Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hrádek - CZ052.3602.5205.047325 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hrádek

Číslo obce PRVKUK 47325
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.047325
Kód obce 570052
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.047325.01 Hrádek 04732 47325

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hrádek leží cca 12 km západně od Hradce Králové a 4 km jihovýchodně od města Nechanice, v nadmořských výškách 264 – 300 m n.m. Obec má 188 trvale bydlících obyvatel v 67 rodinných domech. Jedná se o obec s klasickou vesnickou zástavbou (převládají rodinné domy) s turistickým vyžitím – směrem na sever se za obcí nachází historická památka - zámek Hrádek u Nechanic. V areálu zámku se nachází golfové hřiště.
Do návrhu územního plánu se přepokládá výstavba cca 14 rodinných domů a zvýšení počtu obyvatel na cca 200. Územní plán obce je před dokončením.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Zákres stávajících sítí kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Hrádek

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hrádek Trvale bydlící - - - 188 188 200 200
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 188 188 200 200

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hrádek 189 201 197 201 193 189 191 185 184 186 185 181 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hrádek - - - 146 146 160 160

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 8 8 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 11 11 12 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,41 7,56 7,70 7,85
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,26 6,39 6,51 6,64
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,34 5,45 5,55 5,66
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,92 0,94 0,95 0,97
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,15 1,17 1,20 1,22

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Hrádek má realizován vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy.
Hlavni zásobní řad do obce je veden z jihovýchodního směru z obce Stěžery a dále přes obce Těchlovice a Radíkovice až na kraj Hrádku kde se nachází čerpací stanice Hrádek (2 l/s). V severní části obce u zámku Hrádek u Nechanic se nachází věžový vodojem Hrádek o obsahu 14 m3 (307/309,6 m n.m.). Z hlavního řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce. Tyto řady jsou nově vybudované a kapacitně dostatečné.
 
Zástavba obce je v tlakovém pásmu ČS Hrádek a věžového vodojemu Hrádek.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.
 
Obec je zmíněna v dokumentu Sucho 2015 Královéhradecký kraj zpracované společností VIS spol. s r.o. Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
V roce 2020-2021 bude vybudována nová část vodovodu směrem k Radostovu dl. 111 m D 90.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové). U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hrádek - - - 160 160 160 160

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hrádek - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizace k odvodnění vozovek a k částečně k zachycení extravilánových vod. Do této kanalizace jsou zaústěny přepady ze septiků z jednotlivých objektů. Kanalizace vede od severu na jihovýchod a ústí cca 200 m pod obcí do místní vodoteče. Kanalizací je vedeno i značné množství balastních vod, takže nevyhovuje vodohospodářským předpisům. Vyústění kanalizace nezpůsobuje žádné hygienické závady.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období doporučujeme zachovat stávající systém odkanalizování obce.
Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti.U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hrádek 301,0 0,0 301,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hrádek - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva