Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nový Přím - CZ052.3602.5205.030058 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dolní Přím

Číslo obce PRVKUK 30058
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.030058
Kód obce 569984
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.030058.01 Nový Přím 03005 30058

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Nový Přím leží cca 11 km západně od Hradce Králové a cca 4 km východně od města Nechanice v nadmořských výškách cca 248 – 250 m n.m.
Nový Přím má 51 trvale bydlících obyvatel. Průmysl zde zastoupen není, pouze několik drobných živnostníků.
Nový Přím leží v povodí Radostovského potoka, č.h.p. 1-04-03-018.
Místní částí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. Převládá zástavba soustředěná rodinných domů podél komunikace.
Nový územní plán bude schválen na začátku roku 2019. Místní část Nový Přím je součástí obce Dolní Přím.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Přím Trvale bydlící - - - 40 - - -
Přechodně bydlící - - - 0 - - -
Celkem - - - 40 - - -

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dolní Přím 603 621 636 653 640 669 677 678 676 688 708 734 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Přím - - - 0 - - 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Nový Přím nemá vybudován veřejný vodovod. Zásobování obyvatel vodou je z lokálních domovních studní.
 Sucho v letošním roce a v letech minulých se projevilo na lokální zásobení vodou zásadním způsobem - místní zdroje převážně vyschly a obec musela občas vodu dovážet.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k nedostatku vody v domovních studních je nutno v nejkratší době zahájit projektovou přípravu stavby vodovodu a jeho následnou realizaci. Předpokládá se napojení na stávající rozvod v Horním Přímu, délka potrubí je 1,9 km. Vzhledem k výškovým poměrům terénu bude nutno osadit redukci tlaku. Pokud se podaří projektovou přípravu zvládnout v roce 2019, tak realizace by mohla být v roce 2020/2021.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při potížích se zásobami vody ve studních bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Vzhledem k napojení vodovodu Dolní Přím na VSVČ je jako záložní zdroj uvažována úpravna vody v Hradci Králové. Pokud by byl realizován dovoz vody, velice pravděpodobně by se realizoval buď z vodojemu Probluz nebo jiného, provozovatelem určeného místa. Pro nouzové zásobení se dále počítá s využitím lokálních zdrojů, pokud jejich vydatnost a kvalita bude vyhovujjící.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Přím - - - 0 - - 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nový Přím - - - 0 - - 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována povrchová kanalizace (zatrubený příkop) na odvodnění komunikace. Do této kanalizace jsou zaústěny předčištěné splaškové vody ze septiků u jednotlivých nemovitostí. Některé starší objekty mají žumpy na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel doporučujeme v navrhovaném období zachovat stávající systém odkanalizování místní části.
Odpadní vody doporučujeme zneškodňovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti.
U rekonstruovaných a nově vybudovaných objektů by mělo být čištění odpadních vod řešeno v souladu s nařízením vlády 57/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nový Přím 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nový Přím - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva