Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Arnultovice - CZ052.3610.5215.143383 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rudník

Číslo obce PRVKUK 143383
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.143383
Kód obce 579645
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2542
Hostinné

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.143383.01 Arnultovice 14338 143383

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Arnultovice (352 - 377 m n.m.) je místní část obce Rudník a navazuje jižně na Rudník. Jedná se o místní část s venkovskou zástavbou, roztroušenou podél státní silnice II.třídy.
Počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje necelé pětiny počtu trvale bydlících obyvatel. Územní plán nepředpokládá výrazný rozvoj obce.
V centru sídla se nacházejí PHO I. a II. stupně veřejných zdrojů pitné vody.
Místní částí protéká potok Čistá.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2018
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Podklady od společnosti Vodárenská společnost Lánov spol. s r.o.
Informace obce Rudník
Územní plán obce Rudník

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Arnultovice Trvale bydlící - - - 305 334 340 350
Přechodně bydlící - - - 50 50 60 70
Celkem - - - 355 384 400 420

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rudník 2224 2241 2229 2222 2185 2163 2171 2163 2174 2176 2172 2154 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Arnultovice - - - 240 332 340 345

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 24 28 31 35
Maximální potřeba vody m3/den - - - 28 32 36 40
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 24,00 27,50 31,00 34,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 24,00 27,50 31,00 34,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Arnultovice mají celoplošný systém veřejného vodovodu. Z veřejného vodovodu je zásobeno téměř veškeré trvale bydlící obyvatelstvo a téměř veškeré přechodně bydlící obyvatelstvo. Vodojem Arnultovice o objemu 1x25m3 v současné době není v provozu.
Vlastníkem vodovodu je obec Rudník, provozovatelem je Vodárenská společnost Lánov spol. s r.o.
 
Zdroje pitné vody:
Vlastní zdroj v této části obce není. Místní část Arnultovice je napojena na zásobní systém celé obec Rudník.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k tomu, že vodovodní řad v této části je nový, nepřepokládá se rozvoj vodovodních řadů a ani zdrojů vody.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Arnultovice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
V případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z Rudníku, příp. z Hostinného.
V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna Lipka na katastru města Hostinné.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Arnultovice - - - 240 332 340 345

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Arnultovice - - - 240 332 340 345

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 11,03 22,05 33,08
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 6,90 13,80 20,70
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Likvidace odpadních vod v Arnultovicích probíhá jejich odváděním oddílnou kanalizací napojenou na kanalizaci Hostinné a dále na ČOV Hostinné. Kanalizační síť v celkové délce cca 3,4 km je vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a 300. Kanalizační síť je doplněna třemi čerpacími stanicemi odpadních vod a výtlakem DN 80 v délce 170 m V současné době probíhá přepojování jednotlivých objektů na novou oddílnou kanalizaci
Do doby přepojení jednotlivých objektů do kanalizace budou odpadní vody zachycovány v bezodtokých jímkách a dále jsou čištěny v septicích s přepadem do vodoteče.
 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče Čistá.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V budoucnu se předpokládá pouze s rozšířením kanalizační sítě pro napojení nových nemovitostí. Nemovitosti, které jsou vzdáleny od splaškové kanalizace, budou řešeny individuálním způsobem v bezodtokých jímkách nebo DČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Arnultovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Arnultovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva