gravitační kanalizace se skládají z gravitačních stok oddílné splaškové a jednotné kanalizace. Tato gravitační kanalizace je v místech s nepříznivým spádovými podmínkami či v místech překonávající koryto vodního toku na území obce doplněna o čerpací stanice s navazujícími kanalizačními výtlaky.
Vzhledem k nutnosti převedení odpadních vod z níže položených území v obci do kmenových stok, případně k překonání koryta toku Malého Labe a místních vodotečí je stoková sít doplněna o objekty čerpacích stanic odpadních vod (ČS1 až ČS9) s navazujícími kanalizačními výtlaky. Celá kanalizační síť je ukončena v objektu hlavní čerpací stanice (HČS), která zajišťuje funkci předřazené vstupní čerpací stanice před nátokem do objektu čistírny odpadních vod.
Stoky jednotné kanalizace jsou ve vybraných místech doplněny o objekty odlehčovacích komor, které zajistí odvedení nadměrných dešťových průtoků do toku malého Labe. Čerpací stanice na kanalizační síti osazené na jednotných stokách jsou taktéž plnit funkci odlehčovacích komor. Oddělení hraničních průtoků zde je zajištěno minimálním ředícím poměrem daným výkonem osazených čerpadel. Ředící poměr je na kanalizační síti navrhován min. (1+5,4) Q24.
Úseky tlakové kanalizace se skládají z domovních čerpacích stanic (DČS) obsluhujících jednu nemovitost, trubních propojů, které slouží k odvádění odpadních vod z těchto jednotlivých domovních čerpacích stanic a jsou napojeny do řadů tlakové kanalizace s odtokem do navazujících úseků gravitační kanalizace a dále až na novou čistírnu odpadních vod.
Pro jednotlivé domovní čerpací stanice tlakové kanalizace, čerpací stanice na kanalizační síti a pro objekt ČOV Lánov je provedeno napojení na zdroj elektrické energie pomocí nových přípojek NN.Umístění objektu centrální čistírny odpadních vod (ČOV Lánov) je  jižní části obce na pravém břehu řeky Malé Labe na rozhraní k.ú. Prostřední a dolní Lánov v areálu bývalé textilní továrny.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Kanalizace byla postavena v celém rozsahu a dále se bude rozšiřovat pouze do nově vzniklých zástavbových lokalit. Vyskytuje se však provozní problém – připojené stávající řady na novou kanalizaci jsou v technicky nevyhovujícím stavu a dochází k značnému nátoku balastních vod do kanalizace/ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Prostřední Lánov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Prostřední Lánov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva