Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Malá Úpa - CZ052.3610.5214.090361 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Malá Úpa

Číslo obce PRVKUK 90361
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.090361
Kód obce 579505
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2551
Svoboda nad Úpou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.090361.01 Dolní Malá Úpa 09036 90361

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Dolní Malá Úpa (800 - 1025 m n.m.) je místní částí obce Malá Úpa. Jedná se o horské sídlo s velmi roztroušenou zástavbou. V turistické sezóně se počet obyvatel v sídle díky přítomnosti přechodných návštěvníků mnohonásobně zvyšuje. V sídle není kromě ubytovacích a stravovacích zařízení žádný subjekt, který by produkoval nadprůměrné množství odpadní vody nebo vody speciálně znečištěné.
 
Dolní Malá Úpa leží na území KRNAPu, v CHOPAV Krkonoše, v PHO 3.stupně veřejných zdrojů pitné vody a část v PHO 2. stupně nerozlišeného vodárenského toku Malá Úpa. Pod místní částí protéká vodárenský tok – Malá Úpa.
 
Podklady:
Sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Malá Úpa

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Malá Úpa Trvale bydlící - - - 46 46 50 50
Přechodně bydlící - - - 1 100 1 100 1 200 1 200
Celkem - - - 1 146 1 146 1 250 1 250

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Malá Úpa 146 147 148 143 134 146 144 132 135 139 142 147 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Malá Úpa - - - 69 69 200 300

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 6 10 14 18
Maximální potřeba vody m3/den - - - 9 15 21 27
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 6,21 13,14 20,07 27,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,87 12,41 18,96 25,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,69 10,29 17,90 25,50
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 6,21 13,14 20,07 27,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,35 0,73 1,12 1,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V Dolní Malé Úpě není obecní vodovod. Trvale i přechodně obydlené objekty jsou zásobeny pitnou vodou ze soukromých pramenišť. Dle informace starosty obce je vydatnost zdrojů nedostatečná, kvalita vody dobrá.
 
V centru sídla je vodovod pro veřejné účely, který není vlastněn obcí, ale soukromým subjektem - (provozovatelem společností Vodohospodářské služby RT, s.r.o.).  Z něho je zásobeno cca 11 objektů. Zdrojem pitné vody pro vodovod jsou jímací zářezy (0,55 l/s). Kvalita vody dle provozovatele vodovodu vyhovuje požadavkům platných předpisů. Z prameniště je voda gravitačně vedena do vodojemu 22 m3 (-/-m n.m.) a odtud dále k napojeným objektům.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V současné době má obec objednanou studii proveditelnosti na vybudování nových zdrojů pitné vody v lokalitě Rennerovy Boudy a pod Pomezním hřebenem. Součástí studie bude i vybudování nového vodovodu, umožňujícího připojení trvalých obyvatel obce i rekreačních objektů v horní části obce na vodovod. Zároveň obec jedná o odkupu soukromého vodovodu se současným vlastníkem a možnosti propojení stávajícího vodovodu s vodovodem novým. Grafický návrh zpracované studie proveditelnosti, stejně jako ekonomické a technické řešení budou zpracovány do konce roku 2020.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Dolní Malá Úpa nemá vlastní záložní zdroj pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den)
bude řešeno jejím dovozem:
v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z Horní Malé Úpy.
 
Pokud nebude možné tento dovoz využít, bude pitná voda dodávána ve formě vody balené.V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude pitná voda dovážena ve formě vody balené.
 
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuálních zdrojů, příp. odběrem z vodotečí.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Malá Úpa - - - 50 50 50 100

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Malá Úpa - - - 50 50 50 100

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 5,00 6,67 8,33 10,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,00 4,00 5,00 6,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Dolní Malá Úpa má v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Vlastníkem kanalizace je obec, provozovatelem Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Obec Dolní Malá Úpa má splaškovou kanalizaci (DN 300 v celkové délce 455 m) a čistírny odpadních vod typu SBR pro 180 EO (COV „U Kostela“).
Odpadní vody ze zbylých objektů a obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, v septicích s trativody a v domovních ČOV s výustěmi do vodoteče.
 
Dešťové vody jsou z Dolní Malé Úpy odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místních bezejmenných vodotečí a do toku Malé Úpy.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V současnosti je objednána studie proveditelnosti na odkanalizování horní části obce v lokalitě Rennerovy Boudy, s předpokládaným napojením v případě dostatečné kapacity na stávající ČOV u kostela. Dále bude studie řešit proveditelnost odkanalizování celého Krakonošova údolí do Spáleného mlýna a možnost vybudování nové ČOV u toku Malá Úpa.
 
Likvidace odpadních vod z okrajových a odloučených částí zástavby bude řešena individuálním způsobem s využitím domovních mikročistíren, bezodtokých jímek s dokladem o nepropustnosti či septiky s biofiltry.
  
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace uvažovaných staveb bude záviset jednak výsledky studie proveditelnosti, a především na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.
 
Grafický návrh zpracované studie proveditelnosti, stejně jako ekonomické a technické řešení budou zpracovány do konce roku 2020.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Malá Úpa 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Malá Úpa - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva