Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Suchovršice - CZ052.3610.5214.159301 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Suchovršice

Číslo obce PRVKUK 159301
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.159301
Kód obce 579726
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2593
Úpice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.159301.01 Suchovršice 15930 159301

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Suchovršice (340 - 370 m n.m.) je obec se zástavbou roztroušenou podél státní silnice. Počet přechodných návštěvníků dosahuje čtvrtiny počtu trvale bydlících obyvatel.
Obcí protéká vodohospodářsky významný tok řeka Úpa.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVKUK"
Situace vodovodu

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchovršice Trvale bydlící - - - 375 375 375 375
Přechodně bydlící - - - 116 116 116 116
Celkem - - - 491 491 491 491

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Suchovršice 360 362 365 365 358 364 376 367 368 369 369 369 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchovršice - - - 349 349 349 349

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 47 47 47 47
Maximální potřeba vody m3/den - - - 71 71 71 71
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 47,47 47,47 47,47 47,47
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 27,74 27,74 27,74 27,74
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 23,06 23,06 23,06 23,06
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,68 4,68 4,68 4,68
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 19,73 19,73 19,73 19,73

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Suchovršice má veřejný vodovod, který je přes vodojem Kvíčala napojen na místní vodovod ve Velkých Svatoňovicích a jeho místní zdroje. Z velkosvatoňovického vodovodu jsou zásobovány i další obce a jejich místní části: Batňovice Kvíčala a Malé Svatoňovice. V Suchovršicích je z vodovodu zásobena většina trvale a přechodně bydlícího obyvatelstva. Vodovod byl v pěti etapách postupně budován v letech 1994-2002. Z vodojemu Kvíčala je veden zásobní řad do akumulační nádrže Karbanka. Jedná se o bývalou čerpací stanici s akumulací o objemu cca 11 m3 (436,60 / 433,65 m n.m.). Z akumulační nádrže Karbanka jsou vedeny dva přívodní řady do vodojemů nad Suchovršicemi:
vodojem Pod Sadem - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x75 m3 (375,00 / 372,00 m n.m.) vybudovaný v roce 1995. Přívodní řad do vodojemu je gravitační o profilu DN 100. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem DN 100 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům.
vodojem Kopec zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x37,5 m3 (386,74 / 383,74 m n.m.) vybudovaný v roce 1997. Přívodní řad do vodojemu je gravitační o profilu DN 75. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem DN 80 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům.
Zbylá část trvale bydlícího obyvatelstva včetně chalup je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Dle informace paní starostky je úroveň zdrojů různá v zatím nenapojené zástavbě na pravém břehu Úpy je množství vody ve studních dostatečné pouze zčásti a kvalita vody není vyhovující, naopak v odloučené zástavbě na levém břehu Úpy severně od obce je množství vody ve zdrojích (pramenní jímky) dostatečné a kvalita vody je vyhovující. Vodovod byl také rozšířen do levobřežní lokality Na Lhotkách a částečně i na pravém břehu Úpy.
Od roku 2017 je vodovod v celé obci.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Výhledově obec počítá s rozšířením vodovodu i do dalších částí zástavby v délce cca 0,5 km. Jedná se o lokalitu nad kravínem, kde se plánuje prostor pro novou výstavbu.
Průběžně budou prováděny opravy či postupná výměna dožilého vodovodního potrubí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Suchovršice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z města Úpice.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna V3 na katastru obce Velké Svatoňovice.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchovršice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchovršice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 39,18 39,18 39,18 39,18
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 24,52 24,52 24,52 24,52
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Suchovršice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z převážné většiny obce jsou zachycovány buď v septicích s přepadem do povrchových vod nebo v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Úpice. Dešťové vody ze státní silnice jsou zachycovány dešťovou kanalizací ve správě SÚS Trutnov a v příhodných místech jsou zaústěny do Úpy. Dešťové vody ze zbylých ploch jsou odváděny do řeky systémem příkopů, struh a propustků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce, morfologii a limity území není investičně a provozně výhodné řešit v následujícím období centralizované odkanalizování obce napojením na kanalizační síť města Úpice nebo s napojením na případnou novou obecní čistírnu odpadních vod. Navrhuje se decentrální způsob individuálního nakládání a čištění odpadních vod na domovní ČOV nebo septicích se zemním filtrem.
Bezodtoké jímky budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren zasakováním do vod podzemních. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (např. septik se zemním filtrem).
Do budoucna obec připouští i možnost výstavby oddílné splaškové kanalizace (cca 6,1 km gravitační a tlakové kanalizace, 4 ks čerpacích stanic) s napojením na ČOV Úpice, ale vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho napojeného obyvatele může být realizováno v rámci PRVKÚK jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení. Případná realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Suchovršice 2 797,0 25 603,0 28 400,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Suchovršice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva