Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Blešno - CZ052.3602.5205.005584 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Blešno

Číslo obce PRVKUK 5584
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.005584
Kód obce 569879
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2089
Třebechovice pod Orebem

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.005584.01 Blešno 00558 5584

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Blešno leží cca 4 km východně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 236 – 238 m n.m. Obcí prochází páteřní komunikace I.třídy směr Hradec Králové – Týniště nad Orlicí, podél které se nachází většina zástavby. Jižně pod obcí teče řeka Orlice, severně nad obcí prochází železniční trať ČD směr Hradec Králové – Týniště nad Orlicí.
 
Podklady
Stávající PRVK
VUME,VUPE 2017
Informace od starosty obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Blešno Trvale bydlící - - - 417 450 480 500
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 427 460 490 510

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Blešno 342 354 353 376 386 392 406 409 422 434 439 445 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Blešno - - - 350 400 430 450

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 36 38 41 43
Maximální potřeba vody m3/den - - - 40 42 44 46
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 35,39 37,99 40,60 43,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 29,80 34,27 38,73 43,20
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 25,29 16,86 8,43 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,51 3,01 1,50 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,59 3,73 1,86 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Blešno je zásobena vodou v rámci vodárenské soustavy Východní Čechy. Zásobní řad do obce je veden z východního směru od Třebechovic po Orebem. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu.
Tlakové poměry obce ovlivňuje VDJ Kalvárie 2 x 350 m3 v nadm. Výšce 264 - 267 m.n.m. + ATS Třebechovice p/O umístěná na tomto VDJ, která zajišťuje výstupní tlak 200 kPa. .ATS Nepasice (20 m3) je cca od roku 2000 mimo provoz..
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Provozovatelem a vlastníkem vodovodu je Královéhradecká provozní, a.s. a vlastníkem vodovodu je Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Blešno - - - 400 440 470 490

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Blešno - - - 400 440 470 490

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 7,42 20,61 33,81 47,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,56 12,17 20,79 29,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 39,87 39,87 39,87 39,87
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 19,13 19,13 19,13 19,13

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V roce 2015 byla zkolaudována nová podtlaková kanalizace, která je ve vlastnictví obce. Podtlaková kanalizace je napojena do výtlačného řadu z Třebechovic. Splaškové vody z obou lokalit jsou čerpány do veřejné kanalizace Hradec Králové - Svinary, odkud jsou gravitačně odváděny na ČOV Hradec Králové a zde jsou vyčištěny.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Díky nově zbudované kanalizaci obec neuvažuje o dalších investicích v návrhovém období. V případě nově zastavěných lokalit bude provedeno jejich napojení na stávající splaškovou kanalizaci obce.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Blešno 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Blešno - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva