Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Dohalice - CZ052.3602.5205.028177 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dohalice

Číslo obce PRVKUK 28177
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.028177
Kód obce 569976
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.028177.01 Horní Dohalice 02817 28177

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Horní Dohalice leží cca 11 km severozápadně od Hradce Králové mezi železniční tratí ČD Hradec Králové – Jičín a silnicí I.třídy Hradec Králové – Jičín, v nadmořských výškách cca 266 – 272 m n.m. Obec má 80 trvale bydlících obyvatel a 10 rekreantů. Obcí prochází páteřní komunikace, podél které se nachází většina zástavby. Zástavbu tvoří především rodinné domy. V obci se nachází firma Lindr (chladící technika), která zaměstnává cca 20 zaměstnanců.
Obec spadá pod obecní úřad Dohalice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové a.s., 2018
Pasport kanalizace Dohalice, ENVICON s.r.o., 1/1998
Studie odkanalizování obce Dohalice, Zdeněk Chvostík, 10/2019

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Dohalice Trvale bydlící - - - 80 80 80 80
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 90 90 90 90

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dohalice 440 461 463 460 455 457 468 465 474 472 470 457 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Dohalice - - - 55 55 55 55

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 5 5 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,48 4,48 4,48 4,48
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,97 3,97 3,97 3,97
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,60 3,60 3,60 3,60
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,37 0,37 0,37 0,37
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,52 0,52 0,52 0,52

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Horní Dohalice je zásobena z veřejného vodovodu Dohalice RVS o celkové délce 7,21 km, který je napojen na Vodárenskou soustavu východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VaK Hradec Králové a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-628166-48172898-1/1
IČPE: 5205-702471-48172898-1/1-27461211
 
Zástavba je zásobována ze dvou směrů – z jihovýchodního od vodojemu Přím (1000 m3, 309/313) přes Nechanice a Třesovice, a ze severu je tato větev propojena s větví z vodojemu Máslojedy (2 x 250 m3, 332/335). Před zástavbou Mokrovous směrem k Dohaličkám jsou tyto dvě větve v rozdílné tlakové úrovni odděleny sekčním šoupětem. Vlastní zástavba Horních Dohalic je ovlivňována tlakovou úrovní z vodojemu Máslojedy.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Dohalice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Dohalice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Horní Dohalice prakticky nemá vybudovanou kanalizaci, povrchové vody jsou zaústěny přímo do vodoteče ze stávajícího rybníka. Splaškové odpadní vody od jednotlivých nemovitostí jsou jímány v žumpách a vyváženy.
Část obce má kanalizaci, do které jsou zaústěny přečištěné vody z 5 DČOV a přepady ze septiků z některých nemovitostí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na nejbližší ČOV s kalovým hospodářstvím.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Dohalice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Dohalice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva