Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hlušičky - CZ052.3602.5212.039934 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hlušice

Číslo obce PRVKUK 39934
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.039934
Kód obce 570001
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.039934.01 Hlušičky 03993 39934

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hlušičky leží v severozápadní části bývalého okresu Hradec Králové na hranici dvou krajů cca 12 km severně od města Chlumec nad Cidlinou a 6 km severozápadně od města Nový Bydžov v nadmořských výškách 240 - 254 m n.m. Část katastrální hranice obce na severu tvoří hranici s okresem Jičín, katastrální hranice západně tvoří současně hranici s okresem Nymburk. Hlušičky leží poněkud stranou důležitých silničních a železničních tahů. Nejbližší silnicí 1. třídy je silnice I/11 mezi Prahou a Hradcem Králové, která je vzdálená cca 13 km jižně od Hlušic. Obec má 267 trvale bydlících obyvatel. Zástavba obce se nachází podél silnic III.třídy.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Hlušičky - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hlušičky Trvale bydlící - - - 265 268 269 270
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 265 268 269 270

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hlušice 752 760 758 749 740 745 744 734 737 740 733 726 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hlušičky - - - 147 250 250 250

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 10 13 15 17
Maximální potřeba vody m3/den - - - 12 15 18 21
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,26 12,65 15,05 17,45
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,07 11,19 13,31 15,43
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,92 4,83 5,75 6,66
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,16 6,36 7,57 8,77
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,18 1,46 1,74 2,01

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Hlušičky má vybudován veřejný vodovod. Vodovod je součástí vodovodu Nový Bydžov, který je propojen s Vodárenskou soustavou Východní Čechy.
Obec je napojena z Nového Bydžova samostatným zásobovacím řadem DN 150 mm, který je společný pro Hlušice, Hlušičky a dále směr Skochovice. Z tohoto řadu v obci odbočují rozvodné řady PVC pro zástavbu v obci.
Tlakově je obec řešena z vodojemu Starý Bydžov 2 x 250 m3 (282,94 - 286,64).
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu je VAK a.s. Hradec Králové a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů (např. na severozápadním cípu obce) a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hlušičky - - - 230 243 244 245

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hlušičky - - - 0 243 244 245

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 27,53 27,63 27,73 27,83
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 5,34 5,44 5,54 5,64
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována oddílná splašková gravitační kanalizace, která je zakončená centrální čistírnou odpadních vod, která je umístěná jihovýchodně pod obcí. Původní jednotná kanalizace nyní slouží k odovodu srážkových vod. Veškeré septiky a domovní čistírny byly přepojeny na splaškovou kanalizaci, která odvádí vody na ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na splaškovou kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé objekty nebo zastavěné lokality formou prodloužení kanalizačních stok. Dále bude na kanalizaci a ČOV prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hlušičky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hlušičky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva