Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Odolov - CZ052.3610.5214.156604 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Malé Svatoňovice

Číslo obce PRVKUK 156604
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.156604
Kód obce 579513
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2593
Úpice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.156604.01 Odolov 15660 156604

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Odolov (530 - 560 m n.m.) je místní část Malých Svatoňovic. Dále se zde nachází areál věznice pro cca 300 odsouzených + pracující personál. Na katastrálním území Odolova se nacházejí PHO I. a II. stupně zdrojů pitné vody pro místní vodovod. Část Odolova leží v CHKO Broumovsko.
 
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Kanalizační řád 2017
Informace obce Malé Svatoňovice
Územní plán obce Malé Svatoňovice 2012

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Odolov Trvale bydlící - - - 47 50 50 50
Přechodně bydlící - - - 450 450 450 450
Celkem - - - 497 500 500 500

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Malé Svatoňovice 1543 1529 1526 1525 1532 1528 1528 1522 1529 1504 1509 1495 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Odolov - - - 497 500 500 500

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 77 71 66 60
Maximální potřeba vody m3/den - - - 100 97 93 90
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 155,33 143,55 131,78 120,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 152,00 140,33 128,67 117,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 160,24 167,49 174,75 182,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 151,00 137,33 123,67 110,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,33 2,22 1,11 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Odolov má veřejný vodovod, který je propojen s místním vodovodem pro Malé Svatoňovice a místní části Petrovice a Strážkovice. Vzhledem k tomu, že místní zdroje nejsou dostatečně vydatné, je malosvatoňovický vodovod na dvou místech napojen na velkosvatoňovický vodovod, ze kterého jsou kromě Velkých a Malých Svatoňovic a jejich místních částí zásobovány i Batňovice – Kvíčala a Suchovršice.
V Odolově je z vodovodu zásobeno téměř veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Věznice má vlastní vodojem Odolov 250 m3, který je plněn výtlakem z čerpací stanice Kozinec, kde je voda hygienicky zabezpečována.
 
Zdroje pitné vody pro místní vodovod:
prameniště Odolov – prameniště s jímací studnou a se zářezy, v provozu od roku 1953, vydatnost 1,0 l/s. V ukazateli objemová aktivita radonu je voda na hranici požadavků platných předpisů. Voda z prameniště gravitačně odtéká do čerpací stanice Odolov a z ní výtlakem DN 63 do vodojemu Odolov 50m3 . V současnosti je prameniště (a tím i čerpací stanice) z důvodů špatného technického stavu dočasně vyřazeno z provozu.
 
Vodojemy určené pro zásobování Odolova pitnou vodou:
vodojem Odolov 50 m3 - zemní jednokomorový vodojem o objemu 50 m3 (584,0/582,0 m n.m.) vybudovaný v roce 1953. Voda je v něm není hygienicky zabezpečována chlorováním. Vodojem je zásobován výtlakem z čerpací stanice Kozinec, která čerpá vodu dodávanou z velkosvatoňovického vodovodu, v níž je voda hygienicky zabezpečování chlorováním. Z vodojemu Odolov 50 m3 je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem DN 100 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Odolově. V roce 2012 byl zrekonstruován plášť vodojemu.
 
Vodojem Odolov 250 m3 - zemní jednokomorový vodojem o objemu 250 m3 (-/605,0 m n.m.). Vodojem je zásobován výtlakem z čerpací stanice Kozinec, která čerpá vodu dodávanou z velkosvatoňovického vodovodu, v níž  je voda hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu Odolov  250 m3 je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem pouze do areálu věznice v Odolově.
  
Podle výškového osazení vodojemů je zásobované území rozděleno do 2 tlakových pásem.
 
Obec průběžně vyměňuje litinová potrubí za plastová pro jejich zarostlost.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.
 
Do roku 2025 budou vyměněny zbylé části vodovodního rozvodu ze zarostlého litinového potrubí (cca 0,9 km), které omezují množství dodávané pitné vody. Výhledově do roku 2030 bude provedena rekonstrukce výtlačného řadu z čerpací stanice Kozinec (MS) do areálu věznice Odolov.
 
Dále bude na stávající síti probíhat běžná údržba a dle potřeby budou napojovány další lokality prodloužením stávajících řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Odolov je zásobována z vodovodu Malé Svatoňovice, který nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z Velkých Svatoňovic nebo ze Rtyně v Podkrkonoší.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna V3 na katastru obce Velké Svatoňovice.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Odolov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Odolov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Odolov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.
 
Odpadní vody z převážné většiny zástavby jsou zachycovány v septicích s přepadem do podmoků. Kaly jsou likvidovány na ČOV Úpice.
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru jsou v Odolově ještě následující producenti většího množství
odpadních vod:
  
Věznice Odolov (počet zaměstnanců 70, počet vězňů 410) - odpadní vody jsou likvidovány na vlastní ČOV, která byla v roce 2016 zrekonstruována; množství produkce odpadních vod je cca 24.637,50 m3/rok)
 
Dešťové vody jsou odváděny do místní vodoteče systémem příkopů, struh a propustků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
Likvidace odpadních vod z Odolova bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Odolov 5 152,0 0,0 5 152,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Odolov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva