Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Rudník - CZ052.3610.5215.143421 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rudník

Číslo obce PRVKUK 143421
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.143421
Kód obce 579645
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2542
Hostinné

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.143421.01 Rudník 14342 143421

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Rudník (373 - 620 m n.m.) je obec s venkovskou zástavbou, roztroušenou podél státní silnice I.třídy. Pro účely tohoto projektu byly k vlastnímu Rudníku přiřazeny i místní části Bolkov, Janovice, Lázně Fořt, Leopoldov a Terezín. Počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje pětiny počtu trvale bydlících obyvatel. Územní plán předpokládá mírný rozvoj obce. Rudník se nachází v ochranném pásmu Krkonošského národního parku, přímo v centru obce se nacházejí PHO I. a II.stupně zdrojů pitné vody pro místní vodovod.
Obcí protéká Luční potok, Bolkovský potok a Čistá.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2018
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Podklady od společnosti Vodárenská společnost Lánov spol. s r.o.
Informace obce Rudník
Územní plán obce Rudník

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rudník Trvale bydlící - - - 1 684 1 746 1 775 1 775
Přechodně bydlící - - - 500 500 525 550
Celkem - - - 2 184 2 246 2 300 2 325

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rudník 2224 2241 2229 2222 2185 2163 2171 2163 2174 2176 2172 2154 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rudník - - - 1 634 1 641 1 660 1 680

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 157 158 160 161
Maximální potřeba vody m3/den - - - 157 158 160 161
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 156,68 158,16 159,63 161,10
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 156,68 158,16 159,63 161,10
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Rudník má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno prakticky veškeré trvale bydlící obyvatelstvo a převážná většina přechodně bydlícího obyvatelstva. Na obecní vodovod je dále napojena místní část Arnultovice a část místní části Javorník.
 
Zbylá část obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Dle informace pracovníků ObÚ Rudník je vydatnost studní dostatečná. Informace o kvalitě vody ve studních nejsou k dispozici.
Vlastníkem vodovodu je obec Rudník, provozovatelem je Vodárenská společnost Lánov spol. s r.o.
 
Zdroje pitné vody pro veřejný vodovod:
prameniště Bolkov – jímací zářezy se sběrnými šachtami vybudované cca v roce 1910 a zrekonstruované v roce 2001. Vydatnost zdroje je 1,1-3 l/s. Z prameniště je voda svedena přívodním řadem lPE DN 100 do vodojemu Horní Bolkov s kapacitou 50m3 (565,0/562,0m.n.m.).
vrt RL-1 Leopoldov - vrt v lokalitě Leopoldov s vydatností 10 l/s. Součástí je čerpací stanice, která dodává vodu do vodojemu DPS o objemu 50 m3 (419,0/416,5 m.n.m.). Zdravotní zabezpečení vody je řešeno dávkováním chlornanu sodného do výtlačného potrubí z ČS.
Prameniště Leopoldov - jímací zářezy se sběrnou šachtou s vydatností 2 - 5,5 l/s. Z prameniště je pitná voda přivedena gravitačním litinovým zásobním řadem DN 80 přímo do spotřebiště, přebytečná voda je přiváděna do vodojemu DPS. Zdravotní zabezpečení vody je řešeno dávkováním chlornanu sodného v prameništi.
Kvalita a množství vody ve všech zdrojích vyhovuje platným předpisům a plně pokrývá spotřebu pitné vody v dané lokalitě.
 
Zásobované území je rozděleno do 3 tlakových pásem:
tlakové pásmo - oblast Bolkov - napájeno z VDJ ”Horní Bolkov” a ”Dolní Bolkov”
tlakové pásmo - střední část obce - napájeno z VDJ ”Lípa” a přes sekční šoupě i z 1. tlakového pásma
3. tlakové pásmo - nejnižší část obce + Leopoldov - napájeno z VDJ ”DPS” a přímo z prameniště Leopoldov
 
Ve vodovodním systému je celkem 5 vodojemů:
vodojem Horní Bolkov - zemní vodojem o objemu 50 m3 (565,0/562,0 m.n.m.). Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena lPE zásobním řadem DN 100 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v 1.tlakovém pásmu a do VDJ Dolní Bolkov.
vodojem Dolní Bolkov - zemní vodojem o objemu 100 m3 (506,0/503,0 m.n.m.). Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena plastovým zásobním řadem DN 80 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v dolní části Bolkova. Přepad z vodojemu je ukončen ve VDJ Lípa.
vodojem DPS - zemní vodojem o objemu 50 m3 (419,0/416,5 m.n.m.). Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena lPE zásobním řadem DN 160 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům ve 3.tlakovém pásmu a do VDJ Dolní Bolkov.
vodojem AVON - zemní vodojem o objemu 300 m3 (454,00/450,00 m n.m.). Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena lPE zásobním řadem DN 160 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v lokalitě Terezín a místní části Arnultovice.
Vodojem Lípa – zemní dvoukomorový vodojem 2x100m3 (476,72/479,9 m.n.m). Voda v něm je hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena PVC řadem DN 100 do spotřebiště Lázně Fořt a spotřebitelům v Rudníku.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci proběhla celková rekonstrukce vybraných vodovodních řadů a vodojemů. V blízké budoucnosti se nepředpokládá další rozvoj ani rekonstrukce. Proběhne pouze prodloužení vodovodu v k.ú. Javorník a nad panelákem v Terezíně délky 0,3 km.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Rudník nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den)
bude řešeno jejím dovozem:
 
V případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z města Hostinné.
V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna Lipka na katastru města Hostinné.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rudník - - - 681 965 980 1 000

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rudník - - - 584 965 980 1 000

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 65,30 76,87 88,43 100,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 40,86 47,24 53,62 60,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Rudník má v současnosti téměř v celé obci vybudovaný celoplošný systém veřejné kanalizace.  
V současné době je dokončena výstavba splaškové kanalizace v Arnultovicích, místní části Terezín a v úseku od závodu M.Z. Liberec k části u O.Ú. Kanalizační systém je napojen na kanalizaci v Hostinném. Likvidace odpadních vod bude probíhat na ČOV  Hostinné. Celkem se jedná o výstavbu 9,2 km kanalizace DN 250-300 z PVC a 0,2 km výtlaků. Součástí stavby je celkem 6 kusů čerpacích stanic na trase. Dokončení projektu je v roce 2020. V současné době probíhá přepojení jednotlivých producentů odpadních vod na novou kanalizaci. V rámci této etapy bude zrušena ČOV DPS a septik pro místní část Terezín.
Zbylá část obyvatelstva likviduje odpadní vody individuálně. Odpadní vody jsou zachycovány u jednotlivých nemovitostí v bezodtokých jímkách nebo v septicích s přepadem do vodoteče, nebo do trativodů. Bezodtoké jímky jsou vyváženy na ČOV Hostinné.
 
Stávající kanalizace odvádí odpadní vody z napojených objektů ke zneškodnění na celkem 5 čistíren odpadních vod. Jedná se o kanalizaci a ČOV pro lokalitu Lázně Fořt (100 EO), Leopoldov - Kolonky (200 EO), rodinné domy Farmy Rudník (32 EO), Dům pečovatelské služby (170 EO) a pro společnost AVON-Automotive, a.s. (500 EO). Lokální ČOV jsou převážně starší biokontaktorové čistírny odp. vod fy. Separa Brno, pouze pro lokalitu Lázně Fořt byla v r. 1997 vybudována biol. ČOV s denitrifikací a nitrifikací - Biocleaner BC 100 od firmy REC.ing s.r.o. Náchod. Od stejné firmy je i čistírna pro lokalitu Kolonky – BC 200 z roku 2001. Všechny tyto ČOV jsou v majetku a správě obce Rudník. Provozovatelem kanalizace a ČOV je Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o.
 
V lokalitě Leopoldov - Kolonky je provedena dostavba splaškové kanalizace, která byla svedena na čerpací stanici a z té byl vybudován výtlak do původního gravitačního nátoku na zrekonstruovanou lokální ČOV s kapacitou 200 EO.
 
AVON-Automotive a.s. má pro čištění veškerých průmyslových a splaškových vod z areálu závodu svou biologickou čistírnu odp. vod s denitrifikací a nitrifikací - Biocleaner BC 1200 od firmy REC.ing s.r.o. Náchod, vybudovanou v roce 1999. Na ČOV je připojen i jeden obecní bytový dům v blízkosti areálu závodu.
Hotel Arnika s kapacitou 65 lůžek má vlastní biokontaktorovou čistírnu odpadních vod typu Separa Brno.
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru jsou v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:
 
název producenta AVON-Automotive a.s. – výroba pryžových výrobků
počet zaměstnanců 540
množství odp. vod 150 m3/den
BSK5   30 kg/den
NL  24 kg/den
CHSKCr  450 kg/den
N - celk.  2,1 kg/den
N - NH4+  1,5 kg/den
P - celk.  0,3 kg/den
 
Dešťové vody jsou z cca 10 % obce odváděny dešťovou kanalizací vyústěnou do místních vodotečí. Zbytek obce je odvodňován systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na uspořádání obce Rudník (zástavba roztroušená ve veliké délce) není investičně a provozně výhodné budovat centrální čistírnu odpadních vod a soustavnou oddílnou kanalizační síť. Odkanalizování obce bude řešeno systémem lokálních kanalizací zakončených některou z typových balených čistíren s nitrifikací a denitrifikací.
 
Proběhne prodloužení kanalizace v roce 2021 v k.ú. Javorník a nad panelákem v Terezíně délky 0,3 km. Dále v roce 2030 je v plánu prodloužení kanalizace pošta - Leopoldov o 1,1 km. Do budoucna navrhujeme v této lokalitě výstavbu dalších 5 lokálních splaškových kanalizací, které budou zakončeny některou z typových balených čistíren s nitrifikací a denitrifikací (2x 50 EO, 1x 75 EO, 2x 100 EO, 1x 370 EO). Kanalizační síť v celkové délce cca 5,45 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250, 300. Toto technické řešení výstavby kanalizace a ČOV může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vyššímu podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.
 
Likvidace odpadních vod z ostatních částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem). Bezodtoké jímky budou vyváženy na ČOV Hostinné.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rudník 900,0 23 850,0 24 750,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rudník - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva