Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Pilníkov - CZ052.3610.5214.411302 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Pilníkov

Číslo obce PRVKUK 411302
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.411302
Kód obce 579599
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.411302.01 Pilníkov 41130 411302

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Pilníkov (350 - 380 m. n. m.) je obec se zástavbou ve středu sídla poměrně soustředěnou a v okrajových částech roztroušenou.  
Nad obcí jsou PHO veřejného zdroje pitné vody pro Pilníkov, a to PHO I. a II. vnitřního a vnějšího stupně.
Obcí protéká vodohospodářsky významný tok Pilníkovský potok.
 
Podklady:
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a předpokládaných tras kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Pilníkov
Projekt kanalizace a ČOV Pilníkov
Informace provozovatele Lesy-voda s.r.o.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pilníkov Trvale bydlící - - - 1 228 1 250 1 370 1 520
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 1 278 1 300 1 420 1 570

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pilníkov 1200 1217 1218 1226 1226 1209 1244 1246 1243 1269 1257 1229 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pilníkov - - - 1 221 1 242 1 363 1 513

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 215 232 249 266
Maximální potřeba vody m3/den - - - 400 432 463 495
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 214,92 231,95 248,99 266,03
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 149,57 161,57 173,57 185,57
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 138,07 149,01 159,96 170,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 11,51 12,42 13,33 14,25
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 65,34 70,52 75,70 80,88

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Pilníkov je veřejný vodovod, na který je napojen i veřejný vodovod v obci Chotěvice. Voda je do Chotěvic předávána na hranici katastrů.
Z veřejného vodovodu v Pilníkově je zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Původní rozvod z let 1928 až 1930 byl postupně rozšiřován a v poslední době i částečně rekonstruován. Vlastníkem vodovodu je obec Pilníkov a provozovatelem je společnost Lesy-voda s.r.o..
 
Zdrojem pitné vody pro obec je prameniště U Studní. Jedná se o jímací zářezy se sběrnou studnou. Původní zdroj je z roku 1928 a v roce 1962 byl rozšířen. Maximální vydatnost prameniště je 11,4 l/s a průměrná vydatnost 8 l/s. Z prameniště voda gravitačně odtéká dvěma přívodními řady (litinovým DN 125 z roku 1928 a eternitovým DN 125 z roku 1961) do vodojemu Pilníkov. Kvalita vody vyhovuje platným předpisům.
V Pilníkově se nachází zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x50 m3 (430,96/428,46 m n.m.), který byl vybudován v roce 1928. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena litinovým zásobním řadem DN 150 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Pilníkově. Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním.
 
V obci je ještě další obecní zdroj, který může sloužit k zásobování pitnou vodou. Jedná se o dvě vrtané studny PV-1 a PV-2 o vydatnostech 4 l/s a 3,5 l/s dle VÚME. Jelikož stávající zdroj plně pokrývá potřeby obce, nejsou tyto zdroje v současnosti využity.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování obce pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Bude se pouze rozšiřovat do případné nové zástavby.
Do budoucna má obec Pilníkov v plánu rozšíření stávajícího vodojemu z nynějších 100m3 na 400m3 pro lepší zásobování obyvatel vodou. Obec též uvažuje o výstavbě nového vodojemu o kapacitě 400m3. Termín předpokládaných investičních plánů je na rok 2024.
Dále doporučujeme celkovou rekonstrukci všech vodovodních řadů.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Pilníkov má vlastní záložní zdroj pitné vody - vrty PV-1, PV-2 (je třeba je k tomuto účelu uvést do provozu).
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno následovně:
 
v případě místní havárie budou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny záložní zdroje, ze kterých bude voda buď dodávána přímo do sítě, nebo dovážena do místního vodojemu cisternami. U zdrojů je třeba sledovat kvalitu a zajistit hygienické zabezpečení vody.
Pokud nebude možné využít žádný z místních zdrojů, bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu, tj. z města Trutnov, popř. Hostinné.
 
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuálních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pilníkov - - - 65 968 980 1 010

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pilníkov - - - 65 968 980 1 010

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 7,80 45,60 83,40 121,20
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,14 0,80 1,45 2,11
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Splaškové vody z oblasti okolo domova důchodců a školy byly podchyceny splaškovou kanalizací a odvedeny na malou čistírnu odpadních vod Pilníkov MICROCLAR BČ 50 s kapacitou 50 EO.
 
Dešťová kanalizace byla vybudována z betonových trub DN 300 v délce 0,690 km a splašková kanalizace byla vybudována z kameninových trub DN 250 v délce 0,298 km.  
Dešťové vody jsou z cca 25 % obce odváděny dešťovou kanalizací. Sběrače jsou na příhodných místech zaúsťovány do Starobuckého potoka. Zbytek obce je odvodňován systémem příkopů, struh a propustků do potoka.
 
V současné době obec Pilníkov buduje novou splaškovou kanalizaci a ČOV pro 1 400 EO a přeložky dešťové kanalizace. Kanalizace je dle lokálních možností terénu primárně navržena jako gravitační, kde není možné využít gravitace, je navržen výtlak pomocí čerpací stanice, celkem je 6 čerpacích stanic. Celková délka gravitačního potrubí je 8 114,55 m, délka výtlačného potrubí je 1 683,9 m. Materiálem je chemicky odolná hrdlová oboustranně glazovaná kamenina, pro tlakové potrubí je použito potrubí HDPE 100.
ČOV je budována jako mechanicko-biologická s kapacitou 1 400 EO. Z kanalizační sítě budou odpadní vody čerpány na zařízení hrubého předčištění. Z tohoto zařízení bude předčištěná odpadní voda natékat do aktivačních a dosazovacích nádrží. Biologický stupeň je navržen jako dvoulinkový. aktivačních nádržích bude probíhat nízkozátěžový aktivační proces s biologickou nitrifikací a denitrifikací a odstraňováním sloučenin fosforu metodou simultánního chemického srážení. Aktivační nádrž je navržena na bázi tzv. D-A systému, tedy procesu s denitrifikačním stupněm následovaným nitrifikačním stupněm. Separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody je pro každou linku navržena v jedné vertikálně protékané dosazovací nádrži. Vyčištěná voda z dosazovacích nádrží bude přes objekt měření a výustní objekt vypouštěna do recipientu Starobucký potok. Přebytečný kal z dosazovacích nádrží bude čerpán do kalové jímky, pro zahušťování kalu bude v česlovně osazen šnekový zahušťovač kalu, předpokládané zahuštění 4-5%.
 
Dokončení realizace kanalizace a ČOV bude v roce 2020.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Po dokončení realizace výstavby kanalizace a ČOV se budou na kanalizační síť postupně napojovat noví obyvatele obce Pilníkova.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pilníkov 17 480,0 70 097,0 87 577,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pilníkov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva