Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Barchov - CZ052.3602.5212.000892 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Barchov

Číslo obce PRVKUK 892
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.000892
Kód obce 569836
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.000892.01 Barchov 00089 892

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Barchov leží cca 16 km západně od Hradce Králové a cca 7 km jihovýchodně od města Nový Bydžov, v nadmořských výškách cca 238 – 248 m n.m. Obec má 310 trvale bydlících obyvatel ve 108 rodinných domech. V obci převládá zástavba rodinných domů – jedná se o obec venkovského charakteru. Plánovaná výstavba počítá s výhledovou realizací (do roku 2033) 30-40 rodinných domů.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres plánované kanalizace
Informace obce Barchov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Barchov Trvale bydlící - - - 300 310 315 320
Přechodně bydlící - - - 15 15 20 20
Celkem - - - 315 325 335 340

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Barchov 253 288 317 330 324 323 312 319 314 310 312 309 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Barchov - - - 179 189 203 218

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 32 32 33 34
Maximální potřeba vody m3/den - - - 47 49 50 51
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,36 14,32 15,28 16,24
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 11,81 12,66 13,51 14,36
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,13 10,86 11,59 12,32
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,68 1,80 1,92 2,04
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,54 1,65 1,76 1,87

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V současné době má obec vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Zásobní řad PVC Ø 160 mm do obce je veden ze severovýchodního směru od Nechanic, přes obce Kunčice, Boharyně, Trnavu a Babice.
V obci z tohoto hlavního zásobovacího řadu odbočují rozvodné řady PVC různých dimenzí.
Tlakové poměry obce Barchov jsou ovlivňovány redukční šachtou RŠ Nechanice.
Na systém veřejného vodovodu obce je napojena cca ½ obyvatel, ostatní jsou zásobování vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Provozovatelem vodovodu je Královéhradecká provozní, a.s. Vlastníkem vodovodu je obec Barchov.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba či napojování jednotlivých (dosud nepřipojených) nemovitostí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Barchov - - - 292 292 335 340

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Barchov - - - 0 0 0 340

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 28,00 30,00 32,00 34,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 17,52 18,48 19,44 20,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Barchov je vybudována jednotná kanalizace, která je podél místních komunikací svedena do jižní části obce. Tato kanalizace je vedena podél dvou rybníčků – přepad z nich je zaústěn do této kanalizace. Tím dochází i ke značnému ředění protékajících vod v současné kanalizaci. Do této kanalizace jsou zaústěny předčištěné odpadní vody ze septiků a žump jednotlivých nemovitostí. Starší část obce má na splaškové vody žumpy na vyvážení. Tato kanalizační síť je v současné době již zakončena 2 biologickými dočišťovacími (stabilizačními) nádržemi. Každá z těchto nádrží má plochu 1 850 m2 a hloubku 0,8 m. Celkový objem těchto nádrží tedy činí 2 960 m3. Přepad přečištěných odpadních vod z těchto nádrží je zaústěn do blízkého Barchovského potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Jelikož současná kanalizace v obci Barchov absolutně nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, tak obecní zastupitelstvo naplánovalo výstavbu nové jednotné kanalizační sítě v celé obci. Celková délka nově navrhované kanalizační sítě činí cca 2,9 km. Tato nová jednotná kanalizace bude zaústěna do současných biologických dočišťovacích nádrží. Přepad z těchto nádrží je vyústěn do Barchovského potoka.
 
Součástí systému odkanalizování budou úpravy stávajících domovních zařízení, zejména stávajících bezodtokových jímek, z kterých se stanou v podstatě jednokomorové až dvoukomorové septiky s přepady do kanalizace.
 
Čistící zařízení u nemovitostí (septiky, upravené jímky a DČOV) budou sloužit jako hrubé předčištění se sedimentací před biologickým čištěním ve stabilizačních nádržích.
 
V budoucnu je možno uvažovat (v případě zájmu Obce o další zvýšení účinnosti čištění odpadních vod) o nahrazení současných biologických dočišťovacích nádrží klasickou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod o kapacitě cca 350 EO.
 
Do doby výstavby nové kanalizační sítě doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Barchov 0,0 18 000,0 18 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Barchov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva