Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Javorník - CZ052.3610.5215.057878 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rudník

Číslo obce PRVKUK 57878
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.057878
Kód obce 579645
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2542
Hostinné

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.057878.01 Javorník 05787 57878

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Javorník (405 - 548 m n.m.) je místní část obce Rudník a navazuje východně na Rudník. Jedná se o místní část s řídkou venkovskou velmi roztroušenou zástavbou s převažujícím počtem rekreačních chalup. Počet přechodně bydlících obyvatel přesahuje počet trvale bydlících obyvatel. Územní plán nepředpokládá výrazný rozvoj obce.

Javorník se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku. Území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ lázeňského místa Janské Lázně I. a II. stupně.

Sídlem protéká Javornický potok.

 

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“

Formuláře VUME, VUPE 2018

Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti

Podklady od společnosti Vodárenská společnost Lánov spol. s r.o.

Informace obce Rudník

Územní plán obce Rudník

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Javorník Trvale bydlící - - - 135 151 155 155
Přechodně bydlící - - - 350 350 375 400
Celkem - - - 485 501 530 555

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rudník 2224 2241 2229 2222 2185 2163 2171 2163 2174 2176 2172 2154 - -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Javorník - - - 37 72 72 80

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 5 6 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 5 6 8
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,55 4,92 6,30 7,67
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,55 4,92 6,30 7,67
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Javorník má veřejný vodovod, ze kterého je zásobena necelá polovina trvale a přechodně bydlícího obyvatelstva.
Zbylá část obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Dle informace pracovníků ObÚ Rudník je vydatnost studní dostatečná. Kvalita vody ve studních převážně nevyhovuje platným předpisům z důvodu bakteriologického znečištění. Vlastníkem vodovodu je obec Rudník, provozovatelem je Vodárenská společnost Lánov spol. s r.o.
Zdrojem pitné vody pro veřejný vodovod je podzemní pramen z prameniště Leopoldov. Kvalita vody vyhovuje platným předpisům. Z prameniště je voda svedena do ATS čerpací stanice, odkud je vedena plastovým řadem DN 80, který je ukončen cca po 2,3 km. Z tohoto ukončení je vedena pitná voda provizorním propojením do  dvou zemních jednokomorových vodojemů, vybudovaných v r. 1899 - VDJ Statek o objemu 1 x 5,2 m3 (cca 468,00 / - m n.m.) a VDJ Nad farou o objemu 1x1,9 m3 (cca 468,00 / - m n.m.) přes stávající čerpací stanici.  Z vodojemů je pitná voda přivedena ocelovými zásobními řady DN 5/4” do spotřebiště. Zdravotní zabezpečení pitné vody je řešeno dávkováním roztoku chlornanu sodného přímo do akumulační jímky v čerpací stanici.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Do budoucna je v plánu rozšíření vodovodu vedeného z Rudníku do Javorníku nahrazením současného provizorního propojení, které je napojeno na ukončení nového vodovodního řadu. Předpokládá se nový vodovodní řad o délce
0,7 km a profilu PVC DN 80. Na tento nový řad budou přepojeny na stávající vodovodní přípojky. Čerpací stanice /původní/ bude zrušena.
 
Vzhledem k tomu, že kvalita vody v domovních studních nevyhovuje požadavkům platným předpisům z bakteriologického hlediska, doporučujeme dávkování přípravku pro bakteriologickou úpravu vody.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Javorník nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
V případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z Rudníku, příp. z Hostinného.
V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna Lipka na katastru města Hostinné.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Javorník - - - 0 0 0 51

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Javorník - - - 0 0 0 51

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 1,63 3,26 4,89
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 1,02 2,04 3,06
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Javorník nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.
Likvidace odpadních vod v místní části je řešena individuálním způsobem. Odpadní vody jsou zachycovány u jednotlivých nemovitostí v bezodtokých jímkách nebo v septicích s přepadem do vodoteče, nebo do trativodů. Bezodtoké jímky jsou vyváženy na ČOV Hostinné.
 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Javorník je do budoucna v plánu výstavba lokální oddílné (splaškové) kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod s výustí do Javornického potoka – křižovatka. Tato kanalizace bude zakončena některou z typových balených čistíren s nitrifikací a denitrifikací s kapacitou 100 EO. Kanalizační síť bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 přibližně v délce 0,73km. Termín realizace je předpokládán na rok 2030.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.
 
Likvidace odpadních vod z ostatních částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren, které budou vyčištěné odpadní vody odváděny do vodoteče nebo do trativodů. Dále bude likvidace odpadních vod zachycována v bezodtokých jímkách a jímky budou vyváženy na ČOV Hostinné.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Javorník 1 898,0 0,0 1 898,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Javorník - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva