Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Radeč - CZ052.3610.5214.137456 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Úpice

Číslo obce PRVKUK 137456
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.137456
Kód obce 579777
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2593
Úpice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.137456.01 Radeč 13745 137456

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Úpice (330 - 430 m n.m.) je město se zástavbou soustředěnou v centru, ale i roztroušenou podél silnice – místní část Radeč. Počet přechodných návštěvníků dosahuje zlomku počtu trvale bydlících obyvatel.
Na katastrálním území Radeč se nacházejí PHO I. a II. stupně zdrojů pitné vody pro místní vodovod.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radeč Trvale bydlící - - - 361 361 361 361
Přechodně bydlící - - - 19 19 19 19
Celkem - - - 380 380 380 380

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Úpice 5957 5859 5836 5781 5768 5711 5683 5694 5655 5661 5639 5622 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radeč - - - 361 361 361 361

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 39 39 39 39
Maximální potřeba vody m3/den - - - 45 45 45 45
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 70,14 70,25 70,36 70,47
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 21,45 21,48 21,51 21,55
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 21,45 21,48 21,51 21,55
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 31,29 31,34 31,39 31,44

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Radeč je napojena na městský vodovod Úpice - bližší popis viz. Karta města Úpice. Zásobeno je téměř veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem vodovodu je město Úpice a jeho provozovatelem MěVaK Úpice.
 
Zbylá část obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Podle informace pracovníka firmy VaK je vydatnost studní dostatečná pouze z části. Informace o kvalitě vody v nich nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování města pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.
 
Ve vodovodní síti uvažujeme s postupnou rekonstrukcí vodovodních řadů vybudovaných na začátku století v návaznosti na technické posouzení jednotlivých řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Město Úpice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Batňovice, Suchovršice, Havlovice.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna V3 na katastru obce Velké Svatoňovice a vrtaná studna HA-1 na katastru obce Hajnice.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radeč - - - 0 - - 361

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radeč - - - 0 - - 361

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 23,29 23,07 22,85 22,63
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,54 7,52 7,50 7,47
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Radeč není vybudována obecní kanalizace. Obec využívá systémů příkopů, struh a propustků.
Čištění odpadních vod - současný stav
V Radči není vybudována centrální ČOV. Odpadní vody z jímek a septiků jsou vyváženy na ČOV Úpice, vsakovány nebo odtékají do recipientu, kterým je potok Radečka. Počet, stáří a technický
stav jímek a septiků je není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Výhledově (rok 2029) bude vybudována splašková kanalizace pro místní část Radeč v délce cca 3,50 km s napojením na stávající kanalizaci města Úpice zakončenou ČOV Úpice. Toto technické řešení výstavby kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vyššímu podílu nákladů na jednoho napojeného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení. Pořizovací náklady v CÚ 2009 dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 jsou ve výši 18,57 mil. Kč.
 
Likvidace odpadních vod z okrajových a odloučených částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech města a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radeč 0,0 18 570,0 18 570,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radeč - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva