Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Staré Buky - CZ052.3610.5214.154130 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Staré Buky

Číslo obce PRVKUK 154130
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.154130
Kód obce 579661
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.154130.01 Dolní Staré Buky 15413 154130

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Staré Buky (360 - 410 m n.m.) je zemědělská obec se značně rozptýlenou zástavbou. Pro účely tohoto projektu byly sloučeny do jednoho celku místní části Dolní, Horní a Prostřední Staré Buky. Počet přechodných návštěvníků mírně přesahuje počet trvale bydlících obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od provozovatele kanalizace - Vodohospodářské služby RT s.r.o.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Staré Buky Trvale bydlící - - - 113 113 113 113
Přechodně bydlící - - - 120 130 130 130
Celkem - - - 233 243 243 243

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Staré Buky 458 489 506 526 544 551 568 582 568 578 607 633 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Staré Buky - - - 0 0 200 200

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Veřejný vodovod není v této obci vybudován.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhujeme připojení Starých Buků na vodovod v Pilníkově. Rozvodná vodovodní síť bude tvořena polyethylenovým potrubím o DN 100 a celkové délce cca 1,5 km. Voda bude do spotřebiště vedena gravitačně z vodojemu Pilníkov - nový 2x150m3 (420,00/417,50 m n.m.). Stávající vodojem ZD bude ve funkci vodojemu za spotřebištěm. Na k.ú. Prostřední Staré Buky bude někde na úrovni kostela sv. Anny a obecní úřadu osazena ATS.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení budou využívány domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě. V případě místní havárie bude zajištěn dovoz vody cisternami.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Staré Buky - - - 0 0 200 200

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Staré Buky - - - 0 0 200 200

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 14,17 14,27 14,36 14,45
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 8,87 8,93 8,98 9,04
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Žádná veřejní kanalizace není v obci vybudována a provozována.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V souladu s územním plánem obce je navržena oddílná splašková kanalizace s ČOV pro 600 až 750 EO s délkou kanalizační sítě cca 1300 metrů v profilech DN 250.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Staré Buky 4 371,0 13 193,0 17 564,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Staré Buky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva