Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Divec - CZ052.3602.5205.026255 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Divec

Číslo obce PRVKUK 26255
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.026255
Kód obce 569941
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.026255.01 Divec 02625 26255

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Divec leží cca 2 km východně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 252 – 264 m n.m. Obec má 230 trvale bydlících obyvatel a 50 rekreantů. Obcí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. V obci převládá zástavba rodinných domů.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace, ČOV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,VaK Hradec Králové a.s., 2018
Digitální zákres stávající kanalizace,VaK Hradec Králové a.s., 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Divec Trvale bydlící - - - 230 290 340 420
Přechodně bydlící - - - 50 60 60 60
Celkem - - - 280 350 400 480

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Divec 203 218 223 229 233 236 235 234 230 236 237 247 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Divec - - - 230 290 340 420

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 29 37 45 53
Maximální potřeba vody m3/den - - - 35 45 54 64
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 29,20 37,24 45,28 53,32
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 24,58 31,35 38,12 44,89
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 18,44 33,21 47,99 62,76
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 6,14 7,83 9,52 11,21
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,61 8,30 12,00 15,69

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Divec je zásobena pitnou vodou ze dvou soukromých vodovodů Divec-Vodovod Pod Dehetníkem a Divec-Vodovod ul. Nová a Třešňová a jednoho veřejného vodovodu Divec RVS, které jsou součástí Vodárenské soustavy východní Čechy. Vlastníkem veřejného vodovodu, který zásobuje obec, je VaK Hradec Králové, a.s., provozovatelem všech vodovodů je Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME Divec-Vodovod Pod Dehetníkem: 5205-626252-14011972-1/1
IČME Divec-Vodovod ul. Nová a Třešňová: 5205-626252-25272276-1/1
IČME Divec RVS: 5205-626252-48172898-1/1
IČPE: 5205-620238-48172898-1/1-27461211
 
Obec je zásobena samostatným zásobním řadem DN 150 mm z čerpací stanice Slatina u Hradce Králové. Tlakové poměry obce ovlivňuje vodárenská čerpací stanice Slatina. Z hlavního zásobovacího řadu DN 150 mm odbočuje zásobní řad pro obec Divec. V obci z tohoto řadu odbočují dva rozvodné řady.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci Divec se v severní části obce připravuje nová rozvojová lokalita. Dokončení výstavby se předpokládá v roce 2020. Výše investičních nákladů na výstavbu vodovodu dle metodického pokynu Mze č.j. 401/2010-15000 je cca 1,453 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studnou bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Divec - - - 134 290 340 420

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Divec - - - 134 290 340 420

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 20,22 34,47 48,71 62,95
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,70 14,28 18,86 23,44
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 4,66 3,10 1,55 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 2,23 1,49 0,74 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována oddílná (splašková) kanalizace, která je zakončena ČOV. Divec-Kanalizace Pod Dehetníkem a Divec-Kanalizace ul. Nová a Třešňová jsou v soukromém vlastnictví, kanalizace Divec SS je ve vlastnictví VaK Hradec Králové, a.s. Provozovatelem celé kanalizační sítě v obci je Královéhradecká provozní, a.s. Původní povrchová kanalizace odvádí srážkové vody z komunikací a od jednotlivých nemovitostí. Splaškové odpadní vody jsou svedeny severním směrem za obec, kde je u Librantického potoka ČOV.  
 
Základní údaje kanalizace:
IČME Divec-Kanalizace Pod Dehetníkem: 5205-626252-14011972-3/1
IČME Divec-Kanalizace ul. Nová a Třešňová: 5205-626252-25272276-1/1
IČME Divec SS: 5205-626252-25272276-3/1
IČPE: 5205-626252-48172898-3/1-27461211
 
Odpadní vody z obce jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV Divec s kapacitou 400 EO. Přečištěné odpadní vody jsou poté odváděny do recipientu Librantický potok. Kapacita ČOV je dostatečná pro stávající množství připojených obyvatel včetně dvou rozvojových lokalit, které se připravují. Jedná se o lokalitu 23 rodinných domů, investorem je Tangua, a.s. V druhé lokalitě „Západ“, kde je stavebníkem Stavoka Hradec Králové, a.s., se plánuje výstavba 31 rodinných domů.
 
Základní údaje ČOV:
IČME ČOV Divec: 5205-626252-48172898-4/1
IČPE ČOV Divec: 5205-626252-48172898-4/1-27461211

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizační síť a tím i na ČOV dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a prováděna běžná údržba.
Při zvýšení počtu obyvatel nad současnou navrženou kapacitu ČOV je možné provést intenzifikaci ČOV.
 
V případě rozšiřování sítě splaškové kanalizace je třeba požádat vlastníka ČOV (VAK HK, a.s.) a provozovatele (KHP, a.s.) o souhlas s odváděním odpadních vod na ČOV. V případě překročení stávající kapacity ČOV bude možnost připojení podmíněna intenzifikaci ČOV. Úhrada nákladů na intenzifikaci ČOV bude předmětem jednání mezi vlastníkem ČOV a investorem rozvojové lokality.
 
V obci Divec se v severní části obce připravuje nová rozvojová lokalita. Dokončení výstavby se předpokládá v roce 2020. Výše investičních nákladů na výstavbu kanalizace dle metodického pokynu Mze č.j. 401/2010-15000 je cca 1,531 mil. Kč.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Divec 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Divec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva