Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Čistěves - CZ052.3602.5205.024015 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Čistěves

Číslo obce PRVKUK 24015
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.024015
Kód obce 569933
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.024015.01 Čistěves 02401 24015

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Čistěves leží cca 9 km severozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 270 – 290 m n.m. Obec má 175 trvale bydlících obyvatel  a 2 rekreanty v 70 domech.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE vodovod, 2017
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018
Územní plán Čistěves, Regio, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové, 9/2013

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čistěves Trvale bydlící - - - 175 185 195 210
Přechodně bydlící - - - 2 2 2 2
Celkem - - - 177 187 197 212

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Čistěves 155 160 164 172 171 169 170 168 165 178 188 187 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čistěves - - - 124 134 144 159

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 21 23 25 27
Maximální potřeba vody m3/den - - - 26 28 30 33
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 21,37 23,38 25,39 27,40
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 18,90 20,68 22,46 24,23
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 17,18 20,67 24,16 27,65
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,72 1,88 2,04 2,21
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,47 2,97 3,47 3,97

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Čistěves je zásobena z veřejného vodovodu Čistěves RVS o délce 3,214 km. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Nechanice, který je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s, provozovatelem Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-624012-48172898-1/1
IČPE: 5205-702471-48172898-1/1-27461211
 
Do obce je veden hlavní přívodní řad z vodojemu Máslojedy (2 x 250 m3 , 332/335 m n.m) podél komunikace. Z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci.
Zástavba obce je tlakově ovlivňována redukční šachtou Čistěves, která je umístěna severně nad obcí.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Východně od Čistevsi se nachází rybník, který (v případě potřeby) může rovněž sloužit jako zdroj požární vody.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studnou bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čistěves - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čistěves - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována povrchová kanalizace podél hlavní komunikace (zatruběné příkopy), do které jsou zaústěny přečištěné odpadní vody z cca 30 DČOV a předčištěné odpadní vody ze septiků. Tato kanalizace ústí  jednak za objektem bývalé sušárny ve střední části obce a dále v dolní části obce za domem čp. 53 do vodoteče, která protéká podél obce dále směrem k rybníku. Obsah jímek je vyvážen na nejbližší ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby dle ÚP není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čistěves 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čistěves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva