Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jeřičky - CZ052.3602.5205.058521 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hořiněves

Číslo obce PRVKUK 58521
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.058521
Kód obce 570044
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.058521.01 Jeřičky 05852 58521

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Jeřičky leží v severní části bývalého okresu Hradec Králové cca 4 km severně od obce Hoříněves v nadmořských výškách cca 255 – 270 m n.m. Obec má 15 trvale bydlících obyvatel. Větší podíl domů dnes v Jeřičkách slouží k rekreaci, obec má cca 50 rekreantů. Do Hradce Králové je převážně směrováno i zaměstnání místních obyvatel.
Jeřičky jsou místní části obce Hoříněves.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017  vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,VaK Hradec Králové, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jeřičky Trvale bydlící - - - 15 16 18 20
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 65 66 68 70

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hořiněves 703 700 704 708 703 690 683 705 690 693 684 704 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jeřičky - - - 58 59 61 63

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 3
Maximální potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 3
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,67 2,75 2,82 2,90
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,25 2,31 2,38 2,44
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,94 2,04 2,15 2,25
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,31 0,32 0,33 0,34
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,49 0,52 0,54 0,57

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V současnosti je obec zásobena vodou z jihu od obce Žíželeves z veřejného vodovodu Žíželeves RVS, který je napojen na Vodárenskou soustavu východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s., provozovatelem pak Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME Žíželeves RVS 5205-797421-48172898-1/1
IČPE: 5205-787434-48172898-1/1-27461211
 
Nad obcí je realizována redukční šachta (pro redukci tlaku), ze které odbočuje zásobní řad PVC Ø 110 mm pro obce Jeřičky a Lužany.
Do obce je veden přívodní řad PVC Ø 110 mm podél komunikace. Z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci.
Obec je zásobena pitnou vodou z Vodárenské soustavy východní Čechy přes čerpací stanici František a obec Neděliště do vodojemu Máslojedy (500 m3, 332/335 m n.m).
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studnou bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jeřičky - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jeřičky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Jeřičkách jsou vybudovány povrchové svody (zatrubené příkopy) podél páteřní komunikace. Tyto svody jsou zaústěny z obou stran do místní vodoteče. Splaškové vody jsou přečišťovány přes DČOV, případně předčištěny přes septiky a shromažďovány v jímkách na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nevyhovujícímu stavebně technickému stavu stávající kanalizace je z rozhodnutí zastupitelstva obce záměrem obce osazení všech nemovitostí domovními biologickými aktivačními nebo duálně anaerobně-aerobními ČOV v celé obci. Fyzická realizace projektu se předpokládá do roku 2025.
 
Bližší informace nejsou v době aktualizace PRVK (2018) známy.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jeřičky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jeřičky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva