Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Želkovice - CZ052.3602.5205.197416 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hořiněves

Číslo obce PRVKUK 197416
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.197416
Kód obce 570044
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.197416.01 Želkovice 19741 197416

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Želkovice leží v severní části bývalého okresu Hradec Králové na křižovatce silnic 3. třídy č. 32534 a 32535 v nadmořských výškách cca 286 – 294 m n.m. Křižovatka leží v severní části nevýrazné návsi, většinu zástavby obce tvoří původní venkovské usedlosti. Z vybavenosti je v obci pouze hasičská zbrojnice. Obec má 70 trvale bydlících obyvatel a 10 rekreantů. Do Hradce Králové je převážně směrováno i zaměstnání místních obyvatel.
Součástí katastru Želkovic je i průmyslový areál na hranici s katastrem Cerekvice nad Bystřicí, jemuž dominuje sklad pohonných hmot ČEPRO, do kterého vede vlečka ze železniční stanice Hněvčeves.
Želkovice jsou místní části obce Hoříněves.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017  vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,VaK Hradec Králové, 2018
Technicko – ekonomická studie čištění splaškových vod v obci Hořiněves včetně místní části Želkovice, Žíželeves, IKKO Hradec Králové, s.r.o., 6/2008

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Želkovice Trvale bydlící - - - 70 70 70 70
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 80 80 80 80

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hořiněves 703 700 704 708 703 690 683 705 690 693 684 704 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Želkovice - - - 24 24 24 24

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 3
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,13 3,13 3,13 3,13
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,64 2,64 2,64 2,64
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,61 2,61 2,61 2,61
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,01 0,01 0,01 0,01
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,49 0,49 0,49 0,49

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V současnosti je obec zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu Hořiněves RVS, který je napojen na Vodárenskou soustavu Východní Čechy. Vlastníkem vodovodu  je VAK Hradec Králové,a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-645362-48172898-1/1
IČPE: 5205-787434-48172898-1/1-27461211
 
Do obce je veden přívodní řad PVC Ø 110 mm podél komunikace. Z tohoto řadu odbočují rozvodné řady PVC Ø 90 mm a PE 100 - Ø 63 mm pro zástavbu v obci.
Obec je zásobena pitnou vodou z Vodárenské soustavy východní Čechy přes čerpací stanici František a obec Neděliště do vodojemu Máslojedy (500 m3, 332/335 m n.m).
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.  

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studnou bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Želkovice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Želkovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci jsou vybudovány povrchové svody (zatrubené příkopy, které je z jihu obce vyústěny do příkopu u silnice. Splaškové vody jsou přečišťovány přes DČOV, případně předčištěny přes septiky a shromažďovány v jímkách na vyvážení.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nevyhovujícímu stavebně technickému stavu stávající kanalizace je z rozhodnutí zastupitelstva obce záměrem obce osazení všech nemovitostí domovními biologickými aktivačními nebo duálně anaerobně-aerobními ČOV v celé obci. Fyzická realizace projektu se předpokládá do roku 2025.
 
Bližší informace nejsou v době aktualizace PRVK (2018) známy.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Želkovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Želkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva