Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Probluz - CZ052.3602.5205.133094 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dolní Přím

Číslo obce PRVKUK 133094
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.133094
Kód obce 569984
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.133094.01 Probluz 13309 133094

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Probluz leží cca 9 km severozápadně od Hradce Králové a cca 5 km východně od města Nechanice v nadmořských výškách cca 290 – 306 m n.m. Navazuje na severovýchodní část obce Dolní Přím. V Probluzi žije cca 188 trvale bydlících obyvatel.
V Probluzi je školka pro cca 20 dětí a škola, kam dochází také asi 20 dětí.
Není zde žádný průmysl, pouze několik drobných živnostníků.
Zástavba - jedná se o rodinné domky a zemědělské usedlosti v poměrně soustředěné venkovské zástavbě.
Probluz leží v povodí Radostovského potoka, č.h.p. 1-04-03-018.
Nový územní plán bude schválen na začátku roku 2019. Místní část Probluz je součástí obce Dolní Přím.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Probluz Trvale bydlící - - - 188 190 195 198
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 188 190 195 198

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dolní Přím 603 621 636 653 640 669 677 678 676 688 708 734 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Probluz - - - 170 175 180 190

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 25 26 27 28
Maximální potřeba vody m3/den - - - 31 32 33 34
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 25,06 26,04 27,03 28,01
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 21,10 21,93 22,75 23,58
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 18,20 18,91 19,63 20,34
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,89 3,00 3,12 3,23
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,96 4,12 4,27 4,43

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Probluz má vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Základ vodovodu byl vybudován v 70. letech minulého století, v roce 1985 byl vybudován věžový vodojem. Na přelomu tisíciletí byl vodovodní systém začleněn do VSVČ a odstaven původní zdroj vody.
Hlavní zásobní řad do obce je veden z jihovýchodního směru z vodojemu Horní Přím – 1000 m3 (309/313 m n.m.). V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady a řad do věžového vodojemu Probluz 200 m3 (332/338 m n.m.).
Zástavba obce je v tlakovém pásmu věžového vodojemu Probluz.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vodovod je v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové, provozovatelem vodovodního systému je Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a je pravidelně sledována.
Suché období letos a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Rozvodná vodovodní síť i vodojem nárokům na zásobování vodou a i rozvoji místní části vyhovuje. V návrhovém období se počítá pouze s eventuelním doplněním rozvodů podle potřeb obyvatel a rozvojem místní části.
Bude řešena pouze běžná údržba s cílem dosažení maximální efektivity provozu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k napojení vodovodu na VSVČ je jako záložní zdroj uvažována úpravna vody v Hradci Králové. Pro nouzové zásobení se dále počítá s využitím lokálních zdrojů, pokud jejich vydatnost a kvalita bude vyhovujjící.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Probluz - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Probluz - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má částečně provedenou povrchovou kanalizaci (zatrubené příkopy), která zaúsťuje do otevřeného silničního příkopu severně za obcí. Čištění odpadních vod je místní – septiky, případně lokální domovní ČOV s přepadem do této kanalizace.
Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Dolní Přím. Na výust kanalizace je vydáno povolení k nakládání s vodami a jsou pravidelně odebírány vzorky.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Dle vypracované studie - „Studie kanalizace Probluz“ – IKKO – ing. Kouba – 2002, je navržena nová splašková kanalizace. Stávající kanalizace bude využívána pro odvod srážkových vod.
Ve většině obce je navržena gravitační kanalizace, pouze v severní a střední části obce je navrženo přečerpání splaškových vod, vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu. Splašky budou svedeny jižním směrem až na konec obce, kde se zaústí do stávající splaškové kanalizace Dolní Přím. Touto kanalizací budou splašky svedeny na stávající ČOV Dolní Přím.
Výstavba nové kanalizační sítě dle zmíněné studie je ale reálná až po roce 2025 (možná i déle), protože v současné době je pro obec prioritou stavba vodovodu do místní části Nový Přím, což značně vyčerpá rozpočet obce.
 
Do doby výstavby nové kanalizační sítě doporučujeme zneškodňovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti nebo v septicích s dostatečným objemem. U novostaveb doporučujeme osazení septiků s filtrem nebo domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě. Zbytkové znečištění musí odpovídat hodnotám stávajícího schváleného kanalizačního řádu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Probluz 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Probluz - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva