Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Strážkovice - CZ052.3610.5214.156621 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Malé Svatoňovice

Číslo obce PRVKUK 156621
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.156621
Kód obce 579513
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2593
Úpice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.156621.01 Strážkovice 15662 156621

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Strážkovice (460 - 530 m n.m.) jsou místní částí Malých Svatoňovic. Počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje zlomku počtu trvale bydlících obyvatel. Strážkovicemi protéká občasná vodoteč Strážkovický potok. Část Stražkovic leží v CHKO Broumovsko.
 
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Kanalizační řád 2017
Informace obce Malé Svatoňovice
Územní plán obce Malé Svatoňovice 2012

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Strážkovice Trvale bydlící - - - 100 100 100 100
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 110 110 110 110

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Malé Svatoňovice 1543 1529 1526 1525 1532 1528 1528 1522 1529 1504 1509 1495 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Strážkovice - - - 110 110 110 110

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 24 24 25 25
Maximální potřeba vody m3/den - - - 33 33 33 33
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 120,00 120,00 120,00 120,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 85,00 85,00 85,00 85,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 85,00 85,00 85,00 85,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 85,00 85,00 85,00 85,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 35,00 35,00 35,00 35,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Strážkovice má veřejný vodovod, který je propojen s místním vodovodem pro Malé Svatoňovice a místní části Odolov a Petrovice. Vzhledem k tomu, že místní zdroje nejsou dostatečně vydatné, je malosvatoňovický vodovod na dvou místech napojen na velkosvatoňovický vodovod, ze kterého jsou kromě Velkých a Malých Svatoňovic a jejich místních částí zásobovány i Batňovice – Kvíčala a Suchovršice.
Ve Strážkovicích je z místního vodovodu zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo.
Strážkovice nemají vlastní zdroj a pitná voda je přiváděna z Malých Svatoňovic.
 
Do místní části Strážkovice je voda přiváděna gravitačním zásobním řadem o profilu DN 110 z vodojemu Petrovice, což je zemní jednokomorový vodojem o objemu 100 m3 (581,0/578,0 m n.m.).  Vodojem je zásobován výtlakem z čerpací stanice Kozinec, která čerpá vodu dodávanou z velkosvatoňovického vodovodu a v ní hygienicky zabezpečována chlorováním.
 
Nad Strážkovicemi je na zásobním řadu umístěna přerušovací komora Strážkovice o objemu 3 m3 (550,0/548,0 m n.m.), v níž se redukuje tlak ve vodovodním řadu pro spodní část Strážkovic. Byla postavena v roce 1985.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Na stávající síti bude probíhat běžná údržba a dle potřeby budou napojovány další lokality prodloužením stávajících řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Strážkovice je zásobována z vodovodu Malé Svatoňovice, který nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z Velkých Svatoňovic .
V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna V3 na katastru obce Velké Svatoňovice.
 
Pro nouzové zásobení  budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Strážkovice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Strážkovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Strážkovice nemají v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.
Odpadní vody z převážné většiny zástavby jsou zachycovány v septicích s přepadem do trativodů . Kaly z nich jsou odváženy na ČOV Úpice.
 
Dešťové vody jsou odváděny do Strážkovického potoka systémem příkopů, struh a propustků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
Likvidace odpadních vod ze Strážkovic bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Strážkovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Strážkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva