Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Staré Buky - CZ052.3610.5214.154156 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Staré Buky

Číslo obce PRVKUK 154156
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.154156
Kód obce 579661
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.154156.01 Horní Staré Buky 15415 154156

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Staré Buky (360 - 410 m n.m.) je zemědělská obec se značně rozptýlenou zástavbou. Pro účely tohoto projektu byly sloučeny do jednoho celku místní části Dolní, Horní a Prostřední Staré Buky. Počet přechodných návštěvníků mírně přesahuje počet trvale bydlících obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od provozovatele kanalizace - Vodohospodářské služby RT s.r.o.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Staré Buky Trvale bydlící - - - 156 156 156 156
Přechodně bydlící - - - 70 75 80 80
Celkem - - - 226 231 236 236

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Staré Buky 458 489 506 526 544 551 568 582 568 578 607 633 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Staré Buky - - - 65 70 200 200

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 34 57 81 104
Maximální potřeba vody m3/den - - - 51 86 121 157
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 33,92 57,39 80,87 104,35
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,48 9,27 13,06 16,85
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,48 9,27 13,06 16,85
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 28,44 48,13 67,81 87,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Veřejný vodovod v Horních Starých Bukách zásobuje pitnou a užitkovou vodou areál společnosti Zemědělská a.s. Výšina a část blízké zástavby obce Staré Buky.
Vodovod je v majetku společnosti Zemědělská a.s. Výšina. Celkově je pitná voda dodávána přibližně 60 osobám a 150 kusům dobytka. To představuje denní potřebu cca 20 ÷ 30 m3/den.
 
Zdrojem vody je šachtová studna, která byla zhotovena pravděpodobně ve druhé polovině minulého století. Studna je hluboká cca 2,85 m, je vystrojená prefabrikovanými skružemi Ø 1500 mm a zakrytá uzamykatelnou dvoudílnou deskou. Předpokládána v rozmezí 0,3 ÷ 0,6 l/s. Kvalita vody vyhovuje požadavkům platné legislativy s výjimkou obsahu dusičnanů, který je mírně zvýšen (okolo 20 mg/l), což neumožňuje použít vodu k přípravě kojenecké stravy.
Pro vodní zdroj zásobující pitnou vodou část obce Staré Buky bylo Rozhodnutím MěÚ Trutnov, OŽP pod č.j. 2008/15301c/ŽP/ANP-roz. ze dne 12.2.2009 stanoveno ochranné pásmo I. stupně. Rozsah ochranného pásma a specifikace ochranných opatření viz výše jmenované Rozhodnutí v přílohové části.
Ze zdroje Starobucká studna voda čerpána přívodním řadem PE Ø 63 délky cca 305,5 m do vodojemu Výšina, který je umístěný nad areálem zemědělské firmy.
Vodojem Výšina je zemní jednokomorový vodojem o objemu 80 m3 (cca 426,0/424,0 m n.m.) s příslušným potrubním a armaturním vybavením.
Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena PE zásobním řadem Æ 63 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v obci. Rozvodné řady jsou z tlakového PE potrubí o profilu Ø 63. Celková délka vodovodních řadů v Horních Starých Bukách je cca 0,977 km.
Zásobované území je tvořeno jedním tlakovým pásmem, které je dáno výškovým umístěním vodojemu Výšina – zemní jednokomorový vodojem o objemu 80 m3 (cca 426,0/424,0  m n.m.).
 
Místní část Dolníky je zásobena z vodovodu, který je napojen na veřejný vodovod Oblanov, který je součástí
vodovodního systému Trutnov.
Z vodojemu Oblanov je pitná voda gravitačně svedena lPE zásobním řadem DN 50 do osady Dolníky, kde je z
vodovodu zásobena převážná většina trvale a třetina přechodně bydlícího obyvatelstva. Vlastníkem a provozovatelem
vodovodu je VaK Trutnov a.s.
Záložním zdrojem pitné vody pro veřejný vodovod je prameniště Dolce (viz Trutnov Oblanov), ze kterého může být
voda čerpána i do Dolníků.
 
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ( PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.):
Staré Buky – přiváděcí řad do VDJ:    5214-754153-60108932-1/1
Staré Buky – vodovod Výšina:     5214-754153-60108932-1/2
Staré Buky – starobucká studna:  5214-754153-60108932-2/1

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhujeme připojení Starých Buků na vodovod v Pilníkově. Rozvodná vodovodní síť bude tvořena polyethylenovým potrubím o DN 80 a celkové délce cca 1,8 km. Voda bude do spotřebiště vedena gravitačně z vodojemu Pilníkov - nový 2x150m3 (420,00/417,50 m n.m.). Stávající vodojem ZD bude ve funkci vodojemu za spotřebištěm. Na k.ú. Prostřední Staré Buky bude někde na úrovni kostela sv. Anny a obecní úřadu osazena ATS.
Pro nejvýchodnější a nejvýše uloženou část Horních Starých Buků bude na narhovaném vodovodu umístěna další ATS.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Dolníky nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z města Trutnova.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna HA-1 na katastru obce Hajnice.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Staré Buky - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Staré Buky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 16,91 17,00 17,09 17,18
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 10,58 10,64 10,69 10,75
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Neexistuje žádná kanalizace pro veřejnou potřebu a pro odvádění splaškových odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se zachování stávajícího stavu, tj. individuální nakládání se splaškovými odpadními vodami s čištěním na DČOV nebo septicích se zemním filtrem. V budoucnosti by bylo možné dobudování kanalizace a napojení na plánovanou ČOV v Dolních Starých Bucích.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Staré Buky 5 444,0 8 948,0 14 392,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Staré Buky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva