Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Radvanice - CZ052.3610.5214.138835 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Radvanice

Číslo obce PRVKUK 138835
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.138835
Kód obce 579629
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.138835.01 Radvanice 13883 138835

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Radvanice (520 - 560 m n.m.) je obec s venkovskou zástavbou, kde počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně poloviny počtu trvale bydlících obyvatel.
Nad obcí jsou PHO veřejného zdroje pitné vody pro Radvanice, a to PHO I. a II. vnějšího stupně. Pod Radvanicemi je CHKO Broumovsko.
Obcí protéká vodohospodářsky významný potok Jívka. Pod obcí jsou na potoce Jívka rybníky, které slouží k rybolovu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Kanalizační řád obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radvanice Trvale bydlící - - - 1 000 980 980 980
Přechodně bydlící - - - 500 500 500 500
Celkem - - - 1 500 1 480 1 480 1 480

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Radvanice 1058 1046 1023 1016 999 986 986 981 980 972 971 967 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radvanice - - - 950 950 950 950

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 133 137 142 147
Maximální potřeba vody m3/den - - - 199 206 213 221
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 177,19 177,19 177,19 177,19
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 134,06 134,06 134,06 134,06
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 112,11 112,11 112,11 112,11
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 21,95 21,95 21,95 21,95
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 43,13 43,13 43,13 43,13

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Radvanice má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale bydlící obyvatelstvo a necelá polovina přechodných návštěvníků obce. Vlastníkem vodovodu je obec Radvanice, provozovatelem společnost VODA-RA spol. s r.o. Radvanice.
Zdroje pitné vody pro obec:
vrt HV 2 – vrtaná studna byla vyhloubena v roce 1993, má max. vydatnost 6 l/s a průměrnou vydatnost 3 l/s. Z vrtu je voda čerpána do akumulační jímky čerpací stanice Radvanice.
vrt HV 3 – vrtaná studna byla vyhloubena v roce 1993, má průměrnou vydatnost 1 l/s. Z vrtu je voda čerpána do akumulační jímky čerpací stanice Radvanice. Vrt HV 3 slouží jako doplňkový zdroj.
Kvalita vody odebírané ze sítě vyhovuje platným předpisům.
 
Přímo u vrtů HV 2 a HV 3 je čerpací stanice Radvanice s úpravnou vody. Čerpací stanice byla vybudována v roce 1993 a má kapacitu 3,5 l/s. V úpravně vody je surová voda upravována prostou filtrací. Z vody je rozstřikem pomocí sprchových hlavic odstraňován radon. Hygienické zabezpečení vody je zajišťováno dávkováním roztoku chlornanu sodného do upravené vody.
Z čerpací stanice Radvanice je voda čerpána přívodním řadem DN 150 přes armaturní šachtu Dolní Vernéřovice do vodojemu Radvanice.
Vodojem Radvanice - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x250 m3 (580,0/576,0 m n.m.) vybudovaný v roce 1993. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním PVC řadem DN 150 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Radvanicích.
Vodojem Nad Tratí - zemní jednokomorový vodojem o objemu 1x40 m3 (-/- m n.m.), do kterého může být voda přiváděna z jímacích zářezů v jeho okolí. Vodojem je napojen na vodovodní síť v Radvanicích. V současné době už se vodojem nevyužívá a slouží jako historická stavební rarita.
 
Areál dolu Kateřina 2 je zásobován z obecního vodovodu a má pro své potřeby AT-stanici. Nad dolem Kateřina 2 je vodojem, který není v současnosti využíván.
 
V armaturní komoře Dolní Vernéřovice existuje propojení zdrojů vody pro vodovody Radvanice a Horní a Dolní Vernéřovice – Jívka, které umožňuje jejich vzájemné doplňování podle aktuální potřeby.
 
Zbylá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Dle informace starosty obce je vydatnost studní dostatečná pouze z části kvalita vody je převážně vyhovující.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V rozvodné síti je uvažováno s rekonstrukcí ocelových rozvodných řadů a částí přípojek zprovozněných na přelomu třicátých a čtyřicátých let. V plánu obce je tedy postupná rekonstrukce vodovodního řadu, včetně nutných přeložek a nových přípojek.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Radvanice má vlastní záložní zdroj pitné vody – vrt HV(3. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno následovně:
v případě místní havárie bude do systému zásobování pitnou vodou zapojen záložní zdroj, ze kterého bude voda buď dodávána přímo do sítě, nebo dovážena do místního vodojemu cisternami. U zdroje je třeba sledovat kvalitu a zajistit hygienické zabezpečení vody.
Pokud nebude možné využít žádný z místních zdrojů, bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Chvaleč.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna V3 na katastru obce Velké Svatoňovice.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radvanice - - - 830 840 900 900

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radvanice - - - 830 840 900 900

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 59,64 62,20 64,77 67,33
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 37,31 38,92 40,53 42,13
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Radvanice má vybudovaný systém veřejné jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na čistírnu odpadních vod. Kanalizace byla vybudována z kameninových trub DN 300 v délce 0,6 km a PVC trub DN 300 a 400 v délce 3,0 km. Na ČOV Radvanice jsou přiváděny odpadní vody od většiny obyvatel obce. Vlastníkem kanalizace a ČOV je obec Radvanice, provozovatelem společnost VODA-RA spol. s r.o. Radvanice.
 
ČOV Radvanice je aktivační čistírna odpadních vod typu MČ 2500 s kapacitou 375 m3/den. Čistírna je řešena jako dvě paralelní samostatné linky.
Po odlehčení v dešťovém oddělovači na kmenové stoce natékají  odpadní vody přes objekty mechanického předčištění - přes jemné ručně stírané česle s průlinami šířky 30 mm a přes vertikální lapák písku LP-V (D = 1,2 m) – do vyrovnávací nádrže (užitný objem 210 m3). Z té jsou šnekovými čerpadly čerpány na biologickou část ČOV. Mechanicky předčištěné odpadní vody jsou odvedeny do aktivačních nádrží (užitný objem 2x437 m3) provzdušňovaných povrchovými aerátory typu GIGANT. Z aktivačních nádrží je odpadní voda čerpána do dosazovacích nádrží (celkový užitný objem 4x102 m3) a z nich přepadá odsazená voda do odtoku. Na odtoku z čistírny je měrný Venturiho žlab P150. Odtokové potrubí je vyústěno do potoka Jívka.
Přebytečný kal z aktivačních nádrží je čerpán do kalojemů (celkový užitný objem 275 m3). Kalová voda z kalojemů přepadá do aktivačních nádrží.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Radvanice se navrhuje dostavba kanallizační sítě z plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,8 km, čímž bude odkanalizována převážná část obce (včetně převážné většiny přechodně bydlících obyvatel).
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Zároveň bude nutné modernizovat úpravnu vody včetně přečerpávání a akumulaci. Dále je nutností modernizace a intezifikace ČOV přechodem na novou úspornější a intenzivnější technologii. Nutné budou nové kanalizační přípojky pro nové lokality a zárověň rekonstrukce těch dosluhujících.  
Likvidace odpadních vod z okrajových a odloučených částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a bezodtokých jímek. Bezodtoké jímky budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radvanice 0,0 4 203,0 4 203,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radvanice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva