Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Újezd - CZ052.3602.5205.173657 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Černilov

Číslo obce PRVKUK 173657
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.173657
Kód obce 569917
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.173657.01 Újezd 17365 173657

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Újezd je místní částí obce Černilov a leží cca 12 km severovýchodně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 250 - 260 m n.m. Obec má 219 trvale bydlících obyvatel v cca 65 rodinných domech.  Dále se v obci nachází požární nádrž a fotbalové hřiště. Dle platného Územního plánu se předpokládá pouze mírný rozvoj obce a to primárně na základě investičních aktivit jednotlivých soukromých investorů.
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
GObec mapový server
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5205-620238-48172898-1/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5205-620238-48172898-1/1-27461211

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezd Trvale bydlící - - - 219 225 230 240
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 219 225 230 240

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Černilov 2443 2420 2461 2510 2459 2451 2447 2429 2408 2393 2394 2407 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezd - - - 197 202 207 216

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 16 16 17 17
Maximální potřeba vody m3/den - - - 19 19 20 20
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 15,53 16,03 16,52 17,02
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 13,07 13,49 13,91 14,32
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,51 5,69 5,86 6,04
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 7,57 7,81 8,05 8,30
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,45 2,52 2,60 2,67

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Újezd je místní částí obce Černilov a je napojena na vodárenskou soustavu Východní Čechy na vodovod z Hradce Králové. Hlavní přívodní řad začíná napojením v obci Černilov, na vodovodní řad města Hradec Králové. Odtud hlavní řad pokračuje podél silnice až do Újezda. Z hlavního řadu odbočují dva rozvodné řady pro zásobení zástavby v obci. Zástavba obce je v tlakovém pásmu ATS Slatina. Vodovodní síť je rozvedena po celé obci. Na vodovod jsou napojeni téměř všichni obyvatelé (cca 90 %) místní části Újezd. Celková délka vodovododu v předmětném území (Černilov vč. m.č. Bukovina a m.č. Újezd) je cca 18,787 km.
Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení (hydranty jsou ve vlastnictví VaK Hradec Králové, a.s.)
Vlastníkem vodovodu na území obce je VaK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu na území obce je Královehradecká provozní, a.s.
 
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. Investiční výstavba v obci se předpokládá zejména na základě iniciativy soukromých investorů, což vyvolá potřebu napojení budoucí zástavby na stávající vodovodní síť případně dobudování dílčí vodovodní sítě.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové)
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezd - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezd - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Újezd je pouze stávající dešťová kanalizace DN 300 (mělké zatrubené příkopy) která je zaústěna dvojí výustí téměř v jednom místě do otevřené vodoteče protékající obcí. Splaškové odpadní vody z jednotlivých domů jsou čištěny ve stávajících domovních septicích, případně jsou shromažďovány v žumpách na vyvážení. Vlastníkem i provozovatelem této dešťové kanalizace je obec Černilov.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k množství odpadních vod je vhodné v budoucnosti řešit převod odpadních vod pomocí kombinovaného systému gravitační a tlakové kanalizace přes navrhovanou čerpací stanici na ČOV v Černilově, která je kapacitně dostačující. Před zahájením projektové přípravy odkanalizování je nezbytné požádat vlastníka ČOV v Černilově, VAK Hradec Králové, a.s., o sdělení zda kapacitní možnosti ČOV umožňují napojení. Souhlasu vlastníka ČOV v Černilově s napojením je nutná podmínka pro zahájení projektové přípravy.
 
Výstavba nové kanalizační sítě se doporučuje (vzhledem k počtu obyvatel, aktuálnímu stavu projektové přípravy a finančním nárokům) realizovat po návrhovém období (po r. 2030).
Do doby výstavby nové kanalizace a čerpací stanice doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě dešťové kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Újezd 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Újezd - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva