Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vlčice - CZ052.3610.5214.183776 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vlčice

Číslo obce PRVKUK 183776
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.183776
Kód obce 579823
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.183776.01 Vlčice 18377 183776

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Vlčice (380 - 410 m n.m.) je obec s  rozptýlenou venkovskou zástavbou. Počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně třetiny počtu trvale bydlících obyvatel. V horní části obce se nacházejí PHO 1, 2a, 2b veřejných zdrojů pitné vody. Obcí protéká Vlčický potok.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovodu
Situace kanalizace
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlčice Trvale bydlící - - - 433 433 433 433
Přechodně bydlící - - - 140 140 140 140
Celkem - - - 573 573 573 573

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vlčice 467 477 500 524 511 490 494 504 514 526 548 566 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlčice - - - 512 515 515 515

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 76 76 76 76
Maximální potřeba vody m3/den - - - 114 114 114 114
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 75,87 76,01 76,16 76,31
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 63,36 63,49 63,61 63,74
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 63,11 63,24 63,36 63,48
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,25 0,25 0,25 0,25
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 12,50 12,53 12,55 12,57

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Vlčice má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno téměř veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Zbylá část přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Informace o vydatnosti studní a kvalitě vody ve studních nejsou k dispozici. Vlastníkem vodovodu je Obec Vlčice.
 
Zdroje pitné vody:
1. prameniště Vlčice – pramenní zářezy vybudované v roce 1929 - 1930. V roce 1996 bylo provedeno vyčištění prameniště. Vydatnost zdroje je cca 2,5 l/s. Ze sběrné jímky je voda gravitačně vedena litinovým potrubím DN 80 do vodojemu U prameniště.
2. štola – podzemní štola z roku cca 1930 s vydatností cca 5 l/s. Voda ze štoly je gravitačně původním litinovým potrubím DN 80 vedena do vodojemu Vlčice. V roce 1994 bylo provedeno vyčištění štoly spolu s přívodním potrubím a v roce 1996 byl vybudován nový přívodní řad PE DN150 vedený v souběhu s původním řadem až do spojné šachty u čerpací stanice, kde je napojen na původně výtlačné potrubí z ČS do VDJ Vlčice. Tímto potrubím po odstavení ČS gravitačně zásobuje vodojem Vlčice – spolu s původním řadem DN 80.
3. vrt Vlčice vybudovaný v roce 1984 hluboký 35 m vydatností 3,8-6 l/s. Součástí zdroje je čerpací stanice, kde je voda z vrtu hygienicky zabezpečena chlorováním a čerpána PE výtlakem DN 80 do vodojemu Vlčice. Tento zdroj byl původně vybudován pro posílení stáv. zdrojů pitné vody pro Vlčice. V současné době (po vyčištění prameniště a štoly) není využíván a slouží pouze jako záložní zdroj.
 
Kvalita vody odebírané ze sítě vyhovuje požadavkům platných předpisů.
 
Zásobované území je rozděleno do dvou tlakových pásem:
1. horní tlak. pásmo - napájeno z VDJ „U prameniště“
Vodojem U prameniště je zemní jednokomorový vodojem o objemu 1x35 m3 (449,20/-  m n.m.), vybudovaný asi v roce 1930. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena litinovým zásobním řadem DN 80 ke spotřebitelům v horním tlakovém pásmu. Vodojem je v dobrém technickém stavu.
2. dolní tlak. pásmo - napájeno z VDJ „Vlčice“
 
Vodojem Vlčice je zemní jednokomorový vodojem o objemu 1 x 50 m3 (-/428,88 m n.m.), vybudovaný asi v roce 1930. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena litinovým zásobním řadem DN 125, 80 ke spotřebitelům v dolním tlakovém pásmu. V roce 1996 proběhla částečná rekonstrukce zásobních řadů z původního litinového potrubí DN 100, 80 na PVC 110. Vodojem je v dobrém technickém stavu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování obce pitnou vodou se nebude měnit. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba. Nevyhovující řady budou postupně vyměňovány za nové. Nově zastavěné lokality budou napojeny prodloužením stávajících řadů. Připravuje se instalace dálkového dohledu a výstavba vodoměrné šachty u VDJ U prameniště.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Vlčice má vlastní záložní zdroj pitné vody – vrt Vlčice. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno následovně:
v případě místní havárie bude do systému zásobování pitnou vodou zapojen záložní zdroj, ze kterého bude voda buď dodávána přímo do sítě, nebo dovážena do místního vodojemu cisternami. U zdroje je třeba sledovat kvalitu a zajistit hygienické zabezpečení vody.
Pokud nebude možné využít žádný z místních zdrojů, bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Pilníkov.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna Lipka na katastru města Hostinné.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlčice - - - 0 0 0 515

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlčice - - - 0 0 0 515

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 45,41 45,41 45,41 45,41
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 28,42 28,42 28,42 28,42
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Vlčice nemají v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Pouze v lokalitě nových rodinných domů v jižní části obce byla vybudovná jednotná kanalizace vyústěná do Vlčického potoka. Na ní napojené objekty mají DČOV. Odpadní vody jsou zčásti likvidovány v domovních čistírnách a zčásti zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče. Ostatní odp. vody jsou bez čištění vypouštěny přímo do Vlčického potoka. Dešťové vody z cca 5 % obce jsou zachycovány dešťovou kanalizací s vyústěním do Vlčického potoka. Z ostatních ploch jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Vlčice bude výhledově vybudovaná splašková gravitační kanalizace s čerpacími stanicemi, které budou splaškové vody z obce přečerpávat do kanalizace obce Pilníkov, kde bude navržena obecní čistírna odpadních vod (ČOV) na kapacitu pro společné čištění obcí Vlčice a Pilníkov (1500 EO). Ve Vlčicích bude navrženo cca 2600m gravitační splaškové kanalizace DN 250 a 3800 m tlakové kanalizace DN 80 včetně 4 ks přečerpacích stanic (Qč = 3,5 l/s). Koncová čerpací stanice bude přečerpávat splašky výtlakem DN 80 do kanalizace obce Pilníkov. V kapacitě budoucí ČOV Pilníkov bude počítáno s přítokem 50 m3/den splašků od 450 – 500 EO z obce Vlčice.
Likvidace odpadních vod z okrajových a odloučených částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních čistíren a bezodtokých jímek. Bezodtoké jímky budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních čistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány septiky se zemním filtrem.
V současnosti obec vzhledem k finanční náročnosti výstavbu kanalizace neplánuje.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vlčice 0,0 23 290,0 23 290,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vlčice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva