Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hořiněves - CZ052.3602.5205.045365 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hořiněves

Číslo obce PRVKUK 45365
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.045365
Kód obce 570044
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.045365.01 Hořiněves 04536 45365

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hoříněves leží v severní části bývalého okresu Hradec Králové v nadmořských výškách cca 264 – 282 m n.m. Obec má 500 trvale bydlících obyvatel a cca 100 rekreantů. Správní území obce tvoří čtyři územní celky, mezi nimi je katastrální území Vrchovnice, které je v současné době samostatným správním celkem. Silniční vzdálenost od Hradce Králové je cca 16 km. Do Hradce Králové je převážně směrováno i zaměstnání místních obyvatel. Obec leží převážně východně od silnice II/325. Podstatnou část zástavby tvoří venkovské rodinné domky, obytné plochy navazují převážně na silnice 3. třídy. Centrum Hořiněvse je v prostoru mezi kostelem a spodní částí návsi, kde stojí hostinec. Další dominantou centra je barokní zámek. V obci se nachází firma Agrochov, pracující v oboru zemědělství, která zaměstnává cca 5 zaměstnanců. V okolí obce se nachází Přírodní rezervace Hoříněvská bažantice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017  vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,VaK Hradec Králové, 2018
Technicko – ekonomická studie čištění splaškových vod v obci Hořiněves včetně místní části Želkovice, Žíželeves, IKKO Hradec Králové, s.r.o., 6/2008

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hořiněves Trvale bydlící - - - 500 510 530 550
Přechodně bydlící - - - 100 100 100 100
Celkem - - - 600 610 630 650

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hořiněves 703 700 704 708 703 690 683 705 690 693 684 704 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hořiněves - - - 434 444 488 508

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 45 48 50 53
Maximální potřeba vody m3/den - - - 54 57 60 64
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 45,25 47,82 50,39 52,97
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 38,10 40,27 42,43 44,60
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 34,17 38,12 42,06 46,01
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,93 4,15 4,38 4,60
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,15 7,98 8,80 9,63

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu Hořiněves RVS, které je napojen z jihu na Vodárenskou soustavu východní Čechy hlavním zásobním řadem DN 150 – PVC. Z tohoto řadu odbočují rozvodné řady DN100 a DN 80 pro zástavbu v obci. Převážná část řadů je ve vlastnictví VAK HK a zbytek cca 130 m je v soukromém vlastnictví. Provozovatelem obou vodovodů je Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME Hořiněves - Vodovod DN 80: 5205-645362-48172898-1/1
IČME Hořiněves RVS: 5205-645362-48172898-1/1
IČPE: 5205-787434-48172898-1/1-27461211
 
V současné době probíhá tranzit vody z městského systému Hradce Králové přes čerpací stanici František a obec Neděliště do vodojemu Máslojedy (2 x 250 m3, 332/335 m n.m).
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Máslojedy.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden téměř do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec má záměr rozšířít vodovodní řad k cca 6 rodinným domům v lokalitě U kostela. Jedná se o cca 300 m vodovodního řadu s předpokladem realizace stavby do konce roku 2025. Projektová dokumentace ještě není v roce 2018 zpracována.
 
Dále budou v návrhovém období na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studnou bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hořiněves - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hořiněves - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Hořiněvsi je vybudován místní systém jednotné kanalizace. Stoky jsou vybudovány převážně v komunikacích a svádí komunální odpadní vody i zachycené dešťové vody v několika výústích pod obec do meliorační svodnice ústící do Frantovského potoka.
Odpadní vody od obyvatelstva jsou převážně čištěny individuálně v cca 30 DČOV, septicích s přepadem do obecní kanalizace, místních vodotečí a příkopů, místy i do podmoku (okrajové části), případně se vsakem na vlastních pozemcích. Též jsou využívány jímky, kde je odpadní voda zachycována a shromažďována k vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nevyhovujícímu stavebně technickému stavu stávající kanalizace je z rozhodnutí zastupitelstva obce záměrem obce osazení všech nemovitostí domovními biologickými aktivačními nebo duálně anaerobně-aerobními ČOV v celé obci. Fyzická realizace projektu se předpokládá do roku 2025.
 
Bližší informace nejsou v době aktualizace PRVK (2018) známy.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hořiněves 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hořiněves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva