Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hněvčeves - CZ052.3602.5205.040029 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hněvčeves

Číslo obce PRVKUK 40029
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.040029
Kód obce 570010
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.040029.01 Hněvčeves 04002 40029

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hněvčeves leží cca 13 km severozápadně od Hradce Králové v nadmořských výškách 262 – 288 m n.m. Obec má 165 trvale bydlících obyvatel v 55 rodinných domech a 4 rekreanti ve 3 chalupách. Obcí prochází páteřní komunikace, podél které se nachází většina zástavby. Jedná se o typickou vesnici se zemědělskou výrobou a drobnými soukromými podniky.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018
Pasport kanalizace obce Hněvčeves, zpracovatel neznámý

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hněvčeves Trvale bydlící - - - 165 165 165 165
Přechodně bydlící - - - 4 4 4 4
Celkem - - - 169 169 169 169

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hněvčeves 155 168 167 171 171 174 167 167 167 163 167 164 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hněvčeves - - - 149 149 149 149

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 10 10 10 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,00 10,00 10,00 10,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,85 8,85 8,85 8,85
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,35 8,35 8,35 8,35
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,50 0,50 0,50 0,50
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,15 1,15 1,15 1,15

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Hněvčeves je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu Hněvčeves RVS o délce 1,683 km,  který je napojen na vodárenskou soustavu východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK a.s. Hradec Králové, provozovatelem Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-640026-48172898-1/1
IČPE: 5205-702471-48172898-1/1-27461211
 
Hlavní přívodní řad do obce je veden podél příjezdové komunikace směrem od Sovětic. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci. Vlastní zástavba obce je ovlivňována tlakovou úrovní z vodojemu Máslojedy - 2 x 250 m3 (332/335 m n.m.).
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
 
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hněvčeves - - - 135 135 135 135

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hněvčeves - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována stávající kanalizační síť jako jednotná kanalizace. Vlastník a provozovatel kanalizace je obec Hněvčeves. Do kanalizace jsou vypouštěny odpadní vody předčištěné v septicích. Hlavní větev vede od západu k východu a je zaústěna do stávajícího rybníčku. Druhá větev odvodňuje severní část obce a pak směřuje přes objekty ZD opět do stávajícího rybníčku. Do této kanalizace je zaústěna i mléčnice ZD. Přepad z rybníčku, který má funkci usazovací nádrže a způsobuje vážné hygienické závady, je veden do vodoteče, která podchází trať ČD a vede až do Bystřice. Malá část obce – jihozápadní je odkanalizována přes septiky dvěma stokami směrem na Sovětice, které se spojí pod obcí a jsou zaústěny do trativodu, který se ztrácí v polích směrem k Bystřici.
 
Stávající kanalizace je v poměrně dobrém stavu; jediným nedostatkem jsou chybějící revizní šachty.
 
Do kanalizace je zaústěno celkem 5 DČOV a 33 septiků. Obsah z 23 jímek je vyvážen na nejbližší příslušnou ČOV.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Hněvčeves budou vybudovány dvě dočišťovací stabilizační nádrže. První vznikne ve východní části obce úpravou současného rybníka a bude schopna čistit odpadní vody, jejichž znečištění bude odpovídat až 187 EO. Druhá nádrž bude vybudována jižně od obecní zástavby a bude schopna čistit odpadní vody, jejichž znečištění bude odpovídat až 80 EO. Výstavba se předpokládá po roce 2030.
 
Do stabilizačních nádrží budou svedeny odpadní vody ze současné obecní kanalizace, která je v podstatě jednotného typu a jenž bude doplněna o několik stok souvisejících s účelem navrhovaných nádrží. Všechny nemovitosti, které budou připojeny na obecní kanalizaci a jejichž odpadní vody budou dočišťovány ve stabilizačních nádržích, musí být vybaveny septiky s biologickými filtry. Do septiků budou zaústěny pouze splaškové odpadní vody nikoliv vody dešťové.
 
Přečištěné odpadní vody z nádrže ve východní části obce budou vypouštěny do toku Bystřice a přečištěné odpadní vody z nádrže v jižní části obce budou vypouštěny do místního potoka v blízkosti východního okraje obce Sovětice. Likvidace kalů bude prováděna na čistírně odpadních vod vybavené technologií k jejich likvidaci nebo budou ukládány jiným způsobem v souladu se zákonem č. 185/2015 Sb., o odpadech, v platném znění.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Do doby výstavby dočišťovacích nádrží navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Případně navrhujeme výstavbu domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hněvčeves 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hněvčeves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva