Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Přím - CZ052.3602.5205.030031 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dolní Přím

Číslo obce PRVKUK 30031
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.030031
Kód obce 569984
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.030031.01 Dolní Přím 03003 30031

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Dolní Přím leží cca 9 km severozápadně od Hradce Králové a cca 5 km východně od města Nechanice v nadmořských výškách cca 268 – 300 m n.m.
Zástavba obce leží podél komunikace mezi Hradcem Králové – Nechanice - Nový Bydžov.
Dolní Přím leží v povodí Radostovského potoka, č.h.p. 1-04-03-018.
V obci bydlí cca 355 trvale bydlících obyvatel. Do budoucna se uvažuje, vzhledem ke vzdálenosti od Hradce Králové, s nárůstem počtu obyvatel.
Obec Dolní Přím je součástí mikroregionu "Nechanicko".
Zástavba - jedná se o rodinné domky a zemědělské usedlosti v poměrně soustředěné venkovské zástavbě.
V obci je potravinářský průmysl  zastoupen firmou Niva s r.o. (výroba sýrů NIVA), která zaměstnává cca 25 zaměstnanců a dále několik drobných provozoven a živností.
Nový územní plán bude schválen na začátku roku 2019.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Kanalizační řád kanalizace a ČOV Dolní Přím a Probluz
Informace provozovatele vodovodu
Informace provozovatele kanalizace
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Přím Trvale bydlící - - - 355 380 390 400
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 355 380 390 400

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dolní Přím 603 621 636 653 640 669 677 678 676 688 708 734 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Přím - - - 238 250 300 350

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 57 66 75 84
Maximální potřeba vody m3/den - - - 69 80 90 101
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 57,32 66,31 75,30 84,29
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 48,26 55,83 63,40 70,97
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 16,27 18,82 21,38 23,93
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 31,99 37,01 42,02 47,04
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 9,06 10,48 11,90 13,32

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Dolní Přím má vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy.
Hlavní zásobní řad do obce je veden z jihovýchodního směru z vodojemu Horní Přím – 1000 m3 (309/313 m n.m.). V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady a řad do věžového vodojemu Probluz 200 m3 (332/338 m n.m.).
Zástavba obce je v tlakovém pásmu věžového vodojemu Probluz.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a je pravidelně sledována.
Suché období letos a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.
Vodovod je v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové, provozovatelem vodovodního systému je Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové. Obec Dolní Přím je akcionářem VAK Hradec Králové, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Rozvodná vodovodní síť nárokům na zásobování vodou a i rozvoji obce vyhovuje. V návrhovém období se počítá pouze s eventuelním doplněním rozvodů podle potřeb obyvatel a rozvojem obce.
Bude řešena pouze běžná údržba s cílem dosažení maximální efektivity provozu vodovodní sítě.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k napojení vodovodu na VSVČ je jako záložní zdroj uvažována úpravna vody v Hradci Králové. Pro nouzové zásobení se dále počítá s využitím lokálních zdrojů, pokud jejich vydatnost a kvalita bude vyhovujjící.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Přím - - - 299 310 321 333

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Přím - - - 299 310 321 333

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 33,56 34,83 36,11 37,38
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 18,00 19,03 20,07 21,10
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 35,21 38,54 41,87 45,20
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 135,60 148,51 161,43 174,34

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Dolní Přím má vybudovanou jednotnou kanalizaci, zakončenou biologickou čistírnou odpadních vod, realizovanou v roce 1993 (polskou firmou Budimex).
Hlavní kanalizační řad byl rekonstruován v roce 2008 spolu s průtahem komunikace a a původní kanalizace byla nahrazena novou s profily 300 - 600 mm.
Do této kanalizace jsou zaústěny jednak splaškové vody, předčištěné v septicích a jednak z některých objektů jsou odpadní vody vypouštěny napřímo, bez předčištění.
Splaškové vody spolu se srážkovými vodami jsou v současné době svedeny přes dešťový oddělovač na ČOV.
Hlavním producentem znečištění, dodávaného na ČOV (cca 70 %) je společnost NIVA s.r.o., obyvatelstvo dodává zbytek znečištění (30 %).
Na ČOV jsou svedeny odpadní vody z obce Dolní Přím a Horní Přím.
Stávající ČOV byla rekonstruována a má kapacitu 2000 EO. ČOV je vybavena hrubým předčištěním, lapákem tuku a písku, kompaktním biologickým stupněm včetně denitrifikace a vestavěnou separací kalu. ČOV je vybavena kalovým hospodářstvím - je instalována nádrž REOVIT a kalová pole.
Povolené hodnoty jsou v současnosti Q = 2,9 l/s prům., Q = 9,3 l/s max., 7,5 tis m3/měs., 90 tis. m3/rok. Recipientem je Radostovský potok.
Celý kanalizační systém vykazuje ale závady, které jsou pro jednotnou kanalizaci, zaústěnou na malou ČOV typické - nátok dešťových a balastních vod, hydraulické přetížení při dešťových epizodách, atp.
Kanalizace a ČOV je v majetku a správě obce Dolní Přím a provoz ČOV zajišťuje společnost OVLAB s.r.o. se sídlem v Hradci Králové.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ze stávající jednotné kanalizace přitéká na ČOV při srážkách značné množství dešťových vod, čímž dochází při srážkových epizodách k ředění odpadních vod z mlékárny a z obce a snižování účinnosti ČOV.
V severní části obce se plánuje připojení místní části Probluz.
Stávající ČOV má sice ve své látkové kapacitě mírnou rezervu (jejíž využití se plánuje pro zvýšení množství vod a látkového zatížení z mlékárny), ale pokud by došlo k napojení místní části Probluz nebo jiné soustředěné zástavby, bude současně s tímto záměrem nutno posoudit kapacitu stávající ČOV a případně současně se zvýšením množství splaškových vod navrhnout i intenzifikaci a zvýšení kapacity stávající ČOV.
Napojení nově budovaných jednotlivých rodinných domů na stávající kanalizační systém není problém a může být realizováno bez dalších podmínek.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Přím 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Přím - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva