Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Přední Labská - CZ052.3610.5215.163066 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Špindlerův Mlýn

Číslo obce PRVKUK 163066
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.163066
Kód obce 579742
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2577
Vrchlabí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.163066.01 Přední Labská 16306 163066

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Přední Labská (620 - 670 m n.m.) je místní částí horského města Špindlerův Mlýn s poměrně rozptýlenou zástavbou převážně složenou z hotelů, penzionů, rekreačních chat a chalup a objektů služeb. Počet přechodných návštěvníků v období rekreační sezóny mnohonásobně přesahuje počet trvale bydlících obyvatel.
Místní část leží na území Krkonošského národního parku, na území CHOPAV Krkonoše a v PHO II. a III. stupně zdrojů pitné vody pro Vrchlabí.
 
Podklady:
Sběrný formulář PRVK "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Přední Labská Trvale bydlící - - - 30 30 30 30
Přechodně bydlící - - - 291 291 291 291
Celkem - - - 321 321 321 321

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Špindlerův Mlýn 1198 1215 1173 1175 1162 1166 1151 1125 1114 1119 1098 1057 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Přední Labská - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část nemá veřejný vodovod, všechny trvale obydlené a rekreační objekty jsou zásobovány z domovních studní. Zdroje pitné vody jsou nedostatečné a kvalita není známa.
V sídle je státní vodovod provozovaný Vězeňskou službou ČR, který zásobuje pouze objekt zotavovny VS a jeden penzion. Zdrojem vody pro vodovod jsou dva vrty a dva zářezy, jejichž vydatnost ani kvalita nejsou známy.
Bližší informace o vodovodu se nepodařilo zjistit.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování obyvatel pitnou vodou z individuálních zdrojů.
Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody v domovních studních a v případě, že nebude vyhovovat požadavkům platných předpisů, bude třeba využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.
Pro zajištění dostatečného množství vody doporučujeme posoudit možnost prohloubení domovních studní.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Labská nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude v případě místní havárie řešeno jejím dovozem ze zdrojů pitné vody Špindlerův Mlýn, nebo Bedřichov v Krkonoších.
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, příp. odběrem z vodotečí.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Přední Labská - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Přední Labská - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 10,97 10,97 10,97 10,97
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,86 6,86 6,86 6,86
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Přední Labská nemá vybudovaný systém soustavné kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v domovních mikročistírnách popř. malých čistírnách odp. vod s odtokem do povrchových vod (trvale bydlící obyvatelé – 0 %, přechodní návštěvníci – 100 %), nebo zachycovány v septicích s přepadem do trativodů (trvale bydlící obyvatelé – 100 %, přechodní návštěvníci – 0 %).
Objekt zotavovny VS a několik penzionů má společnou kanalizaci, kterou jsou odpadní vody odváděny na lokální čistírnu odpadních vod, která je ve vlastnictví Vězeňské služby ČR. Jedná se o aktivační čistírnu pro cca 375 EO (kapacita 57,8 m3/d, 22,5 kg BSK5/d), která byla v roce 2002 zrekonstruovaná.
Dešťové vody jsou obce odváděny systémem příkopů, struh a propustků do řeky Labe.
Špindlerův Mlýn má zpracovaný územní plán, ve kterém je navrženo odkanalizování místní části Přední Labská na samostatnou biologickou ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
Likvidace odpadních vod ze zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).
Stávající úroveň technologie čištění odpadních vod v ČOV VS je dostačují pro plnění parametrů vyčištěné odpadní vody předepsaných platným vodoprávním povolením. V současnosti nejsou na odtoku z ČOV sledovány koncentrace v ukazatelích N-NH4+, Ncelk., Pcelk.. Doporučujeme provést intenzifikaci čistírny, v rámci které bude přestavěna na čistírenský systém s denitrifikací, nitrifikací a případně srážením fosforu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Přední Labská 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Přední Labská - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva