Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bobr - CZ052.3610.5214.194182 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Žacléř

Číslo obce PRVKUK 194182
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.194182
Kód obce 579874
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2585
Žacléř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.194182.01 Bobr 19418 194182

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Bobr (580 - 665 m n.m.) je místní částí města Žacléř. Jedná se o sídlo se zástavbou roztroušenou podél potoka.
Počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně čtvrtiny počtu trvale bydlících obyvatel.
Místní částí protéká potok Bobr, který pokračuje na polském území jako vodárenský tok. V nedávné době byly z polské strany stížnosti na kvalitu vody v této vodoteči.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu vč. objektů na síti
Informace města Žacléř
Územní plán města Žacléř
Kanalizační řád kanalizace Žacléř
Informace provozovatele Technické služby Žacléř, spol. s r.o.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bobr Trvale bydlící - - - 219 220 240 270
Přechodně bydlící - - - 60 60 65 75
Celkem - - - 279 280 305 345

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Žacléř 3553 3496 3440 3385 3327 3284 3254 3207 3144 3134 3136 3126 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bobr - - - 219 220 240 270

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 40 43 47 50
Maximální potřeba vody m3/den - - - 60 63 67 70
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 40,00 43,33 46,67 50,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 30,00 33,33 36,67 40,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 30,00 33,33 36,67 40,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 10,00 10,00 10,00 10,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Bobr má veřejný vodovodní rozvod, z kterého je zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem vodovodu je město Žacléř a jeho provozovatelem jsou Technické služby Žacléř.
Zdroje pitné vody:
Prameniště Bobr – celkem sedm pramenních zářezů svedené do tří sběrných jímek. Zdroj byl vybudovaný v roce 1912, jeho průměrná vydatnost je 1,5 l/s a max. vydatnost je 3,5 l/s. Voda je ze zdroje gravitačně vedena litinovým přiváděcím řadem DN 50 do vodojemu Horní Bobr.
Pramenní zářez u čp. 1 – pramenní zářez svedený do sběrné jímky. Zdroj byl vybudovaný v roce 1912, jeho průměrná vydatnost je 0,5 l/s a max. vydatnost je 2 l/s. Voda je ze zdroje gravitačně vedena litinovým přiváděcím řadem DN 6/4” do vodojemu Dolní Bobr.
Prameniště „Jímka´´ – pramenní zářez svedený do sběrné jímky. Zdroj byl vybudovaný v roce 1912, jeho průměrná vydatnost je 0,45 l/s a max. vydatnost je 1,5 l/s. Voda je ze sběrné jímky gravitačně vedena zásobním řadem PE 63 přímo do spotřebiště.
V případě nedostatku pitné vody lze vodovod posílit přívodem z tlakového pásma VDJ Horní Porcelánka do kterého je voda přivedena z prameniště Rýchory případně výtlakem z ÚV Prkenný Důl.
Kvalita vody odebírané ze sítě vyhovuje platným předpisům. Zásobované území je výškovým umístěním vodojemů rozděleno do dvou tlakových pásem: horního a dolního.
VDJ Horní Bobr - zemní jednokomorový vodojem o objemu 30 m3 (-/-m n.m.) vybudovaný v roce 1912. Do vodojemu voda gravitačně natéká z prameniště Bobr a v případě potřeby z vodovodní sítě tlakového pásma.
VDJ Horní Porcelánka. Ve vodojemu je voda hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem PE 63 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v horním tlakovém pásmu. Samostatným přepadovým potrubím odtéká přebytek pitné vody do vodojemu Dolní Bobr.
VDJ Dolní Bobr - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x25 m3 (-/-m n.m.) vybudovaný v roce 1912. Do vodojemu voda gravitačně natéká ze zdroje u čp.1 a přepadovým potrubím z vodojemu Horní Bobr. Ve vodojemu je voda hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem PE 110 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v dolním tlakovém pásmu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování sídla pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. V případě dalších lokalit se bude situace řešit napojením na vodovodní síť a bude prováděna běžná údržba. Obyvatelé žijící mimo vodovod jsou zásobováni individuálně pomocí domovních studní. Nutná regenerace Prameniště Bobr. Část pramenních zářezů nefunkčních.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Bobr nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody, ale může být zásobována existujícím propojením s tlakovým pásmem VDJ Horní Porcelánka. Pokud tato varianta nebude možná, bude nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) řešeno jejím dovozem:
V případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obcí Královec nebo Lampertice (z části zásobované vodovodem Bernartice).
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuálních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bobr - - - 130 150 170 190

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bobr - - - 130 150 170 190

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 25,00 28,33 31,67 35,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 11,00 12,33 13,67 15,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Bobr má od roku 2011 vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z Bobru jsou svedeny na ČOV Bobr, která se skládá z mechanického předčištění, biologického stupně a terciálního stupně a je navržena pro 3536 EO. Předčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do levostranného přítoku Bobru I. Kalové hospodářství je řešeno přečerpáváním přebytečného kalu do zahušťovací nádrže, zahuštěný kal je odvážen k další likvidaci.
 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je město Žacléř a provozovatelem jsou Technické služby Žacléř.
Cca 60 % obyvatel je připojeno na veřejnou kanalizaci. Ostatní likvidují odpadní vody individuálním způsobem -žumpy, septiky, domovní čistírny.
 
Dešťové vody z Bobru jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do potoka Bobr, který pokračuje na polské území.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do budoucna bude ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. Dále budou v následujících letech na kanalizaci dle potřeby napojovány další lokality prodloužením stávajících stok a bude prováděna běžná údržba

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bobr 1 249,0 924,0 2 173,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bobr - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva