Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Maršov u Úpice - CZ052.3610.5214.091961 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Maršov u Úpice

Číslo obce PRVKUK 91961
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.091961
Kód obce 579530
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2593
Úpice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.091961.01 Maršov u Úpice 09196 91961

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Maršov u Úpice (445 - 500 m n.m.) je obec s venkovskou zástavbou roztroušenou podél státní silnice. Počet přechodných návštěvníků dosahuje necelé třetiny počtu trvale bydlících obyvatel.
Obec leží v PHO II. vnějšího stupně veřejných zdrojů pitné vody.
Obcí protéká potok Maršovka, na kterém je přímo v obci několik malých nádrží.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Provozní řád vodovodz
ÚP 12/2016
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Maršov u Úpice Trvale bydlící - - - 160 195 200 205
Přechodně bydlící - - - 64 64 66 68
Celkem - - - 224 259 266 273

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Maršov u Úpice 163 165 168 171 177 182 189 183 185 190 191 183 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Maršov u Úpice - - - 224 264 266 273

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 94,08 94,08 94,08 94,08
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 65,25 65,25 65,25 65,25
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 94,08 94,08 94,08 94,08
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 36,42 36,42 36,42 36,42
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,00 1,00 1,00 1,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Maršov u Úpice je napojena na vodovod z Hajnice do Libňatova postavený v roce 1988 a jsou z něj zásobováni téměř všichni obyvatelé Maršova. Zdrojem pitné vody pro vodovod je vrtaná studna HA-1 v Hajnici, ze které je voda čerpána do vodojemu Mravenčí domky (objem 2x250 m3 (542,0/537,0 m n.m.). Voda je hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného do potrubí výtlaku. Z vodojemu Mravenčí domky, který je součástí vodovodu Hajnice, je voda do Maršova u Úpice přiváděna gravitačním zásobním řadem DN 150, který dále pokračuje až do Libňatova.
Nad Maršovem  je na zásobním řadu přerušovací komora tlaku Maršov (objem 6 m3 (460,0/458,0 m n.m.).

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna běžná údržba. Nevyhovující řady budou postupně vyměňovány za nové. Nově zastavěné lokality budou napojeny prodloužením stávajících řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Maršov u Úpice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude řešeno jejím dovozem. V případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Hajnice nebo Havlovice. V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna HA-1 na katastru obce Hajnice.
 
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Maršov u Úpice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Maršov u Úpice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 17,12 18,60 20,07 21,55
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 10,71 11,64 12,56 13,48
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Maršov u Úpice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a v septicích s přepadem do trativodů. Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru je v obci ještě Zemědělská společnost s 12 zaměstnanci. Dešťové vody jsou obce odváděny systémem příkopů, struh a propustků do potoka Maršovka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Likvidace odpadních vod z Maršov u Úpice bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních čistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních čistíren do vod podzemních. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány žumpy a septiky se zemním filtrem.
Do budoucna je možné uvažovat s výstavbou oddílné splaškové kanalizace napojené na kanalizaci a ČOV v obci Libňatov.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Maršov u Úpice 1 250,0 0,0 1 250,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Maršov u Úpice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva