Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Markoušovice - CZ052.3610.5214.091723 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Velké Svatoňovice

Číslo obce PRVKUK 91723
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.091723
Kód obce 579785
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2593
Úpice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.091723.01 Markoušovice 09172 91723

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Markoušovice (460 - 610 m n.m.) jsou místní částí obce Velké Svatoňovice. Mají velice roztroušenou venkovskou zástavbu. Počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně poloviny počtu trvale bydlících obyvatel.
Nad Markoušovicemi jsou vyhlášena PHO veřejného zdroje pitné vody, a to PHO I. a II. stupně prameniště.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Kanalizační řád
Provozní řád vodovodu
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Velké Svatoňovice
Územní plán obce Velké Svatoňovice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Markoušovice Trvale bydlící - - - 311 360 400 420
Přechodně bydlící - - - 150 150 150 150
Celkem - - - 461 510 550 570

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Velké Svatoňovice 1203 1228 1228 1237 1237 1252 1263 1261 1245 1267 1287 1277 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Markoušovice - - - 258 320 350 380

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 80 93 105 117
Maximální potřeba vody m3/den - - - 113 130 147 164
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 80,49 92,82 105,16 117,49
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 35,55 41,00 46,45 51,89
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 32,23 37,17 42,11 47,05
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,32 3,83 4,34 4,85
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 44,93 51,82 58,70 65,59

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Markoušovice mají veřejný vodovod propojený přes čerpací stanici Pětiletka s místním vodovodem ve Velkých
Svatoňovicích, ze kterého jsou zásobovány i další obce a jejich místní části: Batňovice – Kvíčala, Suchovršice a Malé Svatoňovice. V Markoušovicích je z vodovodu zásobena převážná většina trvale a přechodně bydlícího obyvatelstva. Zdrojem pitné vody pro místní vodovod v Markoušovicích je prameniště pod Slavětínským kopcem. Slavětínské prameniště má minimální vydatnost 0,3 l/s a maximální až 2,0 l/s. Kvalita vody ve zdroji vyhovuje platným předpisům. Vydatnost prameniště je značně závislá na počasí a dostatečné množství vody dává po dobu cca třetiny roku. Voda z pramenních jímek je gravitačně odváděna do Markoušovického vodojemu o objemu 150 m3 (-/591,35 m n.m.).
Z Markoušovického vodojemu je veden zásobní řad DN 110 pro zásobování Markoušovic. Na tomto řadu je na kótě 540,0 m n.n. umístěn redukční ventilů a snížení tlaku. Na rozvodnou síť je zásobním řadem DN 110 napojen také vodojem pod Zaječím kopcem. Do tohoto vodojemu o objemu 50 m3 (-/518,80 m n.m.) je z čerpací stanice Pětiletka čerpána voda z místního vodovodu ve Velkých Svatoňovicích  nebo přepuštěna voda z vodovodu napájeného z prameniště, a tím je zajištěno dostatečné množství pitné vody pro Markoušovice po celý rok.
 
Zbylá část trvale bydlícího obyvatelstva včetně chalup je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Informace o vydatnosti studní a kvalitě vody v nich nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování sídla pitnou vodou nebude měněn. V následujících letech budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba. Vzhledem k tomu, že vydatnost prameniště pod Slavětínským kopcem je závislá na klimatických podmínkách, bude výhledově po roce 2030 obec budovat pro posílení tohoto zdroje vody výtlak do vodojemu v Markoušovicích z vodovoduv dolní část Markoušovic.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Markoušovice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Velké Svatoňovice.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna V3 na katastru obce Velké Svatoňovice.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Markoušovice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Markoušovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Markoušovice nemají v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody ze zástavby jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Trutnov, částečně v septicích s přepadem do povrchových vod, je zde i několik soukromých domovních čistíren odpadních vod.
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru jsou v Markoušovicích ještě následující producenti většího
množství odpadních vod:
Škola mraveniště (cca 50 žáků denní studium - ZŠ, MŠ, počet zaměstnanců 8) - má vlastní ČOV s odtokem do Markoušovického potoka.
Masokombinát Orlické uzeniny – odvoz do ČOV TRUTNOV (15 zaměstnanců, jednosměnný provoz, vlastní jímka)
 
Dešťové vody jsou odváděny do Markoušovického potoka systémem příkopů, struh a propustků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost místní části Makoušovice není v současné době investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a oddílnou kanalizační síť. Obec Velké Svatoňovice má zpracovaný generel, ve kterém je navrženo řešit likvidaci odpadních vod v Markoušovicích lokálně. Byly vytipovány dvě lokality,ve kterých by bylo možné soustředit odpadní vody z více objektů a které by měly vlastní čistírnu odpadních vod. Výhledově (po roce 2030) tak obec uvažuje s výstavbou těchto menších kanalizačních systémů pro několik domů, tato kanalizace bude zakončena lokálními ČOV. Kanalizační síť v celkové délce cca 2 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
 
Likvidace odpadních vod z ostatních částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku.
  
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Markoušovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Markoušovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva