Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Černilov - CZ052.3602.5205.020231 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Černilov

Číslo obce PRVKUK 20231
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.020231
Kód obce 569917
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.020231.01 Černilov 02023 20231

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Černilov leží cca 12 km severovýchodně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 248 – 270 m n.m. Obec má cca 2015 trvale bydlících obyvatel v cca 600 rodinných domech. Obec má funkci střediskové obce místního významu v typicky zemědělské výrobní oblasti severovýchodní části bývalého hradeckého okresu. K obci Černilov patří samostané místní části Újezd a Bukovina. Dle platného územního plánu se předpokládá pouze mírný rozvoj obce a to zejména na základě iniciativy soukromých investorů.
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
GObec mapový server
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5205-620238-48172898-1/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5205-620238-48172898-1/1-27461211
Vybrané údaje ME kanalizace: IČME: 5205-620238-48172898-3/1
Vybrané údaje PE kanalizace: IČPE: 5205-620238-48172898-3/1-27461211
Vybrané údaje ME ČOV: IČME: 5205-620238-48172898-4/1
Vybrané údaje PE ČOV: IČPE: 5205-620238-48172898-4/1-27461211
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černilov Trvale bydlící - - - 2 015 2 050 2 100 2 150
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 2 015 2 050 2 100 2 150

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Černilov 2443 2420 2461 2510 2459 2451 2447 2429 2408 2393 2394 2407 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černilov - - - 1 754 1 845 1 890 1 935

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 157 161 164 168
Maximální potřeba vody m3/den - - - 188 193 197 202
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 157,00 160,67 164,33 168,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 132,50 135,33 138,17 141,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 117,41 120,05 122,70 125,34
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 15,07 15,41 15,75 16,09
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 24,87 25,42 25,96 26,51

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Černilov je napojena na vodárenskou soustavu Východní Čechy na vodovod z Hradce Králové. Hlavní přívodní řad začíná propojením na vodovodní řad města Hradec Králové za přejezdem železniční trati Hradec Králové – Týniště nad Orlicí. Odtud podél státní silnice II/308 – Hradec Králové – Nové město nad Metují, přes obec Slatina je veden profil DN 200 mm v délce 2390 m, dále DN 150 mm až do obce Černilov. Celková délka vodovododu v předmětném území (Černilov vč. m.č. Bukovina a m.č. Újezd) je cca 18,787 km.
Za obcí Slatina, směrem k Černilovu, je na přívodném řadu vybudována automatická tlaková čerpací stanice.
Obyvatelé obce jsou na veřejný vodovod napojováni kontinuálně již od roku 1977. Vodovod je rozveden po celém území obce.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu ATS Slatina.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé (cca 90 %). Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení (hydranty jsou ve vlastnictví VaK Hradec Králové, a.s.)
Vlastníkem vodovodu na území obce je VaK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu na území obce je Královehradecká provozní, a.s.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. Dále se v návrhovém období (předpoklad roky 2019 - 2020) předpokládá vybudování  vodovodu v lokalitě Malá Strana. Celková délka budovaného vodovodu cca 0,293 km DN 100 předpokládaný materiál PE. Předpokládané investiční náklady cca 0,700 mil. Kč - hodnota stanovena v souladu s Metodickým pokynem Mze Čj.: 401/2010-15000 - Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové)
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.
Obec Černilov se opakovaně od roku 2015 potýká s nedostatkem vody v období sucha. Na území je dlouhodobý nedostatek srážek, což má negativní dopad na množství zejména užitkové vody v domovních studních. Opakovaně je nutné přijímat opatření v podobě omezení či úplného zákazu plošného zalevání, umývání vozidel a dalšího podobného využívání studničních vod.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černilov - - - 1 510 1 540 1 575 1 610

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černilov - - - 1 510 1 540 1 575 1 610

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 134,08 137,04 140,00 142,96
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 74,80 76,45 78,10 79,75
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 10,83 10,83 10,83 10,83
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 6,04 6,04 6,04 6,04

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Odkanalizování obce je vyřešeno jednotnou gravitační kanalizací zaústěnou do centrální čistírny odpadních vod na území obce Černilov. Kanalizace je rozvedena po celém území obce. Pro oddělení dešťových vod jsou na kanalizaci umístěny dešťové oddělovače s odlehčením do Černilovského potoka. Celková délka jednotné kanalizace v předmětném území  obce Černilov (bez m.č. Bukovina a bez m.č. Újezd) je cca 11,328 km.
 
Mechanicko-biologická ČOV Černilov byla uvedena do provozu v roce 1992. V roce 2016 proběhlo technické zhodnocení ČOV.
Odpadní vody z obce jsou mechanicky čištěny na strojních česlích, písek je zachycen v sedimentační jímce před vstupní čerpací stanicí, odkud jsou odpadní vody čerpány do biologické části ČOV. Výtlak čerpadel je zaústěn  do denitrifikační nádrže vybavené míchadlem, kam je zaústěn rovněž přívod aktivovaného kalu. Po smíchání odpadní vody s aktivovaným kalem je zahájen biochemický proces čištění. Aktivační směs proudí prostupem v dělící příčce do aktivační - nitrifikační části s intenzivním okysličováním pomocí jemnobublinových aeračních elementů osazených na dně nádrže. Odpadní vody poté natékají přes uklidňovací a odplyňovací válec do prostoru dosazovací nádrže, kde probíhá sedimentace kalu a jeho oddělení od vyčištěné vody. Přebytečná biomasa aktivovaného kalu se z procesu čištění odstraňuje jeho odběrem přes přelivnou hranu do kalové akumulační jímky. Kal se čerpá do uskladňovací nádrže, kde se zároveň dochází k jeho zahušťování. Vyčištěná voda odtéká do Černilovského potoka. Kapacita čistírny je 1500 EO.
 
Vlastníkem kanalizace a ČOV na území obce je VaK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem kanalizace a ČOV na území obce je Královehradecká provozní, a.s.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Investiční výstavba v obci se předpokládá zejména na základě iniciativy soukromých investorů, což vyvolá potřebu napojení budoucí zástavby na stávající kanalizační síť napojenou na ČOV.
Dále se v návrhovém období (předpoklad roky 2019 - 2020) předpokládá vybudování  splaškové kanalizace v lokalitě Malá Strana. Celková délka budované kanalizace cca 0,233 km DN 300 předpokládaný materiál PVC/PE/PP. Předpokládané investiční náklady cca 1,137 mil. Kč - hodnota stanovena v souladu s Metodickým pokynem Mze Čj.: 401/2010-15000 - Metodický pokny pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací.
 
Realizací technického zhodnocení ČOV lze uvažovat o připojení místních částí Bukovina a Újezd na ČOV Černilov pomocí kombinovaného systému gravitační a tlakové kanalizace (vzhledem ke skutečnosti, že v m.č. Bukovina a v m.č. Újezd není v současné době vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu, nelze předpokládat, že by k tomuto napojení došlo v návrhovém období do roku 2030).
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Černilov 703,2 1 137,0 1 840,2

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Černilov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva