Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Svobodné Dvory - CZ052.3602.5205.161128 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hradec Králové

Číslo obce PRVKUK 161128
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.161128
Kód obce 569810
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.161128.01 Svobodné Dvory 16112 161128

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Svobodné Dvory jsou místní část a současně katastrální území statutárního města Hradec Králové, nachází se na severozápadě města.
 
Podklady:
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodů a kanalizací vč. objektů na síti
Podklady od provozovatele
Kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svobodné Dvory Trvale bydlící - - - 2 201 2 220 2 213 2 207
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 2 201 2 220 2 213 2 207

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hradec Králové 94493 93801 93490 93035 92904 92808 92891 92929 92917 92742 92939 92683 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svobodné Dvory - - - 2 297 2 295 2 288 2 281

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 232 232 231 231
Maximální potřeba vody m3/den - - - 291 290 289 289
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 232,48 231,94 231,40 230,86
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 195,74 195,29 194,83 194,38
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 171,65 171,25 170,85 170,45
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 24,09 24,03 23,98 23,92
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 36,74 36,65 36,57 36,48

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části je vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy (skupinový vodovod Hradec Králové). Na systém veřejného vodovodu místní část obce jsou napojeni téměř všichni trvale bydlící obyvatelé. Část obce je zásobována individuálně z domovních studní.
 
Podrobnější popis vodovodní sítě je uveden v kartě Hradec Králové

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V místní části Svobodné Dvory budou v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající vodovodní sítě a bude prováděna běžná údržba.
 
Dále je nutné vybudovat nový přivaděč DN 600 v souvislosti s budoucím řešením silniční dopravy v Hradci Králové a zřízením tzv. Jižní silniční spojky. Přivaděč bude veden do ČS František v nové trase podél této spojky a to od stávající potrubní lávky přes Labe podél Rašínovy třídy a podél Jižní spojky ke komunikaci I/11. Dále pak podél této komunikace a silnice do Svobodných Dvorů do ČS František. Nový přivaděč DN 600 zajistí dopravu vody do čerpací stanice František v případě havárie nebo rozsáhlé rekonstrukce stávajícího zásobního řadu uloženého v hustě zastavěném území města. Posílí se zabezpečenost zásobování vodou pro 33 tisíc obyvatel ze 150 obcí připojených na VSVČ na Novobydžovsku. Délka tohoto přivaděče bude cca 5 km.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že skupinový vodovod Hradec Králové je zásobován z více zdrojů (v rámci Vodárenské soustavy východní Čechy), je možné při vyřazení jednoho či několika zdrojů zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zdrojů zbývajících.  Při vyřazení celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících domovní studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svobodné Dvory - - - 2 222 2 221 2 214 2 207

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svobodné Dvory - - - 2 222 2 221 2 214 2 207

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 200,37 199,92 199,47 199,02
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 96,69 96,47 96,25 96,04
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 14,09 14,06 14,03 13,99
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 6,77 6,76 6,74 6,73

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V lokalitě je oddílná splašková kanalizace (gravitační, DN 300 - 200), zakončená lokální mechanicko-biologickou ČOV Chaloupky (150 EO) vyústěnou do Chaloupské svodnice.
 
Hlavní stoka A začíná v nejsevernější části Chaloupek u křižovatky ulice Klacovská (vedoucí do Svobodných Dvorů) a silnice ze Stěžer do Břízy. Poté prochází středem Chaloupek a končí na ČOV Chaloupky. Do hlavní stoky A jsou napojeny jednotlivé krátké kanalizační větve z dalších částí Chaloupek.
 
Podrobnější popis kanalizační sítě města Hradec Králové je uveden v kartě Hradec Králové.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

ČOV Chaloupky v lokalitě Svobodné Dvory – v době, kdy stávající technologie ČOV bude na hranici své životnosti (cca 2035), je nutné alternativně navrhnout buď modernizaci nebo nahradit současný způsob likvidace splaškových vod z této lokality přečerpáváním odpadních vod do kanalizačního systému a ČOV města Hradec Králové. V místě stávající ČOV by byla zřízena ČS s výtlakem DN 80 (cca 2km), doplněné stanicí tlakového vzduchu. Byla by tak zajištěna vyšší kvalita čištění odpadních vod a přispěla by tak k omezení znečišťování povrchových toků. Jako vhodnější se tak jeví nahrazení ČOV čerpací stanicí, nicméně rozhodnutí o finálním řešení bude provedeno na základě technicko-ekonomické studie.
 
V místní části Svobodné Dvory budou dále v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající stokové sítě a bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Svobodné Dvory 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Svobodné Dvory - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva