Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Velké Poříčí - CZ052.3605.5209.048429 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Velké Poříčí

Číslo obce PRVKUK 48429
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.048429
Kód obce 547646
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2232
Hronov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.048429.01 Velké Poříčí 04842 48429

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Velké Poříčí (357 – 361 m n. m.) zaujímá katastrální území Velké Poříčí (648426) s katastrální výměrou 745 ha.
 
Trvale zde žije celkem 2352 obyvatel. V obci se nachází celkem 555 domů.
 
Páteří obce je protékající řeka Metuje, podél níž je liniově uspořádána zástavba.
 
Působí zde 3 podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců 50-99, 2 podniky s počtem zaměstnanců od 100-199. Mezi nejvýznamnější patří Elmertex k.s.(tkaní ostatních tkanin) a SICO RUBENA s.r.o. (výroba pryžových výrobků).
 
Obec leží v CHOPAV Polická pánev a v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů v Hronově.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velké Poříčí Trvale bydlící - - - 2 352 2 350 2 400 2 450
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 2 352 2 350 2 400 2 450

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Velké Poříčí 2450 2413 2419 2455 2451 2392 2395 2385 2371 2356 2354 2355 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velké Poříčí - - - 2 352 2 350 2 400 2 450

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 320 324 329 333
Maximální potřeba vody m3/den - - - 384 389 395 400
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 135,93 135,97 136,01 136,05
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 113,31 113,35 113,38 113,41
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 104,84 104,87 104,90 104,93
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 8,48 8,48 8,48 8,48
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 22,62 22,63 22,63 22,64

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Obec Velké Poříčí zásobí pitnou vodou Vodovod Velké Poříčí, který je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice (viz Technická zpráva). Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 2350
Počet zásobovaných rekreantů: není znám
Počet přípojek: 587
 
Vodovod Velké Poříčí je zásoben vodou z pramenného vývěru „Dřevíček“ VS-8 a z vrtu NVS-8 prostřednictvím VDJ Hronov 1 000 m3 d.v. 428,00 m n.m., odkud je voda zásobovacími řady dodávána do spotřebiště. Část Velkého Poříčí je zásobováno i ze zdrojů polické pánve, což se děje přiváděcím řadem z VDJ Malé Poříčí 2x250 m3 d.v. 427,90 m n.m.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Dodávaná voda je hygienicky upravovaná oxidem chloričitým (Hygienické zabezpečení Hronov a Vysoká Srbská). Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 5. 2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů veřejného vodovodu Velké Poříčí bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému vodovodu Velké Poříčí bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nepoškozeného vodovodního systému příp. dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (cca 6 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velké Poříčí - - - 2 250 2 250 2 380 2 430

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velké Poříčí - - - 2 250 2 250 2 380 2 450

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 222,61 228,54 234,48 240,41
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 13,36 13,71 14,07 14,42
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci je vybudována veřejná jednotná kanalizace. Vznikala postupně s rozvojem města. V roce 1996 bylo dokončeno budování odlehčovacích komor a čerpací stanice. Produkované odpadní vody jsou svedeny do kanalizační sítě z jednotlivých nemovitostí a odváděny prostřednictvím sběračů, stok a hlavního kanalizačního sběrače Hronov-Velké Poříčí-Náchod na ČOV Náchod - Bražec.
 
Jednotná kanalizace celkem: 33,166 km (zahrnuje kanalizaci Hronov - Velké Poříčí v k.ú. Velké Poříčí, Hronov a Zbečník)
Rok uvedení do provozu: postupně
Napojených trvalých obyvatel: 6 482 (zahrnuje kanalizaci Hronov - Velké Poříčí v k.ú. Velké Poříčí, Hronov a Zbečník)
Napojených rekreantů: 0
Počet přípojek: 1 560 (zahrnuje kanalizaci Hronov - Velké Poříčí v k.ú. Velké Poříčí, Hronov a Zbečník)
 
Pravý břeh Metuje v lokalitě Hronov – Velké Poříčí je odkanalizován z části původní kanalizační sítí do řeky Metuje a z velké části jsou odpadní vody zaústěny do hlavního kanalizačního sběrače A. Byl proveden levobřežní sběrač. Na hlavní stoky jsou připojeny další kanalizační sběrače a řady, které řeší odkanalizování Velkého Poříčí. Je rovněž využíván systémů příkopů, struh a propustků.
 
Na kanalizační síti jsou použity trouby o průměrech 300–1200 mm většinou betonové, ale je zde použito i potrubí z kameniny, PVC, litiny nebo azbestocementu. V tomto případě se jedná o průměry od 250 do 500 mm.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V obci není vybudována centrální ČOV. Odpadní vody z rodinných domků jsou odváděny kanalizací přímo na ČOV Náchod. V obci bylo v posledních 10-ti letech vybudováno i 10 DČOV, rovněž tyto přečištěné odpadní vody jsou vypouštěny do obecní kanalizace. Kromě toho je v obci cca 50 septiků a jímek nenapojených na kanalizaci, jejichž obsah je vyvážen nebo vsakován.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její případné využití pro navrhované koncepční řešení odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem. V případě nevyhovění stávající kanalizace požadavkům ČSN 756114 (EN 1610) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení bude provedena rekonstrukce kanalizace, kdy propustné úseky budou vyvložkovány a nevyhovující vyměněny, čímž se zamezí průniku podzemních vod do kanalizace. Pro dlouhodobé zajištění vyhovujícího stavu současně navrhujeme ročně rekonstruovat cca 1 % délky kanalizačních řadů.
 
Odpadní vodu od zbývajících obyvatel navrhujeme likvidovat na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod - Bražec.
 
Dle platné ÚP je navržena dostavba kanalizac v několika rozvojových lokalitách.
Jde o lokalitu na jižním okraji obce v ul. Na Kopci, kde jsou navržreny rozvojové zóny pro bydlení v rodinných domech typu BI a BV. Celkem je v této lokalitě uvažováno s novou splaškovou kanalizací PVC DN 250 v délce 1.4 km. Realizace je uvažována k roku 2025. Investiční náklady dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 7.46 miil. Kč.
Další lokalitou je rozvojová plocha pro bydlení situovaná mezi ul. Náchodská a Poříčská. V této lokalitě je uvažováno s novou splaškovou kanalizací PVC DN 250 v délce 0.24 km. Realizace je uvažována k roku 2023 Investiční náklady dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 1.027 mil. Kč.
Další lokalitou je rozvojová plocha pro bydlení v ul. Na Hranicích. V této lokalitě je uvažováno s novou splaškovou kanalizací PVC DN 250 v délce 0.16 km. Realizace je uvažována k roku 2023 Investiční náklady dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 0.92 mil. Kč.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velké Poříčí 0,0 9 407,0 9 407,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velké Poříčí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva