Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Slezské Předměstí - CZ052.3602.5205.409839 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hradec Králové

Číslo obce PRVKUK 409839
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.409839
Kód obce 569810
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.409839.01 Slezské Předměstí 40983 409839

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Slezské předměstí je místní část a současně katastrální území statutárního města Hradec Králové, předměstí se nachází na severovýchod od centra města.
 
Podklady:
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodů a kanalizací vč. objektů na síti
Podklady od provozovatele
Kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slezské Předměstí Trvale bydlící - - - 9 582 9 662 9 633 9 604
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 9 582 9 662 9 633 9 604

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hradec Králové 94493 93801 93490 93035 92904 92808 92891 92929 92917 92742 92939 92683 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slezské Předměstí - - - 10 916 10 908 10 875 10 843

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 613 1 610 1 606 1 603
Maximální potřeba vody m3/den - - - 2 017 2 012 2 008 2 003
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1 613,42 1 609,82 1 606,23 1 602,63
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1 358,42 1 355,39 1 352,36 1 349,34
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 592,25 590,93 589,61 588,29
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 766,17 764,46 762,75 761,05
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 255,00 254,43 253,86 253,29

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části je vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy (skupinový vodovod Hradec Králové). Na systém veřejného vodovodu místní část obce jsou napojeni téměř všichni trvale bydlící obyvatelé. Část obce je zásobována individuálně z domovních studní.
 
Podrobnější popis vodovodní sítě je uveden v kartě Hradec Králové

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Úpravna vody Hradec Králové – Orlice. Z důvodu sucha je nezbytné zvýšit kapacitu úpravny vody ze stávajících 150 l/s na 250 l/s. V rámci rekonstrukce jsou navrženy změny a doplnění strojně-technologické výstroje ÚV včetně nutného
rozsahu souvisejících úprav stavebních konstrukcí, motorické instalace, MaR a ASŘ. Rekonstrukce zahrnuje tato opatření: ve strojovně budou vyměněna čerpadla surové vody a čerpadla filtrované vody na GAU filtry, včetně úprav trubní a armaturní výstroje. V separaci bude provedeno rozšíření linky flokulace a flotace, zahrnující doplnění trysek ve flotaci, saturátoru, recirkulačních čerpadel, kompresoru a úpravy řídicího systému, vč. souvisejících úprav trubní a armaturní výstroje. Dále proběhne rekonstrukce zbývajících 4 ks otevřených filtrů, zahrnující dodávku filtrační výplně,
mezidna a elektroklapek, vč. souvisejících úprav trubní a armaturní výstroje. V chemickém hospodářství dojde k rozšíření linky dávkování alkalizačního činidla (doplnění 1 ks nového čerpadla do stávajícího dávkovacího panelu) a rozšíření linky dávkování koagulantu (doplnění 1 ks nového čerpadla do stávajícího dávkovacího panelu)
Nárůst výkonu úpravny zlepší zabezpečenost dodávek pitné vody pro obyvatele napojené na VSVČ.
  
Pro udržitelnost stavu zásobení a spolehlivých dodávek vody pro připojení obyvatel VSVČ je nutné zajistit vyhovující technický stav rozhodujících potrubních částí dopravy vody a jejich obnovu. Výhledově je nezbytná obnova vodovodního systému dopravy vody, a to:
- vodovodního přivaděče vody (DN 800, DN 400) z prameniště Litá (VDJ Kozince) a propojení s Polickou křídovou pánví (VDJ  Bohuslavice)
- městského okružního vodovodního řadu (podél Gočárova silničního okruhu)
- výtlačných řadů DN 600 a DN 800 z ÚV Orlice do vodojemů na Novém Hradci Králové
- zásobních řadů DN 1000 z vodojemu na Novém HK do okružního vodovodního řadu
Obnovu těchto rozhodujících prvků dopravy vody ve vodovodním systému je nutné zajistit v období 10,20,30 a 40 let dle stáří potrubí, použitých materiálů potrubí a rizik, vyplývajících z přerušení dodávky vody pro město Hradec Králové, resp. celý okres Hradec Králové.
 
V místní části Slezské Předměstí dále budou v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající vodovodní sítě a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že skupinový vodovod Hradec Králové je zásobován z více zdrojů (v rámci Vodárenské soustavy východní Čechy), je možné při vyřazení jednoho či několika zdrojů zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zdrojů zbývajících.  Při vyřazení celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících domovní studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slezské Předměstí - - - 10 063 10 058 10 028 9 998

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slezské Předměstí - - - 10 063 10 058 10 028 9 998

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 605,16 603,86 602,55 601,25
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 290,28 289,65 289,03 288,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 735,28 733,70 732,11 730,53
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 352,70 351,94 351,18 350,42

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Na Slezském Předměstí je vybudována jednotná gravitační síť (stoka A). Stoka A odkanalizovaná severovýchodní část města a staré město, tedy klín mezi řekami Orlice a Labe.
 
Kmenová stoka A odvádí odpadní vodu ze Slezského Předměstí, Pouchova, Věkoš, Orlické Kotliny a starého města. Do této stoky jsou přečerpávány odpadní vody z městských částí Slatina, Rusek, Piletice, Svinary a dále z města Třebechovice pod Orebem (včetně místní části Nepasice), z obce Běleč na Orlicí a Blešno. Stoka A začíná v městské části Svinary v ulici Podhůrská v šachtě, do které je zaústěn výtlak z KČS Nepasice. Stoka pokračuje Slezským Předměstím (ulice bratří Štefanů a Víta Nejedlého) a končí u budovy krajského soudu odlehčovací komorou. Před touto odlehčovací komorou je do stoky A zaústěna stoka odvádějící odpadní vodu z městských částí Pouchov a Věkoše. Odpadní voda za odlehčovací komorou pokračuje do spadiště S4 a hloubková štola vede směrem k zimnímu stadionu a poté dále na ČOV Hradec Králové.
 
Odlehčená voda odtéká za dešťů zvláštní odlehčovací stokou, jež vede k zimnímu stadionu. Odlehčovací stoka je zaústěna před odlehčovací komoru zvláštního kanalizačního sběrače stoky A, která vede ze starého města.
 
Staré město je odkanalizováno zvláštním kanalizačním sběračem stoky A. Tento kanalizační sběrač vede ulicí Čs. armády od Žižkových sadů směrem k Adalbertinu a stoka je ukončena u zimního stadionu odlehčovací komorou. Zde odpadní voda pokračuje do spadiště S3 a spojuje se shloubkovou stokou od budovy krajského soudu (spadiště S1).
 
Odlehčená voda za dešťů odtéká do řeky Orlice (výusť do Orlice v Jiráskových sadech).
 
Podrobnější popis kanalizační sítě je uveden v kartě Hradec Králové.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Slezské Předměstí budou v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající stokové sítě a bude prováděna běžná údržba

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slezské Předměstí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slezské Předměstí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva