Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Strážné - CZ052.3610.5215.156647 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Strážné

Číslo obce PRVKUK 156647
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.156647
Kód obce 579696
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2577
Vrchlabí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.156647.01 Strážné 15664 156647

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Strážné (800-1315 m n.m.) je horská obec s velmi roztroušenou zástavbou. V turistické sezóně se počet obyvatel v obci díky přítomnosti přechodných návštěvníků mnohonásobně zvyšuje. V obci není kromě ubytovacích a stravovacích zařízení žádný subjekt, který by produkoval nadprůměrné množství odpadní vody nebo vody specielně znečištěné.
Vlastní obec leží na území KRNAPu (3. zóna) a v CHOPAV Krkonoše.
Obcí protéká vodohospodářsky významný tok Malé Labe.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME, VUPE
Provozní řád vodovodu a kanalizace obce
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Strážné Trvale bydlící - - - 208 218 218 218
Přechodně bydlící - - - 1 829 1 900 1 900 1 900
Celkem - - - 2 037 2 118 2 118 2 118

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Strážné 160 196 204 209 208 218 215 215 223 226 218 219 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Strážné - - - 119 119 119 119

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 36 37 38 39
Maximální potřeba vody m3/den - - - 64 63 61 60
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 47,00 46,00 45,00 44,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 26,00 27,00 28,00 29,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 73,00 74,33 75,67 77,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 20,00 21,67 23,33 25,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 21,00 20,00 19,00 18,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci je veřejný vodovod, ze kterého je zásobena více než polovina trvale bydlícího obyvatelstva a necelá čtvrtina přechodných návštěvníků. Vodovod byl dokončen v roce 1999. Vlastníkem vodovodu je obec Strážné a provozovatelem je společnost KRVaK.,Horní Branná 1. Celková délka vodovodu je 8,1km v dimenzích DN63-80.
 
Zdrojem pitné vody pro vodovod je prameniště Jezerní Domky - pramenní jímka z roku 1997 o maximální vydatnosti 2,2 l/s a průměrné vydatnosti 1,1 l/s. Přímo u zdroje je čerpací stanice, ze které je voda čerpána dvěma souběžnými PE přiváděcími řady DN 63 do vodojemu Strážné.
 
Vodojem Strážné - zemní původně jednokomorový vodojem vybudovaný přibližně v roce 1960 a v roce 1993 doplněný o další akumulaci –  na celkový  objem  53 m3 (808,11/805,81 m n.m.). Voda je ve vodojemu hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobními řady do vodovodní sítě a ke spotřebitelům ve Strážném. V roce 2013 došlo k rozšíření akumulace vody ve vodojemu o dalších 25m3. Současný celkový objem akumulace je 78m3 a je plně dostačující v období mimo turistickou sezónu. Během hlavně zimního období je vodovodní potrubí a VDJ poddimenzované. Zbylá část trvale bydlícího obyvatelstva včetně návštěvníků obce je zásobena pitnou vodou ze soukromých pramenních jímek. Dle informací obce je vydatnost zdrojů dostatečná pouze z části a informace o kvalitě vody nejsou.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec předpokládá výstavbu nového vodního zdroje – hydrogeologický vrt. S tím bude spojena i výstavba nového vodojemu Jezerní domky 2x100 m3.
 
Vzhledem k tomu, že individuelní zdroje pitné vody ve Strážném nejsou dostatečně vhodné a při jarním tání a přívalových deštích je problematická i jejich kvalita, bude provedena dostavba vodovodní sítě i do dalších částí v celkové délce 4,0 km. Pro výstavbu nových řadu bude potřeba regulovat tlak pomocí 3 redukčních ventilů.
 
Případně bude probíhat postupná výměna dožilého potrubí = rekonstrukce výtlačného řadu do VDJ z Jezerních Domků v délce cca 2,0km a rekonstrukce vodovodní sítě v obci v délce cca 5,3km.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Strážné nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den)
bude řešeno jejím dovozem: V případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z města Vrchlabí.
Pokud nebude možné využít žádný z místních zdrojů ani dovoz z města Vrchlabí, bude pitná voda dovážena ve formě vody balené.
V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna Lánovská na katastru města Vrchlabí.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Strážné - - - 102 103 103 103

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Strážné - - - 102 103 103 103

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 71,00 73,33 75,67 78,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,39 1,44 1,48 1,53
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Strážné má v současnosti v centrální části zástavby vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizaci DN200 uvedenou do provozu v roce 1995, kterou jsou odpadní vody odváděny ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod. Vlastníkem kanalizace a ČOV je obec Strážné a provozovatelem je společnost KRVak, Horní Branná 1.
Odpadní vody ze zbylé části obce jsou zachycovány:
v bezodtokých jímkách, v septicích s přepadem do povrchových vod, do trativodů, nebo v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.
 
ČOV Strážné je aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací typu s kapacitou pro 500 EO, která je vzhledem k vytíženosti obce v zimním období (rekreace) poddimenzována.
Odtok vyčištěné odpadní vody z ČOV Strážné je do Richterovy strouhy.
Dešťové vody jsou ze Strážného odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Richterovy strouhy.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec má v úmyslu odkanalizovat další část obce. Splaškový kanalizační systém bude vzhledem k morfologii terénu kombinovaný – gravitační sběrače (dl. cca 4,6km, DN 200) budou odvádět splašky do celkem 8 čerpacích stanic a z nich pak budou čerpány výtlačnými potrubími (dl. cca 2179 m, DN 50) do výše položených gravitačních stok.
 
Obec také připravuje zkapacitnění stávající ČOV na cca 1200 EO.
 
Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.
 
Postupně bude probíhat výměna dožilého potrubí stávající kanalizační sítě = rekonstrukce v délce cca 4,0km.
 
Likvidace odpadních vod z okrajových a odloučených částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Strážné 15 877,0 13 030,0 28 907,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Strážné - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva