Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Velké Svatoňovice - CZ052.3610.5214.179388 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Velké Svatoňovice

Číslo obce PRVKUK 179388
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.179388
Kód obce 579785
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2593
Úpice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.179388.01 Velké Svatoňovice 17938 179388

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Velké Svatoňovice (360 - 405 m n.m.) je obec s venkovskou zástavbou roztroušenou podél státní silnice. Počet přechodných návštěvníků dosahuje necelé poloviny počtu trvale bydlících obyvatel.
Přímo v obci jsou PHO veřejných zdrojů pitné vody, a to PHO I. stupně pro vrt V1 a PHO I. a II. stupně pro vrt V3. Obcí protéká Markoušovický potok (ve Velkých Svatoňovicích zvaný Zaječí), na kterém je přímo v obci rybník Aman a pod obcí Batňovický rybník sloužící ke sportovnímu rybolovu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Kanalizační řád
Provozní řád vodovodu
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Velké Svatoňovice
Územní plán obce Velké Svatoňovice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velké Svatoňovice Trvale bydlící - - - 913 950 950 950
Přechodně bydlící - - - 150 200 200 200
Celkem - - - 1 063 1 150 1 150 1 150

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Velké Svatoňovice 1203 1228 1228 1237 1237 1252 1263 1261 1245 1267 1287 1277 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velké Svatoňovice - - - 870 900 900 900

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 271 274 277 280
Maximální potřeba vody m3/den - - - 380 384 388 391
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 271,46 274,17 276,89 279,60
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 119,92 121,12 122,32 123,52
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 108,72 109,81 110,89 111,98
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 11,20 11,31 11,42 11,54
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 151,54 153,06 154,57 156,09

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Velké Svatoňovice má veřejný vodovod, ze kterého je zásobována i místní část Markoušovice a další obce a jejich místní části: Batňovice – Kvíčala, Suchovršice a Malé Svatoňovice. Ve Velkých Svatoňovicích je z vodovodu zásobeno téměř veškeré trvale bydlící obyvatelstvo a přechodní obyvatelé chatové osady u rybníka Podháj. Zdrojem pitné vody pro místní vodovod jsou 2 vrty:
vrt V3 je v prostoru za obecním úřadem, hloubka je 40,5 m, má vydatnost 18 l/s a voda je z něj čerpána do akumulační nádrže u vrtu V1.
vrt V1 Za Jeřábkem byl v roce 1961 prohlouben ze 44,2 m na 98m, má průměrnou vydatnost 14 l/s a maximální 16 l/s. Voda z něj vyvěrá do akumulační nádrže, kde je hygienicky zabezpečena dávkováním chlornanu sodného. Kvalita vody v obou zdrojích vyhovuje platným předpisům.
 
U akumulační nádrže u vrtu V1 je čerpací stanice, ze které je jedním výtlakem z lPE DN 150 voda čerpána do Velkosvatoňovického vodojemu o objemu 250 m3 (-/450,0 m n.m.) a druhým z lPE DN 150 do malosvatoňovického vodojemu Štejdlar o objemu 2x60 m3. Z vodojemu Štejdlar je zajišťováno zásobování části Malých Svatoňovic pitnou vodou.
Z Velkosvatoňovického vodojemu jsou vedeny dva zásobní řady:
zásobní řad DN 200 vede pitnou vodu pro zásobování Velkých Svatoňovic. Z rozvodné sítě v obci vychází ve směru na Jestřebec řad o DN 160, který zásobuje další část Malých Svatoňovic. Ve směru na Kvíčalu je veden řad o DN 90, na kterém je umístěna čerpací stanice U Kapličky (v majetku obce Batňovice-předávací bod). Z té je voda čerpána do vodojemu Kvíčala o objemu 75 m3 (-/465,95 m n.m.). Z tohoto vodojemu vedou zásobní řady do Suchovršic a na Kvíčalu.
zásobní řad DN 110 vede pitnou vodu pro zásobování Markoušovic. Na řadu je umístěna čerpací stanice Pětiletka, ze které je voda čerpána výtlakem DN 110 do vodojemu Zaječí kopec. Z tohoto vodojemu o objemu 50 m3 (-/518,80 m n.m.) je veden zásobní řad DN 110 do vlastní zástavby. Markoušovice mají ještě vlastní zdroj vody s velice kolísavou vydatností (prameniště), který je schopen pokrýt potřebu pitné vody pouze v průběhu cca jedné třetiny roku.
 
Zbylá část trvale bydlícího obyvatelstva včetně chalup je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Informace o vydatnosti studní a kvalitě vody v nich nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém vodovodu bude zachován. Výhledově (předpoklad v roce 2022) obec uvažuje s vybudováním výtlaku (cca 323 m) z místa stávající ČS u Kapličky do vodojemu V. Svatoňovicích. Dále budou v následujících letech na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba.
 
Část obce je zásobena s tlakem vyšším jak 0,7 mPa. V síti jsou udržovány vyšší tlakové poměry tak, aby bylo možné zásobovat Malé Svatoňovice gravitačně. Z tohoto důvodu je doporučeno, aby si obyvatelé v nižším tlakovém pásmu osadili vlastní redukční ventily.
 
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Velké Svatoňovice nemá náhradní zdroj pitné vody, ale pro nouzové zásobení v případě místní i rozsáhlé havárie, bude použita vrtaná studna V3.
 
Zdroj V3 je zařazen do skupiny II. – „Vybrané zdroje NZV“. Bude sloužit pro nouzové zásobování obcí v okruhu cca 15 km. Vrtaná studna je v oploceném areálu, který je přístupný po zpevněné cestě. Vrt leží mimo zátopovou oblast místní vodoteče. Pro plnění cisteren je třeba instalovat odbočku s uzávěrem. Provozovatel bude mít k dispozici mobilní elektrocentrálu.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velké Svatoňovice - - - 414 750 800 850

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velké Svatoňovice - - - 414 750 800 850

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 25,62 34,46 43,30 52,14
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 21,94 29,51 37,08 44,66
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Velké Svatoňovice má v současnosti vybudovaný systém veřejné splaškové oddílné kanalizace v jižní části obce, zakončené ČOV (490 EO). Pouze v lokalitě Na Valech je vybudovaná jednotná kanalizace zakončená čerpací stanicí, která byla uvedena do provozu v roce 2019 a je napojena na novou ČOV. Zbývá dobudovat napojení několik okrajových částí (Chatová oblast na Podháji, oblast od kapličky k hlavní silnici směrem na sever, cca 200EO)
Odpadní vody ze zbývající části obce jsou zachycovány buď v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Úpice, nebo v septicích s přepadem do povrchových vod a zbytek v domovních mikročistírnách.
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru jsou v obci ještě následující producenti většího množství
odpadních vod:
Orlické uzeniny s.r.o.(potravinářská výroba, cca 25 zaměstnanců) odpadní vody jsou autocisternou odváženy do ČOV Trutnov.
ZD Velké Svatoňovice (zemědělská prvovýroba + výhledové potravinářská výroba cca 50EO) - odp. vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách, kanceláře jsou napojeny na veřejnou kanalizaci.
 
Dešťové vody ze státní silnice jsou zachycovány dešťovou kanalizací ve správě SÚS Trutnov a v příhodných místech jsou zaústěny do Markoušovického potoka. Dešťové vody ze zbylých ploch jsou odváděny do Markoušovického potoka systémem příkopů, struh a propustků. Výjimku tvoří dvě malé lokality Smíchov a Na Valech, kde byla vybudována dešťová kanalizace zaústěná do Markoušovického potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající systém kanalizace bude zachován. Výhledově (předpoklad v roce 2022) obec uvažuje s vybudováním kanalizace do chatové oblasti na Podháj a do oblasti kapličky k hlavní silnici směr na sever v délce cca 850 m. Dále budou v následujících letech na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok a bude prováděna běžná údržba.
 
Likvidace odpadních vod z ostatních částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren, a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).
  
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velké Svatoňovice 992,0 4 331,0 5 323,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velké Svatoňovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva