Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jehlice - CZ052.3602.5205.030040 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dolní Přím

Číslo obce PRVKUK 30040
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.030040
Kód obce 569984
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.030040.01 Jehlice 03004 30040

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Jehlice leží cca 11 km západně od Hradce Králové a cca 4 km východně od města Nechanice v nadmořských výškách cca 254 – 258 m n.m.
V Jehlici žije 16 trvale bydlících obyvatel. Průmysl ani živnosti zde zastoupeny nejsou.
Jehlice leží v povodí Radostovského potoka, č.h.p. 1-04-03-018.
Místní částí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. Převládá zástavba rodinných domů.
Nový územní plán bude schválen na začátku roku 2019. Místní část Jehlice je součástí obce Dolní Přím.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jehlice Trvale bydlící - - - 16 20 22 24
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 26 30 32 34

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dolní Přím 603 621 636 653 640 669 677 678 676 688 708 734 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jehlice - - - 26 30 32 34

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 1
Maximální potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 1
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,55 0,61 0,66 0,72
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,48 0,53 0,58 0,63
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,47 0,52 0,56 0,61
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,01 0,01 0,01 0,01
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,06 0,07 0,07 0,08

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V Jehlici je vybudována nová vodovodní síť, napojená ve vzdálenosti cca 650 m od severního okraje obce na současný hlavní vodovdoní řad Dolní Přím - Nechanice (součást Vodárenské soustavy Východní Čechy). Celková délka vodovodních řadů v lokalitě Jehlice činí cca 1,1 km.
Na vodovod jsou napojeni všichni obyvatelé Jehlice.
Vodovod je v majetku obce Dolní Přím, provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Rozvodná vodovodní síť nárokům na zásobování vodou a i rozvoji místní části vyhovuje. V návrhovém období se počítá pouze s eventuelním doplněním rozvodů podle potřeb obyvatel a rozvojem místní části.
Bude řešena pouze běžná údržba s cílem dosažení maximální efektivity provozu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k napojení vodovodu na VSVČ je jako záložní zdroj uvažována úpravna vody v Hradci Králové. Pro nouzové zásobení se dále počítá s využitím lokálních zdrojů, pokud jejich vydatnost a kvalita bude vyhovujjící.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jehlice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jehlice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Jehlice není v současné době vybudována žádná významnější stoka, která by se dala v budoucnu využít, převážná většina předčištěných odpadních vod je vypouštěna do vod podzemních.
Splaškové vody jsou čištěny v domovních septicích, případně lokálních ČOV nebo shromažďovány v jímkách na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel doporučujeme v navrhovaném období zachovat stávající systém odkanalizování místní části.
Odpadní vody doporučujeme zneškodňovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti.
U rekonstruovaných a nově vybudovaných objektů by mělo být čištění odpadních vod řešeno v souladu s nařízením vlády 57/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jehlice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jehlice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva