Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zlatá Olešnice - CZ052.3610.5214.193097 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Zlatá Olešnice

Číslo obce PRVKUK 193097
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.193097
Kód obce 579866
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.193097.01 Zlatá Olešnice 19309 193097

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Zlatá Olešnice (450 - 485 m n.m., kravín 505 m n.m.) je zemědělská obec s rozptýlenou venkovskou zástavbou. Počet přechodných návštěvníků dosahuje necelé poloviny počtu trvale bydlících obyvatel.
Nad obcí jsou PHO I. a II. vnitřního a vnějšího stupně veřejných zdrojů pitné vody pro vodovod Zlatá Olešnice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Provozní řád vodovodu
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zlatá Olešnice Trvale bydlící - - - 166 202 210 210
Přechodně bydlící - - - 68 70 70 70
Celkem - - - 234 272 280 280

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zlatá Olešnice 184 189 193 186 191 193 195 189 202 200 203 212 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zlatá Olešnice - - - 169 180 190 190

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 20 21 22 23
Maximální potřeba vody m3/den - - - 30 32 33 34
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 20,31 21,15 21,99 22,83
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 15,99 16,66 17,32 17,98
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 15,99 16,66 17,32 17,98
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,32 4,49 4,67 4,85

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Zlatá Olešnice má místní vodovod, ze kterého je zásobena převážná část trvale bydlícího obyvatelstva a přibližně polovina přechodných návštěvníků obce.
Zdroje pitné vody pro obec:
prameniště Německé – jímací zářezy (4ks), vydatnost zdroje závisí na dešťových srážkách a pohybuje se v rozmezí 0,27 l/s. Ze zdroje voda gravitačně natéká do vodojemu Německé.
prameniště Státní statek – se již nepoužívá - voda je kalná, vysoká koncentrace Mn, Fe, Koli - kvalita vody vyhovuje platným předpisům. Nárazově výskyt koliformních bakterií - jaro, podzim.
Ve vodovodním systému jsou dva vodojemy:
vodojem Německé - zemní jednokomorový vodojem o objemu 1x13,5 m3 (532,95/531,80 m n.m.)
vodojem Státní statek - zemní jednokomorový vodojem o objemu 1x25,5 m3 (523,98/522,45 m n.m.)
Hygienické zabezpečení vody chlórováním je prováděno v armaturní šachtě, kde jsou propojeny zásobní řady z vodojemů Statek („Z2“) a Německé („Z1“). Z armaturní šachty dále pokračují dva páteřní řady „A“ a „B“ – z řadu „A“ je zásobována zástavba na pravém břehu potoka Zlatá Olešnice (cca 2/3 objektů v obci), z řadu „B“ na levém. Dále je v armaturní šachtě na odbočení řadu „B1“ nainstalovaná automatická tlaková stanice. Řad „B1“ se vrací podél trasy řadu „Z2“ a v současné době přivádí vodu pouze k objektu č.p.82. Výhledově bude pokračovat dále a poté bude zprovozněna nyní odstavená automatická tlaková stanice.
Zbylá část přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Informace o kvalitě a množství vody ve studních nejsou k dispozici.
Obec Zlatá Olešnice má zpracovaný projekt, ve kterém je vzhledem k nedostatečnosti zdrojů doporučeno snížit ztráty v síti, omezit spotřebu a zajistit pro obec další zdroj vody, případně posoudit ekonomičnost dovážení vody v cisternách v období deficitu ve zdrojích.
Obec postupně provádí rekonstrukci vodovodní sítě.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec bude realizovat nový zdroj vody – vrt hloubky cca 50m, který bude umístěn na pozemku č. 339/3. Voda z vrtu bude přes čerpací stanici čerpána do stávající rozdělovací armaturní komory, odkud bude distribuována stávajícími vodovodními řady k jednotlivým objektům.
Dále bude probíhat postupná oprava vodovodní sítě.
Vrt byl zhotoven v prosinci 2019 o hloubce 73 m. Nyní probíhají čerpací zkoušky. Následovat bude příprava PD pro jímání čerpané vody a napojení na vodovodní soustavu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Zlatá Olešnice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno operativně, dle rozsahu havárie a odstávky vody - jejím dovozem cisternou z VAK Trutnov, kterou obec plní vodojem "Německé".

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zlatá Olešnice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zlatá Olešnice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 17,81 19,23 20,66 22,08
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 11,14 12,03 12,93 13,82
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Zlatá Olešnice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody obce jsou zachycovány:
v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na zemědělsky obhospodařované pozemky (trvale bydlící obyvatelé – cca 44 %, přechodní návštěvníci – cca 100 %),
v septicích s přepadem do povrchových vod (trvale bydlící obyvatelé – cca 20 %, přechodní návštěvníci – cca 0 %) nebo do trativodů (trvale bydlící obyvatelé – cca 30 %, přechodní návštěvníci – cca 0 %),
v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod (trvale bydlící obyvatelé – cca 6 %, přechodní návštěvníci – cca 0 %).
Dešťové vody jsou z obce odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Zlatého potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost obce Zlatá Olešnice není v současné době investičně a provozně výhodné budovat centrální čistírnu odpadních vod a oddílnou kanalizační síť.
Likvidace odpadních vod z obce bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních čistíren a bezodtokých jímek. Ty budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních čistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem). Je možné využít i systému malých lokálních čistíren pro několik sousedních objektů.
Navrhuje se zachování stávajícího způsobu individuálního nakládání s odpadními vodami.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zlatá Olešnice 1 665,0 0,0 1 665,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zlatá Olešnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva