Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Labská - CZ052.3610.5215.163015 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Špindlerův Mlýn

Číslo obce PRVKUK 163015
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.163015
Kód obce 579742
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2577
Vrchlabí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.163015.01 Labská 16301 163015

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Labská (700.00 –850.00 m n.m.)  je místní částí horského města Špindlerův Mlýn s poměrně rozptýlenou zástavbou převážně složenou z hotelů, penzionů, rekreačních chat a chalup a objektů služeb. Počet přechodných návštěvníků v období rekreační sezóny mnohonásobně přesahuje počet trvale bydlících obyvatel.
Místní část leží na území ochranného pásma KRNAP, na území CHOPAV Krkonoše a v PHO II. stupně zdrojů pitné vody pro Vrchlabí.
 
Podklady:
Sběrný dotazník PRVK "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Labská Trvale bydlící - - - 61 61 61 61
Přechodně bydlící - - - 1 433 1 433 1 433 1 433
Celkem - - - 1 494 1 494 1 494 1 494

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Špindlerův Mlýn 1198 1215 1173 1175 1162 1166 1151 1125 1114 1119 1098 1057 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Labská - - - 0 0 1 494 1 494

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 398 797 1 195
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 478 956 1 434
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 398,40 796,80 1 195,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 398,40 796,80 1 195,20
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část nemá veřejný vodovod, všechny trvale obydlené a rekreační objekty jsou zásobovány z domovních studní. Zdroje pitné vody jsou nedostatečné a kvalita nevyhovuje platným právním předpisům z bakteriologického hlediska. Pro potřebu požární vody je k dispozici požární nádrž u hotelu Arnika.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro zásobování vodou místní části Labská je zpracována studie z r. 1989, ve které je navrženo vybudování vodovodního rozvodu v délce cca 2,75 km a jeho připojení na městský vodovod Špindlerův Mlýn – napojením na stáv. vodovodní řad I. nebo Ia. tlakového pásma Špindlerům Mlýn u ČOV a vybudováním nového vodojemu a přečerpávací stanice. V průběhu roku 2018 byla vypracována útvarem projekce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. nová studie zásobování „Špindlerův Mlýn, Labská - zásobení vodou“.
Podmínkou výstavby vodovodu je připojení rekreačního zařízení Arnika Clarion, které je v současnosti zásobeno pitnou vodou z vlastního zdroje. Jedná se o povrchový odběr z místní vodoteče - Honzovy strouhy.
Napojovacím bodem z vodovodní sítě Špindlerova Mlýna bude stávající rozváděcí řad PE 160 řad I. tlakového pásma (redukované I. pásmo RV u hotelu Hradec) před oplocením areálu ČOV Špindlerův Mlýn. Dojde k výměně stávajícího redukčního ventilu pro dostatečnou kapacitu v redukční šachtě u Bognera. Od místa napojení bude veden  řad DN 150 do 1.PP objektu ČOV kalojemu, kde bude zřízena čerpací stanice ČS Špindlerův Mlýn – Vrchlabská s Qč 13 l/s, Hč 155 m se sáním z rozváděcího řadu. V rámci akce bude vybudován nový vodojem Špindlerův Mlýn – Labská. Celková délka navržených rozvodných řadů je  4 995 m, z toho 490 m HDPE160, 320 m HDPE 110, 1780 m HDPE 90 a 2405 m  HDPE 63. Vodovodní síť bude rozdělena na 3 tlaková pásma. Horní tl. pásmo pod VDJ Labská (Mhydr.tl. 880 m.n.m.). Střední tl.pásmo pod RŠ Labská DTP (760 m.n.m. s návrhovým průtokem 5,5 l/s).  V případě dostavby vodovodů do vyšších partií zástavby jižně od Honzovy strouhy budou pro zásobování výše položených objektů zřízeny 2 ATS stanice ATS Labská a ATS U přehrady.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Labská nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude v případě místní havárie řešeno jejím dovozem ze zdrojů pitné vody Špindlerův Mlýn, nebo Benřichov v Krkonoších.
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, příp. odběrem z vodotečí.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Labská - - - 700 700 1 100 1 100

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Labská - - - 700 700 1 100 1 100

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 45,70 45,70 45,70 45,70
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 28,59 28,59 28,59 28,59
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Labská má vybudovaný pouze částečný systém oddílné kanalizace zaústěné na čistírnu odpadních vod Špindlerův Mlýn – Labská u hotelu Arnika. Na centrální ČOV jsou přiváděny odpadní vody od necelé poloviny obyvatel.
Ostatní odpadní vody jsou likvidovány v domovních mikročistírnách odp. vod se vsakováním , nebo zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Špindlerův Mlýn a v septicích s přepadem do trativodů.
Na čistírně odpadních vod hotelu Arnika jsou likvidovány odpadní vody z většiny rekreačních zařízení s lůžkovými kapacitami.
ČOV Špindlerův Mlýn – Labská (Arnika) je mechanicko-biologická čistírna, hrubé předčištění je osazeno samovyklízecími česlemi, biologická část nitrifikací s předřazenou denitrifikací. Za separací je jako třetí stupeň čištění umístěno mikrosíto. Kapacita ČOV je 1500 EO. ČOV produkuje cca 190 m3 kalů/rok, které jsou likvidovány na ČOV Špindlerův Mlýn. Na ČOV je připojeno 27 objektů trvalého bydlení a rekreačních objektů. Majitelem ČOV a kanalizace je město Špindlerův Mlýn a provozoovatelem je  společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Dešťové vody jsou z obce odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a řeky Labe.
Špindlerův Mlýn má zpracovaný územní plán, ve kterém je navrženo odkanalizování místní části Labská a to ve dvou variantách.
První varianta navrhuje likvidaci odp. vod na městské čistírně odp. vod Špindlerův Mlýn. Tento návrh sestává z gravitačního svedení odp. vod do objektu stáv. ČOV Špindlerův Mlýn – Labská (Arnika), která bude přebudována na čerpací stanici odp. vod a přečerpávání odpadních vod výtlačným potrubím o délce cca 1,5 km do centrální ČOV Špindlerův Mlýn. Realizace této varianty je málo pravděpodobná.
Druhá varianta uvažuje s ponecháním samostatného kanalizačního okrsku Labská s vlastním biologickým čištěním odp. vod ve zcela rekonstruované ČOV Špindlerův Mlýn – Labská (Arnika).
Město Špindlerův Mlýn bylo usnesením vlády ČR č.1236 z 9.12.2002 zařazeno do kategorie aglomerací s velikostí nad 10 000 EO, u kterých se předpokládá zajistit požadavky směrnice 91/271/EHS do konce roku 2010.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Likvidace odpadních vod ze zbylých částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a bezodtokých jímek. Bezodtoké jímky budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).
Navrhujeme doplnění stávající kanalizace o úsek v délce cca 400m profilu DN 250.
Stávající úroveň technologie čištění odpadních vod v ČOV je dostačují pro plnění parametrů vyčištěné odpadní vody předepsaných platným vodoprávním povolením. V případě dalšího napojování objektů bude nutná intenzifikace ČOV. Předpokládá se celková rekonstrukce ČOV, jak strojní, tak stavební část.
Vzhledem k množství balastních vod odváděných kanalizací doporučujeme její rekonstrukci.
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech města a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Labská 17 767,0 2 212,0 19 979,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Labská - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva