Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Trnava - CZ052.3602.5205.168262 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Boharyně

Číslo obce PRVKUK 168262
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.168262
Kód obce 569887
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.168262.01 Trnava 16826 168262

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Trnava leží cca 13 km západně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 238 – 244 m n.m. Obec má 95 trvale bydlících obyvatel. Obcí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. V obci se nachází několik objektů určených pro rekreaci (chalupy), avšak není evidován počet rekreantů resp. přechodně bydlících osob.
Trnava je místní částí obce Boharyně.
Dle platného územního plánu se předpokládá pouze mírný rozvoj obce a to na základě individuálních aktivit
soukromých investorů. V úvahu připadá obytná výstavba v rozvojových lokalitách označených v ÚP Z18; Z19 a Z20.
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Územní plán Boharyně, Žaluda, projektová kancelář, 2016
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5205-605972-48172898-1/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5205-605972-48172898-1/1 - 27461211
Vybrané údaje ME úpravna vody: IČME: 5211-606464-48172898-2/1
Vybrané údaje PE úpravna vody: IČPE: 5211-606464-48172898-2/1-27461211

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Trnava Trvale bydlící - - - 109 110 115 120
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 109 110 115 120

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Boharyně 544 534 540 556 563 555 555 549 547 573 570 594 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Trnava - - - 98 99 103 108

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 5 5 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 5 6 6
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,39 4,54 4,69 4,84
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,88 4,01 4,14 4,28
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,21 3,34 3,47 3,61
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,67 0,67 0,67 0,67
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,51 0,53 0,54 0,56

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Trnava je napojena na Vodárenskou soustavu východní Čechy (propojení přes Nechanice a Kratonohy, Roudnici).
Hlavní přívodní řad DN 300 je napojen na redukční šachtu v Nechanicích a z ní pokračuje jižním směrem ke Kunčicím a do Boharyně. Odtud řad pokračuje dále jihozápadně až do Trnavy. Z hlavního přívodního řadu odbočuje obci rozvodný řad pro zástavbu v obci. Vodovod je rozveden po celém území obce.
Tlakové poměry obce jsou ovlivňovány redukční šachtou RŠ Nechanice.
Na systém veřejného vodovodu obce je napojeno cca 90 % obyvatel, ostatní jsou zásobování vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu je Královehradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období do roku 2030 budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
Po konci návrhového období připadá v úvahu obytná výstavba v rozvojových lokalitách označených v ÚP Z18; Z19 a Z20, nicméně v současné době není zpracována žádná projektová dokumentace, tudíž není možné nyní stanovit předpokládané délky, materiál a investiční náklady.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita jako pitná (bude-li kvalitativně vyhovovat) primárně však jako užitková.
Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování jsou:
- cisterny z ÚV Chlumec nad Cidlinou - surová voda z prameniště Třešice-Písek
- individuální vlastní zdroje

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Trnava - - - 98 99 103 108

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Trnava - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována povrchová kanalizace (dešťová), která ústí do bezejmenného rybníka, dále z něj pokračuje zatrubenou vodotečí s vyústěním do rybníku Žid. Z rybníku Žid pokračuje zatrubené vyústění do stávající vodoteče, která prochází polemi až do řeky Bystřice. Odpadní vody jsou do této povrchové kanalizace zaústěny po předčištění v septicích a žumpách a dále jsou zde vyústěny odpadní vody po předčištění v DČOV. Kanalizace odvádí značné množství balastních vod, včetně přepadů z rybníků. Tyto rybníky působí jako biologické (dochází v nich k dočištení odpadních vod), takže konečný výtok je poměrně čistý a nečiní žádné hygienické závady.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V navrhovaném období doporučujeme zachovat stávající systém odkanalizování obce.
Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.
Po konci návrhového období připadá v úvahu obytná výstavba v rozvojových lokalitách označených v ÚP Z18; Z19 a Z20, nicméně v současné době není zpracována žádná projektová dokumentace, tudíž není možné nyní stanovit předpokládané délky, materiál a investiční náklady.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Trnava 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Trnava - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva