Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Benátky - CZ052.3602.5205.002089 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Benátky

Číslo obce PRVKUK 2089
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.002089
Kód obce 569861
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.002089.01 Benátky 00208 2089

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Benátky leží cca 12 km severozápadně od Hradce Králové v nadmořských výškách 266 – 280 m n.m. Obec má 122 trvale bydlících obyvatel a  10 rekreantů v 55  domech. Zástavba obce se nachází převážně okolo dvou místních komunikací. Jedná se o typickou vesnici se zemědělskou výrobou a drobnými soukromými podniky. Z větších firem se v obci nachází firma RCHP s r.o. zabývající se živočišnou výrobou.
Nepředpokládá se výrazný nárůst počtu obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Benátky Trvale bydlící - - - 122 124 127 130
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 132 134 137 140

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Benátky 99 110 110 109 108 113 113 124 122 123 121 120 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Benátky - - - 109 111 114 117

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 1
Maximální potřeba vody m3/den - - - 2 2 2 2
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,26 1,29 1,32 1,35
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,06 1,09 1,11 1,14
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,92 0,96 1,01 1,05
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,14 0,14 0,15 0,15
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,20 0,21 0,22 0,23

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci je vybudován veřejný vodovod Benátky o celkové délce 4,186 km, který je součástí skupinového vodovodu Máslojedy, který je napojen na "Vodárenskou soustavu východní Čechy". Tato soustava zahrnuje části okresů Náchod, Hradec Králové, Pardubice a Chrudim s velmi kvalitními zdroji pitné vody zejména vod podzemního geologického útvaru Východočeská křída. Vlastníkem vodovodu je obec Benátky, provozovatelem Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-602086-00653306-1/1
IČPE: 5205-787434-48172898-1/1-27461211
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Máslojedy. Skupinový vodovod je zásoben ze zemního vodojemu Máslojedy – 2 x 250 m3 (332/335 m n.m.).
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Benátky - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Benátky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci byla vybudována povrchová kanalizace, která odvádí dešťové vody z komunikací i objektů. Jedna z hlavních výustí je zaústěna do Mlakovské svodnice. Do kanalizace jsou zaústěny přečištěné vody z 10 DČOV a předčištěné vody ze septiků. Obsah jímek je vyvážen na nejbližší ČOV. Vyústění této kanalizace nečiní hygienické závady.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a tomu, že vyústění stávající kanalizace nečiní hygienické závady, doporučujeme v návrhovém období (do r. 2030) zachovat stávající systém odkanalizování obce.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Benátky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Benátky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva