Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Prosečné - CZ052.3610.5215.133264 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Prosečné

Číslo obce PRVKUK 133264
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.133264
Kód obce 579602
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2542
Hostinné

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.133264.01 Prosečné 13326 133264

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Prosečné (360 - 415 m n.m.) je obec se zástavbou roztroušenou podél státní silnice. Počet přechodných návštěvníků dosahuje více než čtvrtiny počtu trvale bydlících obyvatel.
Obcí protéká vodohospodářsky významný tok Malé Labe.
 
Podklady:
Sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Program distribuované čištění odpadních vod u jednotlivých objektů (DČO) - usnesení zastupitelstva - informace ohledně obecních dotací
ÚP Prosečné 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prosečné Trvale bydlící - - - 570 600 625 650
Přechodně bydlící - - - 179 180 180 180
Celkem - - - 749 780 805 830

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Prosečné 542 551 552 554 556 559 561 578 588 587 591 597 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prosečné - - - 749 780 805 830

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 90 90 90 90
Maximální potřeba vody m3/den - - - 100 100 100 100
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 94,08 94,08 94,08 94,08
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 94,08 94,08 94,08 94,08
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 65,25 65,25 65,25 65,25
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 36,42 36,42 36,42 36,42
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,00 1,00 1,00 1,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Prosečné má veřejný vodovodní systém, který je součástí místního vodovodu Lánov zásobujícího i obce Lánov a Dolní Lánov. V Prosečném je z vodovodu zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem vodovodu je obec Prosečné a jeho provozovatelem Vodárenská společnost Lánov spol. s r.o..
Vodovodní systém v obci byl vybudován v letech 1998 až 2000 (PVC DN 110 dl. 5,1 km, PVC DN 90 dl. 0,4 km). Obec nemá vlastní vodní zdroj a je zásobována přes vodovodní sítě Lánova a Dolního Lánova vodou ze zdroje Hádek a vrt P2. Vodovodní rozvody Prosečného průběžně navazují na obou březích Malého Labe na rozvody Dolního Lánova. Dvě tlaková pásma spotřebiště jsou dána výškovým umístěním vodojemu Dolní Lánov (510,0/506,0 m n.m.) a redukčním ventilem na síti.
Na katastru obce je zdroj vodovodu Hostinné vrt Dolní Lánov, který byl původně používán i pro zásobování Prosečného. Nyní je propojení zrušeno. Vrtaná studna je v majetku města Hostinné a provozuje ji MěVaK Hostinné.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Způsob zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a v budoucnu nebude měněn.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jako doplňkový zdroj vody pro vodovod Lánov slouží PVC přivaděč DN 160 z městského vodovodu Vrchlabí (napojení na dolní tlakové pásmo vodojemu Městský Park (529,70/- m n.m.), který je využíván pouze v případě havárie vodovodní sítě nebo při dlouhodobém nedostatku vody ve zdrojích.
Vzhledem k nedostatečné kapacitě obecních zdrojů v suchém období byly v roce 2013 vybudovány dva vrty z Dolní Dvoře Hádku. Kapacita vrtu je v průměru 2,5 l/s, hloubka 60 m.
Druhý vrt je monitorovací – sleduje výšku hladiny podzemní vody se záznamem – KRNAP.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prosečné - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prosečné - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 59,64 62,20 64,77 67,33
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 37,31 38,92 40,53 42,13
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Prosečné nemá v současnosti vybudovaný celoplošný systém veřejné kanalizace. Pouze v některých částech obce je vybudováno několik sběračů dešťové kanalizace, které jsou zaústěné do Malého Labe.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Od obce jsme obdrželi dokument ohledně obecní dotace občanům na vybudování DČOV s názvem „Program Distribuované čištění odpadních vod u jednotlivých objektů“ v následujícím znění:
Po vyhodnocení finančních nákladů na stavbu centrální čističky odpadních vod, v případě naší obce celkem tří ohniskových ČOV, popřípadě nákladů na výstavbu kanalizace s napojením přes přečerpávací stanici na kanalizaci Hostinné, došlo zastupitelstvo k závěru, že tuto investici okolo 100 mil. Kč nelze bez výrazného zadlužení obce financovat.
Vzhledem k tomu, že vodohospodářský orgán již nadále nebude prodlužovat výjimky s nakládání s odpadními vodami, zastupitelstvo obce řeší odkanalizování jednotlivých objektů v Prosečném formou vybudování domovních čističek odpadních vod (DČOV) nebo biofiltrů (BF) umístěných za septiky, za pomoci obce, a to vše v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 4.12. 2018 (usnesením Z č. 07/2018, čl. 1.8..) vyhlásit program finanční podpory vybudování jednotlivých zařízení DČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Prosečné 0,0 500,0 500,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Prosečné - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva