Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Běleč nad Orlicí - CZ052.3602.5205.001937 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Běleč nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 1937
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.001937
Kód obce 569852
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2089
Třebechovice pod Orebem

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.001937.01 Běleč nad Orlicí 00193 1937

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Běleč nad Orlicí leží cca 5 km východně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 236 – 243 m n.m.
Severně nad obcí teče řeka Orlice (č.h.p. 1-02-03-057), v její údolní nivě je vyhlášený Přírodní park Orlice. Severně od obce se rozkládá rozsáhlá inundace Orlice.
Obcí protéká regulovaný tok, odbočující pravobřežně z Bělečského potoka (dříve náhon na mlýn), který má č.h.p. 1-02-03-058.
V obci převládá zástavba rodinných domů a hospodářských usedlostí. Zástavba je situována převážně kolem místních komunikací.
Obcí prochází komunikace III/29827.
V obci není žádný průmysl, ve východní části obce se nachází zemědělský areál, v západní části je jednak opuštěný a rekultivovaný prostor těžby písku, jižně od tohoto jezera je otevřen nový dobývací prostor pro těžbu štěrkopísku. Jižně od obce se nachází Tábor J. A. Komenského v majetku Evangelické církve s celoročním provozem.
V obci je několik drobných živnostníků.
S ohledem na množství rozvojových ploch bude počet obyvatel stoupat.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace
Informace provozovatele vodovodu a kanalizace
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běleč nad Orlicí Trvale bydlící - - - 335 335 400 450
Přechodně bydlící - - - 83 83 90 100
Celkem - - - 418 418 490 550

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Běleč nad Orlicí 270 280 294 292 297 305 318 329 335 349 355 382 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běleč nad Orlicí - - - 438 438 480 540

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 39 42 45 48
Maximální potřeba vody m3/den - - - 47 50 54 58
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 39,03 42,06 45,09 48,12
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 32,86 35,41 37,96 40,51
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 20,49 22,08 23,67 25,26
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 12,37 13,33 14,29 15,25
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 6,17 6,65 7,13 7,61

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Běleč nad Orlicí je zásobena vodou v rámci vodárenské soustavy Východní Čechy.
Zásobní řad do obce je veden z východního směru z Třebechovic pod Orebem přes Nepasice. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu.
Tlakové poměry obce ovlivňuje ATS na vodojemu Kalvárie nad Třebechovicemi pod Orebem.
Na systém veřejného vodovodu obce je napojena větší část obyvatel, ostatní jsou zásobováni vodou individuálně.
Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Majitelem větší části vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové a menší část je v majetku soukromých subjektů.
Provozovatelem celého vodovodu je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Skupinový vodovod Hradec Králové (Třebechovice pod Orebem + Běleč nad Orlicí) je zásobován z více zdrojů, pro nouzové zásobování bude ale použit zdroj městu nejbližší  - prameniště Třebechovice pod Orebem (staré i nové).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běleč nad Orlicí - - - 273 273 310 370

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běleč nad Orlicí - - - 273 273 310 370

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 24,68 27,60 30,53 33,45
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 11,84 13,24 14,64 16,04
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 11,12 12,44 13,75 15,07
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 5,34 5,97 6,61 7,24

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Běleč nad Orlicí je vybudována oddílná kanalizace, která svádí splaškové odpadní vody směrem do středu obce, kde se nachází hlavní čerpací stanice.
Z ní jsou splaškové odpadní vody přečerpávány směrem na sever do Nepasic, kde je výtlak zaústěn do gravitační části kanalizačního přivaděče odpadních vod z Třebechovic pod Orebem do Hradce Králové na ČOV Hradec Králové. Na kanalizační síti jsou ještě vybudovány další 2 podružné čerpací šachty.
Do gravitační části kanalizace Běleč nad Orlicí jsou tlakovým potrubím napojeny i odpadní vody z Tábora J. A. Komenského.
V obci je také původní povrchová kanalizace, která slouží pro odvod dešťových vod z komunikací.
Tato kanalizace je zaústěna do místního rybníčku a do vodoteče (náhonu).
Majitelem převážné části kanalizace je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Královém, menší část je v majetku soukromých subjektů.
Provozovatelem celého kanalizačního systému je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizační síť dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok).
Bude řešena pouze běžná údržba, zejména čerpací techniky, s cílem dosažení maximální efektivity provozu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Běleč nad Orlicí 1 500,0 2 000,0 3 500,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Běleč nad Orlicí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva