Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zvíkov - CZ052.3602.5205.193950 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Boharyně

Číslo obce PRVKUK 193950
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.193950
Kód obce 569887
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.193950.01 Zvíkov 19395 193950

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Zvíkov leží cca 11 km západně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 248 – 258 m n.m. Obec má 70 trvale bydlících obyvatel. Obcí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. V obci se nachází několik objektů určených pro rekreaci (chalupy), avšak není evidován počet rekreantů resp. přechodně bydlících osob.
Zvíkov je místní částí obce Boharyně.
Dle platného územního plánu se předpokládá pouze mírný rozvoj obce a to na základě individuálních aktivit soukromých investorů. V úvahu připadá obytná výstavba v rozvojové lokalitě označené v ÚP Z2 a Z21.
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Územní plán Boharyně, Žaluda, projektová kancelář, 2016
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5205-605972-48172898-1/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5205-605972-48172898-1/1 - 27461211
Vybrané údaje ME úpravna vody: IČME: 5211-606464-48172898-2/1
Vybrané údaje PE úpravna vody: IČPE: 5211-606464-48172898-2/1-27461211

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zvíkov Trvale bydlící - - - 50 50 60 60
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 50 50 60 60

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Boharyně 544 534 540 556 563 555 555 549 547 573 570 594 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zvíkov - - - 47 47 57 57

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 5 5 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,60 3,86 4,11 4,37
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,19 3,42 3,64 3,87
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,89 3,09 3,30 3,50
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,30 0,30 0,30 0,30
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,42 0,45 0,47 0,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Zvíkov má v současné době vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jež je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy. Zvíkov je napojen přes obec Boharyni a Budín. Hlavní přívodní řad DN 80 je napojen na stávající vodovodní síť v obci Boharyně, kde je vybudována automatická tlaková stanice a dále pokračuje podél silnice do obce Zvíkov a dále pak až do Budína. Z tohoto řadu odbočují rozvodné řady DN 80 pro zástavbu v obci. Vodovod je rozveden po celém území obce.
Vlastníkem vodovodu je VaK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu je Královehradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období do roku 2030 budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
Po konci návrhového období připadá v úvahu obytná výstavba v rozvojových lokalitách označených v ÚP Z2 a Z21, nicméně v současné době není zpracována žádná projektová dokumentace, tudíž není možné nyní stanovit předpokládané délky, materiál a investiční náklady.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita jako pitná (bude-li kvalitativně vyhovovat) primárně však jako užitková.
Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování jsou:
- cisterny z ÚV Chlumec nad Cidlinou - surová voda z prameniště Třešice-Písek
- individuální vlastní zdroje

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zvíkov - - - 47 47 57 57

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zvíkov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudovaná jednotná kanalizace pro odvádění odpadních vod. Do této jednotné kanalizace jsou sváděny předčištěné odpadní vody ze septiků či domovních čistíren odpadních vod. Následně jsou odpadní vody vyústěny do trativodu situovaného v extravilánu obce. Obec pro tuto kanalizaci disponuje povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. K této kanalizaci nejsou k dispozici podrobnější podklady vč. mapových zákresů.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající jednotné stokové sítě.
Po konci návrhového období připadá v úvahu obytná výstavba v rozvojových lokalitách označených v ÚP Z2 a Z21, nicméně v současné době není zpracována žádná projektová dokumentace, tudíž není možné nyní stanovit předpokládané délky, materiál a investiční náklady.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zvíkov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zvíkov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva